Siirry sisältöön
Jatkuva oppiminen
Verkko-oppiminen mahdollistaa jatkuvan oppimisen

Kirjoittajat:

Kaisa Tsupari

lehtori, digitaaliset palvelut
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Pirjo Aura

TKI-asiantuntija, vaikuttava ammatillinen pedagogiikka
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Kati Selvenius

lehtori
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Outi Valkki

lehtori, digitaaliset palvelut
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Julkaistu : 05.05.2022

Verkko-oppiminen on vakiinnuttanut asemansa yhtenä tasavertaisena opiskelumuotona. Esimerkiksi CampusOnline-portaaliin on koottu kaikista Suomen ammattikorkeakouluista verkkokursseja, jotka ovat valtakunnallisesti tarjolla tutkinto-opiskelijoille. Siten verkko-opintoja voi suorittaa työn ohella mistä päin maailmaa tahansa.

Laatukriteereihin perustuvilla verkkokursseilla varmistetaan erilaisille opiskelijasegmenteille monipuolisia ja onnistuneita oppimiskokemuksia. Erityisesti viime vuodet ovat harjaannuttaneet opettajia verkkopedagogiikan käyttäjinä ja kehittäjinä. Haaga-Heliassa verkkokursseja on kehitetty pitkäjänteisesti omassa DigiPeda-valmennusohjelmassa.

Verkko-opiskelu työelämän tukijana

Moni työelämässä jo pitkään ollut opiskelija arvostaa joustavia verkko-opintoja, jotka mahdollistavat elämän osa-alueiden yhdistämisen mielekkäällä tavalla. Osaamisen päivittäminen lisää työn tekemisen mielekkyyttä ja työntekijän markkina-arvoa. Yritysten henkilöstön ajantasainen osaaminen vahvistaa kilpailukykyä muuttuvilla markkinoilla. Nykyisin yritysten henkilöstöstrategiaan on usein sisällytetty asiantuntijaosaamisen kehittäminen, jonka yhtenä suositeltavana toteutusmuotona on kansallinen ja kansainvälinen verkko-opiskelu. Hyötyjä voidaankin havaita yksilöiden, yhteisöjen, yritysten ja yhteiskunnan kannalta moninaisesti. Henkilöstöosaamisen kautta vahvistetaan myös yrityksen imagoa ja brändiä.

Verkko-opiskelu on joustavampaa kuin opiskelu kampuksella, ja opiskelumateriaali on helposti saatavilla. Opiskelun, työn, perheen ja vapaa-ajan yhteensovittaminen ovat opiskelijan vastuulla. Aikuisopiskelijan oma-aloitteisuus ja itseohjautuvuus ovat tärkeitä tekijöitä opintojen onnistumisessa. Lisäksi verkossa tehtävät ryhmätyöt harjaannuttavat myös työelämässä vaadittaviin virtuaalisiin tiimitaitoihin.

Onnistuneen opiskelun vinkkilista

Verkkotutkinnot-julkaisuun on tiivistetty neljä keskeistä opiskelijavinkkiä: opintojen organisointi, opiskelu osana ryhmää, itseohjautuvuus ja valintojen tekeminen sekä opiskelumotivaation ylläpitäminen. Näiden lisäksi verkko-opinnoissakin korostuu vertaistuen merkitys. Vastuu opintojen edistymisestä on aina opiskelijalla itsellään, ja siten voi olla ja opiskella myös offline.

Jatkuva oppiminen varmistaa ammatillisen kehittymisen ja osaamisen uudistamisen työuran eri vaiheissa. Aktiivisen työuran aikana on erilaisia elämäntilanteita, jolloin opiskelulle sekä ammatilliselle uusiutumiselle voi olla haastavaa löytää sopivaa aikaa. Työelämän, perheen ja harrastusten yhteensovittaminen on ajankohtainen keskustelujen teema yhteiskunnallisesti ja etenkin ammattikorkeakoulun opinto-ohjauksessa. Opintojen ja arjen yhteensovittaminen vaatii organisointikykyjä ja ajanhallintaa.

Verkko-opiskelu on vahva osa jatkuvaa oppimista. Verkko-opiskelu yhteiskunnallisena työkaluna vaikuttaa työllisyyteen, työelämään, koulutukseen ja osaamiseen sekä taloudelliseen hyvinvointiin. Laadukkaiden verkko-opiskelumahdollisuuksien kehittäminen luo mahdollisuuksia joustavaan osaamisen päivittämiseen yksittäisillä opintojaksoilla tai jopa kokonaiseen tutkintoon tähtäävässä koulutuksessa. Suomessa työmarkkinoilla edelleen arvostetaan ammattikorkeakoulututkintoa, ja siksi tutkintotodistus on usein aikuisopiskelijan tavoitteena.

Haaga-Helian verkko-opetuksen laatukriteerit ovat

  1. opintojakson tavoitteiden ja etenemisen selkeys
  2. oppimistavoitteita ja verkko-oppimista tukevat ratkaisut
  3. oppimistavoitteita ja verkko-oppimista tukevat oppimistehtävät
  4. oppimistavoitteita tukevat ratkaisut
  5. osaamistavoitteiden saavuttamista tukeva vuorovaikutus
  6. riittävä sekä oikea-aikainen ohjaus ja palaute
  7. osaamistavoitteiden saavuttamista tukeva ja pedagogisten ratkaisujen kanssa linjassa oleva arviointi
  8. selkeä, käytettävä ja tietoturvallinen toteutus
  9. riittävä tuki pedagogisiin ja teknisiin haasteisiin
  10. jatkuva verkkototeutusten kehittäminen.