Siirry sisältöön
Digitaalisuus
Seniorien teknologiavalmiudet virtuaalisissa kulttuuritapahtumissa

Koronapandemia on haastanut taide- ja kulttuuriorganisaatiot rakentamaan uusia siltoja kulttuurintekijöiden ja -kokijoiden välille. HomeOpera-hankkeessa kartoitettiin senioreiden teknologiavalmiuksia kultuurielämyksiin liittyen ja kyselyn alustavia tuloksia jakavat kirjoituksessaan Elina Moreira-Kares ja Aarni Tuomi.

Kirjoittajat:

Elina Moreira Kares

projektiasiantuntija

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Aarni Tuomi

lehtori, majoitus- ja ravitsemisliiketoiminta
lecturer, hospitality business
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

 

Visiting Research Fellow
University of Surrey

Julkaistu : 10.12.2021

Koronapandemia on haastanut taide- ja kulttuuriorganisaatiot rakentamaan uusia siltoja kulttuurintekijöiden ja -kokijoiden välille. Avainasemaan ovat nousseet erilaiset digitaaliset alustat, jotka mahdollistavat kulttuurista nauttimisen kotisohvilta käsin.

Haaga-Helia ammattikorkeakoulun HomeOpera – Digitaaliset sosiaaliset kulttuurielämykset -hanke on aiemmin kartoittanut virtuaalisten kulttuurielämysten parhaita käytänteitä ja niin kutsutun metaversen mahdollisuuksia. Tässä artikkelissa jatkamme samaa teemaa, ja raportoimme HomeOpera-hankkeen tiimoilta toteutetun senioreiden teknologiavalmiuksia kartoittaneen kyselytutkimuksen alustavia tuloksia.

Virtuaalisten kulttuuritapahtumien suosio kasvaa

Kyselytutkimus toteutettiin kyselypaneelia ja sosiaalisen median kanavia hyödyntäen loka-marraskuussa 2021. Kyselyyn vastasi 388 yli 60-vuotiasta suomalaista. Vastaajista 44 prosenttia oli 60-69 vuotiaita, 47 prosenttia 70-79 vuotiaita, ja loput oli yli 80-vuotiata. Vastaajista hieman yli puolet oli naisia. Elämäntilanteen osalta 37 prosenttia vastaajista asui yksin, 63 prosenttia yhdessä puolison tai muun henkilön kanssa.

Yleisesti ottaen koronapandemia on vähentänyt senioreiden osallistumista kulttuuripalveluihin. Suurin osa vastaajista raportoi kulttuuripalveluiden käytön vähentyneen koronapandemian aikana. On kuitenkin kiinnostavaa huomata, että 16 prosenttia vastaajista raportoi kulttuuripalveluiden käytön pysyneen samana kuin ennen koronaa, ja muutamalla vastaajalla kulttuuripalveluiden käyttö oli jopa lisääntynyt koronan aikana.

Virtuaalisten kulttuuritapahtumien kasvun suosiota kuvaa se, että yli puolet vastaajista kertoi hyödyntäneensä digitaalisia kanavia, esimerkiksi erilaisia suoratoistopalveluita, kulttuuripalveluiden käytössä. Kulttuurin muodoista vastaajat raportoivat seuranneensa etenkin virtuaalisia musiikkiesityksiä ja osallistuneensa virtuaalisille museokierroksille.

Käytetyin päätelaite virtuaalisten kulttuuritapahtumien seuraamiseen oli kannettava tietokone (25 % vastaajista), toiseksi käytetyin tablettitietokone (15 % vastaajista). Vain 6 prosenttia vastaajista kertoi osallistuneensa virtuaalisiin kulttuuritapahtumiin älypuhelimen välityksellä.

Virtuaalisuutta ei senioritkaan vierasta

Kaiken kaikkiaan kyselyyn vastanneet kokivat erilaisten digitaalisten kulttuuripalveluiden tarjoamisen tärkeänä etenkin ikääntyvän väestön näkökulmasta. Kysyttäessä seniorien mielipiteitä väittämään: ”Minusta on tärkeää, että ikääntyvälle väestölle tarjotaan digitaalisia kulttuuripalveluita” vastausten keskiarvo oli 5.4 ja keskihajonta 1.6 (asteikolla 1=Täysin eri mieltä, 7=Täysin samaa mieltä).

Yleisesti ottaen kyselyyn vastanneet kokivat myös omaavansa tarvittavat päätelaitteet digitaalisten kulttuuripalveluiden käyttämiseen (vastausten keskiarvo 5.9, keskihajonta 1.3), sekä omaavansa tarvittavat kyvyt ja taidot käyttää digitaalisia kulttuuripalveluita (vastausten keskiarvo 5.5, keskihajonta 1.6). Oli myös kiinnostavaa huomata, että fyysisen kunnon ei juurikaan koettu rajoittavan digitaalisten kulttuuripalveluiden käyttöä (vastausten keskiarvo 1.9, keskihajonta 1.7).

HomeOpera-hankeessa haluamme edistää kulttuuripalvelujen saavutettavuutta

Tätä kirjoittaessa muuttuva koronatilanne vaatii taas uusia rajoituksia. Ei liene liian spekuloivaa olettaa, että erilaiset liikkumis- ja asiakaspaikkarajoitukset tulevat olemaan jatkossakin osa uutta normaalia. Digitaaliset alustat mahdollistavat kulttuurista nauttimisen, kun fyysinen aktiivisuus vähenee rajoitusten, liikuntakyvyn heikkenemisen, tai muiden syiden takia. Paikkaan ja jossain tapauksissa myös aikaan sitomattomat digitaaliset kulttuuripalvelut lisäävät kulttuurin saavutettavuutta.

HomeOpera – Digitaaliset sosiaaliset kulttuurielämykset -hankkeen kyselytutkimus antaa palvelunkehittäjille osviittaa siitä, millaisia päätelaitteiden, käyttöliittymien, ja kulttuurisisältöjen yhdistelmiä seniorikohderyhmä toivoo.

Yleisasenne digitaalisia kulttuuripalveluita kohtaan tuntui kyselyyn vastaajien osalta olevan enimmäkseen positiivinen. Silti vastaajien joukosta erottui tulosten käsittelyssä myös ryhmä, joka koki omat digivalmiutensa alhaisiksi, digitaaliset kulttuuripalvelut vaikeakäyttöisiksi, sekä saatavilla olevan teknisen tuen puutteelliseksi. Onkin tärkeää, että digitaalisia kulttuuripalveluita testataan ja jatkokehitetään myös tämän ryhmän näkökulmasta.

HomeOpera -hankkeesta:

Tämä artikkeli on osa HomeOpera- Digitaaliset sosiaaliset kulttuurielämykset -hanketta. Hankkeen tavoitteena on kehittää XR-konsepti, jolla kulttuurielämykset tuodaan ikääntyvälle kotiin uusien teknologioiden avulla, sosiaalisen vuorovaikutuksen ja yhteisöllisyyden mahdollistavalla tavalla. Hanke toteutetaan välillä 09/2021-08/2023 ja sen rahoittaa Uudenmaan liitto/Euroopan aluekehitysrahasto osana EU:n COVID-19 pandemian johdosta toteutettavia toimia (REACT-EU).
Hankkeen toteutuksesta vastaa Haaga-Helian Palvelukokemusten laboratorio LAB8

Kuva: www.shutterstock.com