Siirry sisältöön
3AMK
Mitä opiskelijat haluavat oppia tekoälystä?

Kirjoittajat:

Tatjana Huhtamäki

3amk kehityspäällikkö
Laurea ammattikorkeakoulu

Katja Kuuramaa

3amk kehityspäällikkö
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Päivi Laine

kehittämispäällikkö, yliopettaja
Metropolia ammattikorkeakoulu

Julkaistu : 23.02.2024

Tekoälytaidot ovat oleellinen osa työelämäosaamista ja ne nähdään tärkeänä osana korkeakoulujen opintotarjontaa, mm. Arene (2023) suosittelee ammattikorkeakouluja varmistamaan henkilökunnan ja opiskelijoiden valmiudet hyödyntää tekoälyä vastuullisesti.

3AMK-yhteistyössä järjestimme loppusyksyllä 2023 ensimmäisen kaikille Haaga-Helian, Laurean ja Metropolian opiskelijoille suunnatun, yhteisesti tuotetun opintojakson Työelämän tekoälysovellukset (5 op). Ennen opintojakson alkua kysyimme opiskelijoiden aiempia tekoälytaitoja ja mitä osaamista opiskelijat kokevat tarvitsevansa opinnoissa ja tulevaisuuden työelämässä.

Opiskelijat haluavat oppia käyttämään tekoälysovelluksia monipuolisesti

Kysyimme opiskelijoilta, missä asioissa he kaipaavat tukea ja apua tekoälysovellusten käytössä. Vastaukset tiivistimme neljään eri teemaan, joiden ryhmittelyssä hyödynsimme ChatGPT 3.5 -sovellusta.

 1. Tekoälyn sovellusten käyttö
  Opiskelijat kaipaavat apua ja tukea tekoälysovellusten valintaan ja käyttöön. He haluavat tietää, millaisia sovelluksia on käytettävissä, kuinka tekoälyä voi hyödyntää erilaisissa työtehtävissä, miten luoda uutta liiketoimintaa sekä automatisoida prosesseja. Tähän liittyvät myös kysymykset sovellusten maksuttomuudesta ja luotettavuudesta.
 2. Tutustuminen työelämässä käytettäviin sovelluksiin
  Opiskelijat ovat kiinnostuneita siitä, miten tekoälyä sovelletaan jo nyt työelämässä ja mitkä ovat sen tulevaisuuden näkymät.
 3. Tekoälyn eettinen, turvallinen ja laillinen käyttö
  Opiskelijat kaipaavat tietoa siitä, miten tunnistaa luotettavat sovellukset, mitä tietoja voi ja kannattaa jakaa tekoälysovelluksille, sekä missä menevät laillisuuden rajat. Opiskelijat kokevat tärkeäksi ymmärtää, mitä tietoja kerätään ja miten niitä käsitellään.
 4. Yleisen ymmärryksen lisääminen
  Opiskelijat toivovat yleiskuvaa tekoälystä, sen toimintalogiikasta ja taitoa hahmottaa kuinka tekoäly muuttaa maailmaa.

Tiivistäen voidaan todeta, että opiskelijat haluavat oppia käyttämään tekoälysovelluksia monipuolisesti eri tarkoituksiin, ymmärtää niiden toimintaperiaatteita sekä hallita niiden käyttöä eettisesti ja tehokkaasti erilaisissa työ- ja opiskeluympäristöissä.

Opiskelijoiden ja opettajien näkökulmat kohtaavat

Aiemmin henkilöstölle kohdistetussa tekoälyn käyttöä koskevassa kyselyssämme (Huhtamäki, Kuuramaa & Laine 2023) opettajat nostivat esiin opiskelijoiden vastausten kanssa yhteneviä asioita: eettiset kysymykset, tekoälyn soveltamisen sekä turvallisuuden ja tietosuojan.

Erona oli ainoastaan, että henkilöstö ilmaisi saman asian usein metatason käsitteillä, kun taas opiskelijat toivoivat konkreettisia tietoja ja taitoja. Esimerkiksi henkilöstön vastauksissa korostui kriittinen ajattelu, kun taas opiskelijat mainitsivat luottavuuden, turvallisuuden ja laillisuuden.

Yhtä lailla henkilöstö korosti vastauksissaan tekoälyn toimintaperiaatteiden ymmärtämistä, ja opiskelijat puolestaan yleistä ymmärrystä ja konkreettista sovellusten käyttöä. Kun opiskelijoiden ja opettajien näkemykset tärkeiksi koetuista asioista kohtaavat, niihin myös opetuksessa kiinnitetään huomiota.

Kuinka varmistetaan tulevaisuuden tekoälyosaaminen?

Koska aihe on tärkeä ja haluamme vastata laajasti opiskelijoiden toiveisiin, tarpeisiin ja odotuksiin, järjestämme 3AMK-yhteistyön puitteissa työelämän tekoälytaitojen koulutusta keväisin englanniksi ja syksyisin suomeksi.

Eri tutkintojen on myös syytä huomioida tekoälyn alati kasvava merkitys oman koulutusalan erityispiirteet huomioiden. Tekoäly kehittyy huimaa vauhtia, emmekä pysty ennustamaan tulevaisuuden kehitystä ja sen tuomia haasteita. Tämän vuoksi on tärkeää tarkastella aika ajon niin opiskelijoiden, opettajien kuin työelämän toiveita ja näkemyksiä oleellisiksi kokemistaan asioista ja vastata niihin uudistamalla opetusta.

Kaiken kaikkiaan ymmärrys tekoälystä ja sen eettisestä käytöstä on tulevaisuuden työelämä- ja kansalaistaito, joka pitää mahdollistaa ajantasaisena kaikille. Varmistamalla monipuolisen tekoälyosaamisen osana korkeakouluopetusta turvaamme tulevaisuuden osaajien paremmat valmiudet kehittää työelämää ja moniäänistä yhteiskuntaa.

3AMK on Haaga-Helian, Laurean ja Metropolian yhteistyössä syntynyt liittouma, jonka tarkoituksena on tarjota uudenlaista osaamista muuttuvaan työelämään ja viedä parasta ammattikorkeakouluopetusta maailmalle. Yhteistyötä tehdään laajasti eri toimintojen parissa sekä 3AMK-korkeakoulujen opiskelijoita että henkilöstöä ajatellen.

Editointi: Marianne Wegmüller

Kuva: Haaga-Helia