Siirry sisältöön
3AMK
Tekoäly asettaa uusia vaatimuksia opettajan osaamiselle

On selvää, että opetushenkilöstö tuntee tarvitsevansa koulutusta, aikaa tekoälyyn perehtymiseen ja erilaisten sovellusten haltuunottoon sekä tukea pystyäkseen tehokkaasti hyödyntämään sitä omassa työssään.

Kirjoittajat:

Päivi Rajaorko

lehtori
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Mikael Uusi-Mäkelä

kehittämispäällikkö, digitaalinen koulutus
Laurea ammattikorkeakoulu

Julkaistu : 09.10.2023

Tekoäly tarjoaa lukuisia mahdollisuuksia koulutusalalla, ja sen käyttö on ollut viime aikoina korkeakoulukentän keskeisiä puheenaiheita. Erityisesti ChatGPT-kielimalli on tuonut tekoälyn käytön lähes jokaisen korkeakouluyhteisön jäsenen arkeen. Opettajat voivat hyödyntää tekoälyn ominaisuuksia monin tavoin parantaakseen opiskelijoiden oppimiskokemusta ja opetuksen laatua.

Päätimme kysyä pääkaupunkiseudun kolmen ammattikorkeakoulun Haaga-Helian, Laurean ja Metropolian (3AMK) henkilöstöltä, millaista tukea he kaipaavat tekoälyn hyödyntämiseen. Näkemyksiä keräsimme osallistujilta (n=412) 3AMK-konsortion järjestämässä ChatGPT-rikkoo rajoja –tilaisuudessa toukokuussa 2023.

Vastauksista näkyy ymmärrys tekoälyn tuoman muutoksen potentiaalisesta kokoluokasta. Toiveet oman työskentelyn tueksi noudattavat monen muun muutoksen reseptejä.

  • Selkeää viestintää ja ohjeistusta
  • Resursointia
  • Mahdollisuuksia yhteisen näkemyksen muodostamiseen

Tekoälyn käytön laajenemisen tuoma muutos tunnistettiin myös katalyyttinä sekä opetuksen että oppimisen muutokselle. Kyse ei ole vain sopeutumisesta uuteen teknologiaan, vaan tekoäly saattaa muuttaa perustavanlaatuisesti ajattelu- ja työtapoja.

Henkilöstön esiin nostamat tarpeet osaamiselle ja tuelle voidaan jakaa karkeasti kuuteen kategoriaan, joita seuraavaksi avaamme.

Selvästi eniten tukea tarvitaan valmiuksien kehittämiseen

Osaamistarpeet kattavat monia eri alueita. Perustiedot siitä, mitä tekoäly on ja millaisia sovelluksia on tarjolla muodostavat pohjan sille, kuinka sitä voidaan soveltaa omissa työtehtävissä. Vaikka tekoälyn käytön vaikutus tuleekin konkretisoitumaan eri tavoin opetuksen ja oppimisen osa-alueilla, kuten sisällöntuotannossa, ohjauksessa ja arvioinnissa, pidettiin vastauksissa tärkeänä, että koko henkilökunnan tekoälyosaamista kehitetään tietylle perustasolle.

3AMK-henkilöstö esitti seuraavia ehdotuksia tekoälyosaamisen kehittämiseksi.

  • Tekoälyn ajokortin kehittäminen
  • Tekoälymentorit, jotka coachaavat ja ohjaavat kollegoita tekoälyn käytössä
  • Tekoälytestauspajoja, joissa voi tehdä kollegojen kanssa erilaisia tekoälykokeiluja
  • Yhteistä sparrausta aineryhmittäin
  • Kehittämishankkeita tekoälyn soveltamisesta omalla ammattialalla

Opettajat kaipaavat osaamista tekoälyyn liittyvissä eettisissä kysymyksissä

Tekoälyn käyttöön opetuksen ja oppimisen välineenä liittyy useita eettisiä kysymyksiä, kuten sen suhde tekijänoikeuksiin ja arviointiin. Esimerkiksi osaamisen näyttämiselle tuottaa haasteita opiskelijan ja tekoälyn osaamisen erottaminen tilanteissa, joissa opiskelija on käyttänyt apunaan ChatGPT:n kaltaisia kielimalleja. Tämänhetkisille plagioinnin tunnistusjärjestelmille nämä tilanteet ovat haastavia, eikä arvioinnissa voi tukeutua yksin niiden tuottamiin raportteihin.

Henkilöstön vastauksista nousi selkeä tarve yhteisille linjauksille ja halu ymmärtää paremmin, miten näitä kysymyksiä käsitellään. Eettiset kysymykset linkittyvät myös tietosuojaan. Opettajat kaipaavat ohjeita tekoälyn eettiseen käyttöön opetuksessa, kuten esimerkiksi minkälaista tietoa voi ja saa syöttää ChatGPT:hen ja vastaaviin kielimalleihin.

Opetuksen suunnittelu ja arviointi muutoksessa

Henkilöstö ennakoi tekoälyn muuttavan opetusta ja oppimista, ja sen nähdään mahdollistavan uusien opetusmetodien kehittämisen. Kuten eettisten kysymysten yhteydessä todettiin, tekoäly haastaa myös nykyisiä arvioinnin käytänteitä.

Mikä nousee oppimisen ja arvioinnin kohteeksi, jos tekoäly tekee kaiken opiskelijoiden puolesta? Henkilöstöä mietitytti, voisiko tekoälyä hyödyntää arvioinnin apuna ja näin tehostaa arviointityötä. Pohdinnassa oli myös se, olisiko aika siirtyä suorituspainotteisesta asenteesta kohti oppimismyönteistä asennetta.

Tekoälyn tuoman muutoksen johtamisen ja hallinnan tukea toivotaan

Kysymyksiä herättää tekoälyn muutoksen hallinta. Kuka johtaa muutosta, miten tavoitteita ja tarpeita priorisoidaan, ja miten se liitetään korkeakoulujen olemassa oleviin rakenteisiin ja prosesseihin. Tähän liittyy uusien toimintatapojen kehittäminen, strategisten tavoitteiden määrittäminen ja uusien pedagogisten lähestymistapojen omaksuminen.

Kuten muissakin muutostilanteissa, henkilökuntaa tulee kannustaa ja innostaa tekoälyn käyttöön. Täytyisi miettiä keinoja, miten saada ei-innostuneet mukaan. Tekoäly muuttaa työelämää, minkä vuoksi on perehdyttävä siihen, miten työelämässä käytetään tekoälyä.

Opiskelijoilla tulee olemaan merkittävä rooli työelämän uudistajina, joten tekoälyä voidaan ottaa mukaan jo nyt opintoihin, vaikkei työelämä vielä sitä hyödyntäisikään. Opetussuunnitelmien kehittämisessä tulee näin ollen ottaa huomioon tekoälyn vaikutus eri koulutusaloilla.

Tekoälyn hyödyntäminen edellyttää resursseja

3AMK-henkilöstö tunnisti, että tekoälyn hyödyntäminen edellyttää johdon tukea keskitetysti, ja erityisesti riittäviä resursseja, kuten aikaa ja taloudellisia resursseja.

Arenen suosituksissa tekoälyn hyödyntämisestä ammattikorkeakouluille (2023) tunnistetaan tekoälyn hyödyntämisen mahdollistamisen tärkeys nimenomaan organisaatiotasolla. Suosituksissa myös korostetaan organisaation tukea sovellusten valintaan, jotta esimerkiksi tietoturva ja -suoja on otettu huomioon korkeakoulun edellyttämällä tavalla.

Teknisiä ja taloudellisia resursseja tärkeämpänä osallistujat pitivät kuitenkin yhteisen työskentelyn mahdollistamista eri tasoilla. Osaamista haluttiin jakaa ja yhteistä näkemystä muodostaa niin oman tiimin, koulutusalan kuin korkeakoulunkin tasolla. Myös yhteistyö 3AMK-tasolla mainittiin mahdollisuutena levittää osaamista yli organisaatiorajojen.

Tieto, kokemukset ja hyvät esimerkit jakoon ja näkyväksi

Tekoälyn käytöstä tarvitaan siis yhteistä ymmärrystä ja visiota. Vastauksissa nousikin vahvana esiin tekoälyn käytön näkyväksi tekeminen erityisesti alkuvaiheessa. On tärkeää, että tieto, kokemukset ja hyvät esimerkit tekoälyn hyödyntämisestä ja käyttötavoista opetuksessa ja opiskelussa jaetaan henkilökunnan ja opiskelijoiden kesken.

Selkeät ohjeet ja niitä havainnollistavat konkreettiset esimerkit ovat avainasemassa yhteisiä käytänteitä luodessa. Ensivaiheessa hyvät käytänteet vievät tekoälyn käyttöä eteenpäin, mutta vastauksissa tunnistettiin tarve tekoälyn opetus- ja oppimiskäyttöön liittyvälle tutkimukselle.

3AMKn oppimistoiminta, ammattipedagoginen tutkimus- ja kehittämiskampus sekä digipedagogiikka-asiantuntijat järjestivät toukokuussa 2023 Chat GPT rikkoo rajoja ja rooleja -ajankohtaistapahtuman. Tekoälytutkija Ilkka Tuomen ChatGPT ja geneerinen AI – mikä muuttuu -alustuksen jälkeen keskustelu jatkui kolmen teeman ympärillä, joista tämä kirjoitus edustaa yhtä.

Kahdesta muusta teemasta keretovat julkaisut ovat
Huhtamäki, T., Kuuramaa, K. & Laine, P. 2023. Tulevaisuuden tekoälytaidot – Mitä tulee tietää ja osata tekoälystä?. Laurea Journal.

Laine, P., Lund, V. & Kunnari, I. 2023. Vastuullista tekoälyä hyödyntävää opetusta tutkimuksen avulla. Hiiltä ja timanttia -blogi. Metropolia.

Kuva: Shutterstock