Siirry sisältöön
Digitaalisuus
Yrittäjä, oletko digikuilussa?

Digitaalisuus ei ole pelkästään luonut yrittäjille uusia mahdollisuuksia vaan myös pakottanut tarkastelemaan oman liiketoiminnan kilpailukykyä, kirjoittavat Tuuli Itkonen, Kristiina Laine ja Atte Varsta.

Kirjoittajat:

Tuuli Itkonen

kehityskoordinaattori
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Kristiina Laine

opettaja, palveluliiketoiminta
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Atte Varsta

yrittäjyyden lehtori
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Julkaistu : 03.05.2022

Digitalisaation aiheuttama työn murros ja nopeat muutokset työmarkkinoilla aiheuttavat isoja osaamishaasteita. Digiosaaminen polarisoituu ja tästä aiheutuu työn tekemiseen vaikuttavia digikapeikkoja ja -kuiluja (Tuomivaara & Alasoini 2020). Haastavin tilanne on niillä, joiden työmarkkina-asema on suoraan tai välillisesti vaarantumassa sen johdosta, että digivalmiudet eivät ole ajantasaiset.

Kolmen ammattikorkeakoulun eli Haaga-Helian, Laurean ja Metropolian yhteinen DigiTikkaat-hanke vastaa kolmen tunnistetun ryhmän digitaalisten taitojen kehittämisen tarpeisiin: itsensä työllistäjiin, ikääntyviin ja työttömyysuhan alla oleviin valmistuviin nuoriin. Jokaisella ryhmällä on omat digitaalisiin käyttö- tai hyödyntämistaitoihin liittyvät tarpeensa ja kaikkien ryhmien osalta DigiTikkaat-hanke tähtää työelämään pääsyyn tai palaamiseen, yrittäjyyden kehittämiseen sekä työssä jaksamiseen ja pärjäämiseen.

Hankkeessa Haaga-Helian kohderyhmänä ovat itsensä työllistäjät, keikkatyöntekijät, kevytyrittäjät ja freelancerit. Heidän työtilaisuutensa ovat koronakriisin seurauksena poistuneet tai vähentyneet suuresti. Yhdessä hankkeeseen osallistuvien sidosryhmiemme kanssa olemme suunnitelleet kohderyhmälle koulutuksia, jotka parantavat itsensä työllistäjien liiketoimintaosaamista ja digitaalisia liiketoimintataitoja sekä auttavat hankkimaan uusia työtilaisuuksia tehokkaiden digiratkaisuiden avulla.

Digitaalisuus ei ole pelkästään luonut yrittäjille uusia mahdollisuuksia vaan myös pakottanut tarkastelemaan oman liiketoiminnan kilpailukykyä. Oman toiminnan, suunnan ja vahvuuksien ymmärtäminen korostuvat digitaalisuuden myötä.

Koulutusten teemat ovat nousseet yrittäjien tarpeista

Teemat on koostettu yhteistyössä kumppanimme Posintra oy:n kanssa, ja niissä otetaan huomioon digitaalisuus kokonaisvaltaisesti osana yrittäjän arkea. Tunnistamamme teemat nousevat esiin myös Opetushallituksen tekemässä selvityksessä (Leveälahti 2022).

Jokaisesta teemasta on tarjolla webinaari, jossa teema alustetaan Haaga-Helian asiantuntijoiden ja vierailijoiden alustusten sekä käytännön esimerkkien kautta. Webinaarin jälkeen osallistujat kutsutaan osallistumaan työpajoihin, joissa osallistuja pääsee soveltamaan teemaan liittyviä kehittämismenetelmiä oman yrityksensä näkökulmasta. Lopuksi asiantuntijamme tarjoavat vinkkejä itsenäiseen jatkokehittämiseen.

Tunnistetut teemat ovat:

  • Yrityksen strategiset valinnat menestyksen kivijalkana – Digitaalisuus vaikuttaa yrityksen toiminnan kaikkiin osa-alueisiin ja korostaa strategisten valintojen merkitystä. Mitkä ovat avaimet tämän murroksen käsittelyyn?
  • Asiakaslähtöinen palvelun kehittäminen ja palvelumuotoilu – Asiakkaan kohtaamisen kanavat muuttuvat ja digitaalisuus luo uusia kontaktipisteitä kiihtyvällä tahdilla. Miten tunnistaa asiakkaan tarpeet ja luoda heille merkityksellinen asiakaskokemus muotoilun menetelmin?
  • Tietoturva ja tietosuoja yrityksen toiminnassa – Digitaalisuus luo mahdollisuuksia mutta myös velvollisuuksia. Mitkä keskeiset asiat takaavat tietoturvan ja tietosuojan yrittäjän arjessa?
  • Digitaalisen myynnin ja verkkokaupan mahdollisuudet yrittäjille – Digitaalisuus luo uusia myynnin mahdollisuuksia ja kanavia yrityksen kasvuun. Miten tunnistaa oman yrityksen kannalta keskeiset mahdollisuudet ja mitä verkkokauppa antaisi?
  • Digitaalisen markkinoinnin hyödyntäminen – Digitaalisuus avaa mahdollisuuden kohdata ja saavuttaa asiakkaita lukuisissa kanavissa. Miten tunnistan sopivat digitaalisen markkinoinnin kanavat ja miten hyödynnän saatavilla olevan tiedon hyödyntääkseni markkinointia paremmin?

Koulutus on ilmaista kaikille itsenäisille työllistäjille, jotka tekevät tai suunnittelevat tekevänsä digitaalista liiketoimintaa Uudenmaan tai Päijät-Hämeen alueella. Ilmoittautua voi joko yksittäiseen etäkoulutuspäivään tai vaikka kaikkiin niin halutessaan.

Tukea ja näkökulmia työpajatyöskentelystä

Hankkeen osallistujille tarjottavassa työpajatyöskentelyssä webinaarien teemoja sovelletaan käytäntöön Haaga-Helian opetuksessakin käytettyjen kehittämismenetelmien avulla. Valitut kehittämismenetelmät mahdollistavat sen, että jokainen osallistuja pystyy tarkastelemaan ja kehittämään oman yrityksensä toimintaa hankkeen aikana. On tärkeää, että työstämisestä jää konkreettisia tuloksia ja työvälineitä jatkossa hyödynnettäväksi.

Työpajajoissa osallistujat pääsevät työstämään webinaarin teemaa ”kädet savessa” yhdessä muiden yrittäjien kanssa, valmentajan johdolla. Valmentajina toimii Haaga-Helian lehtoreita ja Posintran asiantuntijoita, jotka tarjoavat osallistujille tukea juuri oman yrittäjyytensä kehittämiseen. Pienryhmissä osallistujat saavat myös tärkeää vertaistukea muilta osallistujilta ja pääsevät luomaan verkostoja.

DigiTikkaat on vuosina 2022‒2023 ESR-tuella toteutettavaa maksutonta koulutusta. Koulutus toteutetaan kolmen ammattikorkeakoulun yhteistyönä. Koulutusta tarjoavat Haaga-Helia, Laurea ja Metropolia. Jokaisella ammattikorkeakoululla on oma kohderyhmänsä, jolle koulutusta kohdistetaan tulevaisuuden digitarpeet huomioon ottaen.

Lähteet

Leveälahti, S. 2022. Valtakunnalliset osaamiskapeikot – ennakointituloksia ja tilannekuva vuodelle 2022. Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus.

Tuomivaara, S. & Alasoini, T. 2020. Digitaaliset kuilut ja digivälineiden erilaiset käyttäjät Suomen työelämässä. Työterveyslaitos.