Siirry sisältöön
Hyvinvointi
Opinnot etenevät etänäkin

Etäopetus tulee mielestämme vakiinnuttaa yhdeksi opiskelumuodoksi tulevaisuudessakin. Monipuolisilla opiskeluvaihtoehdoilla huomioidaan opiskelijoiden erilaiset taustat ja elämäntilanteet.

Kirjoittajat:

Tuula Ryhänen

osaamisaluejohtaja
Competence Area Director
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Pirjo Saaranen

yliopettaja, yrittäjyys ja liiketoiminnan uudistaminen
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Julkaistu : 03.06.2021

Miten COVID19-pandemia on vaikuttanut liiketalouden opiskelijoiden opinnoissa etenemiseen?

Tutkimusaihe oli nyt erityisen kiinnostava, kun etäopiskelu on jatkunut jo toista vuotta. Uutuudenviehätys on kadonnut ja etäopiskelu on vakiintunut opiskelumuodoksi.

Liiketalouden opiskelijat ovat pitäneet kiinni opinnoistaan

Selvitimme liiketalouden opiskelijoiden opintojen etenemistä osana laajempaa hyvinvointiaiheista tutkimusta. Vastauksia saimme 178:lta Haaga-Helian Porvoon ja Helsingin opiskelijalta maaliskuussa 2021.

Vastaajat edustivat tasaisesti perusopintojen, suuntautumisopintojen ja opinnäytetyön vaiheessa olevia opiskelijoita. Vastaajista 64 prosenttia oli päiväopiskelijoita ja 36 prosenttia oli monimuoto-opiskelijoita. Palkkatyössä opintojen ohella oli yli puolet vastaajista. Kyselyn vastausprosentti tosin jäi matalaksi (8 %), joten tuloksiin täytyy suhtautua suuntaa antavina.

Lähituella opinnot etenevät

Tulokset kertovat, että korona-aikana kahdella vastaajalla kolmesta opinnot eivät ole viivästyneet lainkaan tai vain melko vähän. Opinnäytetyön vaiheessa olevat opiskelijat kokivat etäopiskelun viivästyttävän opintoja hieman enemmän kuin perus- tai suuntautumisvaiheen opiskelijat. Yllättävää on myös, että palkkatyö opintojen ohessa ja opiskelumuoto (päivä/monimuoto) eivät vaikuttaneet merkitsevästi opintojen viivästymiseen.

Nais- ja miesopiskelijoiden välillä oli merkitsevä ero opintojen etenemisessä. Miehistä hieman yli neljännes ja naisista vain 14 prosenttia kertoi, että opinnot olivat viivästyneet jonkin verran tai erittäin paljon.

Jos opiskelija oli saanut riittävästi tukea ystäviltä ja lähipiiriltä, oli sillä positiivinen vaikutus opinnoissa etenemiseen. Lisäksi taloudellisen tilanteen vakaus korona-aikana edisti opinnoissa etenemistä. Opintojen viivästymistä lisäsivät stressin, ahdistuksen, alakuloisuuden ja masennuksen lisääntyminen, keskittymiskyvyn puute sekä toivottomuuden tunne.

Etäopetus ja etäohjaus vakiinnuttaa paikkansa tulevaisuudessa

Online-opetus ei näytä vaikuttavan kriittisesti opinnoissa etenemiseen. Sen vuoksi etäopetus tulee mielestämme vakiinnuttaa yhdeksi opiskelumuodoksi tulevaisuudessakin.

Monipuolisilla opiskeluvaihtoehdoilla huomioidaan opiskelijoiden erilaiset taustat ja elämäntilanteet. Jos pandemian kaltainen tilanne jatkuu tai toistuu, erityisesti miesopiskelijoiden ja opinnäytetyön tekijöiden tukemiseen tulee kiinnittää huomiota.

Toisaalta voidaan pohtia, missä määrin koettu opintojen viivästyminen opinnäytetyövaiheessa on johtunut etäopiskelusta ja onko muutosta ollut verrattuna lähiopetusaikaan. Me opinnäytetyönohjaajina olemme kokeneet henkilökohtaisen opinnäytetöiden ohjauksen sujuneen hyvin ja tehokkaasti online-ohjauksena.

Lisää aiheesta: