Siirry sisältöön
HR ja johtaminen
Elävät identiteetit vahvistavat strategiaa!

Perinteisesti organisaatioissa suunnitellaan sen visiota, missiota ja strategiaa. Harvoin puhutaan identiteeteistä, vaikka identiteetit ovat toiminnan ytimessä.

Kirjoittajat:

Olli-Jaakko Kupiainen

lehtori
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Julkaistu : 07.10.2022

Strategia ja identiteetti ovat läheisesti yhteydessä toisiinsa: strategia vastaa kysymykseen ”mitä me aioimme tehdä” ja identiteetti kysymykseen ”kuka me olemme organisaationa”.

Identiteetit rakentavat merkityksiä

Organisaation identiteetti kuvaa, mitkä ovat organisaation keskeiset piirteet ja erottaa sen muista samantyyppisistä organisaatioista. Identiteetti on enemmän tai vähemmän aina liikkeessä.

Toisaalta jokaisella organisaatiossa työskentelevällä yksilöllä on ammatillinen identiteetti, joka muodostuu käsityksistä omasta itsestä suhteessa työhön ja ammattiin. Organisaatioidentiteetti, eli millaisena yksilö näkee organisaation ja sen tarjoamat mahdollisuudet, ohjaa hänen haluaan samaistua työyhteisöön, sen tavoitteisiin ja toiminnan kehittämiseen.

Organisaatioissa työntekijät tekevätkin niin sanottua organisaation identiteettityötä ja rakentavat sekä ammatti- että organisaatioidentiteettiä. Identiteettityötä voidaan tehdä kielen avulla puheessa, kognitiivisesti tulkitessa, fyysisesti esimerkiksi tuotteiden tai pukeutumisen kautta, ja käyttäytymällä.

Näiden avulla rakennetaan omalle työpaikalle merkityksiä, mikä tekee identiteetistä elävän. Toisin sanoen luodaan jaettua ymmärrystä ja uskomusta identiteetistä. Voidaankin väittää, että tämän takia organisaation identiteettiä ei voida kopioida ja siten identiteetti luo liikeyrityksille kilpailuetua.

Organisaatioidentiteetti suuntaa toimintaa kauas tulevaisuuteen

Kun organisaatiot haluavat tehdä muutoksia strategiaansa, niiden tulisi samalla määritellä oma identiteetti. Se on tärkeää, koska organisaatioidentiteetti heijastuu lähes kaikkeen organisaation toimintaan, tuotteisiin ja kehittymiseen.

Jos organisaatio määrittelee itsensä kuljetusyrityksenä, joka kuljettaa ihmisiä paikasta A paikkaan B, tai palveluyrityksenä, joka palvelee asiakkaita heidän matkallaan paikasta A paikkaan B, se näyttäytyy hyvin erilaisena organisaationa niin sisäisesti kuin ulkoisesti.

Organisaatioidentiteetti toimii siis eräänlaisena navigaattorina sen jäsenille ja ohjaa pidemmän tähtäimen suunnittelua.

Työn merkityksellisyys on yhteydessä identiteettiin

On myös hyvä muistaa, että organisaatioilla voi olla samanaikaisesti useita identiteettejä, jotka voivat olla keskenään kilpailevia tai ristiriitaisia. Jos organisaation tavoitteena on sekä taloudellinen tulos että innovatiivisuus, tavoitteet saattavat näyttäytyä ristiriitaisina, koska innovatiivisuuteen panostaminen voi joissain tapauksissa jopa heikentää taloudellista tulosta lyhyellä tähtäimellä. Tämän takia on tärkeä keskustella avoimesti ja siten luoda jaettua ymmärrystä organisaatiossa.

Jotta voimme yksilöinä toteuttaa ammatti-identiteettiämme mielekkäässä toimintaympäristössä ja samalla toteuttaa organisaation strategiaa, on pelimerkkien oltava selvät niin ammatti- kuin organisaatioidentiteetin tasolla. Johdolla onkin vastuu siitä, että organisaatiossa ymmärretään ammatti- ja organisaatioidentiteetin vaikutus työn merkityksellisyyden kokemiseen.

Kirjallisuus

Albert, S. & Whetten, D. A. 1985. Organizational Identity. Research in Organizational Behavior, 7, s. 263-295.

Caza, B. B., Vough, H. & Puranik, H. 2018. Identity work in organizations and occupations: Definitions, theories, and pathways forward. Journal of Organizational Behavior, 39, s. 889-910.

Langley, A., Oliver, D. & Rouleau L. 2020. Strategy and Identities in Organizations. Teoksessa Brown, A. D. (toim.). The Oxford handbook of identities in organizations, s. 780–798. Oxford University Press. New York, NY.

Ravasi, D., Tripsas, M. & Langley, A. 2020. Exploring the Strategy-Identity Nexus. Strategic Organization, 1, s. 5-19.

Sasaki, I., Kotlar, J., Ravasi, D. & Vaara, E. 2020. Dealing with past: Historical Identity Statements and Strategic Change in Japanese Family Firms. Strategic Management Journal, 41, s. 590-623.

Whetten, D.A. 2006. Albert and Whetten revisited: Strengthening the Concept of Organizational Identity. Journal of Management Inquiry, 15, s. 219-234.