Siirry sisältöön
Vertaisryhmämentorointi vahvistaa asiantuntijan osaamista ja työhyvinvointia

Kirjoittajat:

Anu Sipilä

asiantuntija, tutkimuspalvelut
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Julkaistu : 21.05.2019

Korkeakoulumaailmassa tutkimus- ja kehittämistyön ammattilaiset hyödyntävät vertaisryhmän voimaa jakaakseen projektiosaamista yli organisaatiorajojen.

Asiantuntijatyö on usein vastuullista, vaikeasti hahmottuvaa, muutoksille altista – ja yksinäistä. Oman työn tavoitteet ovat kytköksissä pitkän aikavälin laajempiin tavoitteisiin, ja näin oman työn suhde strategiseen, isoon kuvaan saattaa hetkittäin olla hukassa. Teenkö oikeita asioita ja tehokkaalla tavalla? Hyötyisinkö uudesta osaamisesta? Miten voisin sitä helposti kerryttää?

Vertaistuessa on voimaa

Vertaisryhmämentorointi (verme) on pienryhmätyöskentelyn menetelmä, jolla voidaan tukea työntekijöiden ammatillista kehittymistä ja työhyvinvointia uran eri vaiheissa. Kollegiaalisena työskentelytapana verme soveltuu erityisesti asiantuntijaorganisaatioihin osaamisen kehittämiseen ja jakamiseen sekä yhteistyön edistämiseen erilaisten tiimien välillä. Verme tukee esimerkiksi hiljaisen tiedon jakamista, organisaatiokulttuurin ja toimintatapojen kehittymistä, uuteen työntehtävään perehtymistä ja oppimista.

Verme-ryhmässä jätetään tittelit syrjään; erilaisuus asiantuntijaosaamisessa, velvollisuuksissa ja vastuissa nähdään rikkautena, ja jokainen osallistuja on vermessä samanarvoinen. Kun perinteisessä mentoroinnissa kokeneempi kollega siirtää tietoa kokemattomalle, vermeryhmässä työskentely perustuu asiantuntijoiden vertaisuuteen ja erilaisen osaamisen jakamiseen. Kokeneet konkarit ja nuoret, uraansa aloittavat asiantuntijat voivat vermessä jakaa toisilleen arvokasta tietoa, taitoa ja asennetta ja tuoda yhteisiin tavoitteisiin siten uutta, innovatiivista näkökulmaa. Kaikki voivat vertaisryhmässä tasavertaisesti oppia toisiltaan yhteisen tavoitteen äärellä.

Jaettu ilo on kaksinkertainen

Vermessä kysyminen ja ihmettely on sallittua, sillä jokaisella on tuotavanaan ongelmanratkaisuun erilainen ja arvokas näkökulma. Luottamuksellinen ja toista arvostava ilmapiiri tekee oman osaamisen jakamisen verme-ryhmässä helpoksi.

Verme-työskentely voi parhaimmillaan olla asiantuntijalle merkittävä hyvinvointia vahvistava yhteisö, joka kannustaa, tukee ja innostaa kasvun tiellä. Hyvinvoiva työntekijä kokee työssään yhteenkuuluvuutta sekä tuntee itsensä tarpeelliseksi ja työnsä merkitykselliseksi. Hän saa innostua ja onnistua ja kokee parhaassa tapauksessa työn imua. Ryhmän luottamuksellisessa ilmapiirissä on helppo rohkaistua yrittämään, kun on lupa turvallisesti epäonnistua. Oman keskeneräisyyden avoin jakaminen voimaannuttaa koko ryhmää.

Verme-työskentely vähentää työn kuormitusta ja lievittää stressiä, kun vertaisryhmä tulee yksilön tueksi. Uusien verkostojen syntyminen ja kollegojen tuki on vermen parasta antia; jaettu suru on puolikas, ja ilo kaksinkertainen!

Verme 3AMK -testissä

Tutkimus- ja kehittämistyö ammattikorkeakoulussa vaatii itsenäistä työotetta ja taitoa sovittaa erilaisia rooleja yhteen. Usein tutkimustyötä tehdään opetustyön ohessa, mistä seuraa painetta ajanhallintaan, oman työn johtamiseen ja osaamisen päivittämiseen. Työ on parhaimmillaan innostavaa ja palkitsevaa, mutta sitä voivat leimata myös kiire ja riittämättömyyden tunteet. Uutta opittavaa tulee jatkuvasti vastaan.

Haaga-Helian, Laurean ja Metropolian asiantuntijat tiimiytyvät kuluvana keväänä testaamaan vermeä. Pilotin tavoitteena on edistää näiden kolmen ammattikorkeakoulun yhteistyötä ja vahvistaa tutkimus- ja kehittämisprojektityön osaamista ja asiantuntijoiden työssä jaksamista.

Yhteisissä tapaamisissa 3AMK-vermetiimeillä on tarkoitus jakaa ajatuksia projektityön haasteista. Puolen vuoden mittaisen tiimityön tuloksena vahvistetaan seuraavia yhdessä tunnistettuja kehittämiskohteita:  kv-hanketyö, projektityön hyvät käytänteet, projektijohtaminen sekä hankeviestintä.

Syksyllä kuulemme ryhmien kokemukset ja opimme toivottavasti paljon uutta vermetyöskentelystä käytännössä. Kokemusten ja opitun pohjalta voimme innostaa verkostoissamme myös muita kokeilemaan vertaisryhmämentorointia tapana kehittää työtä, lisätä työn iloa ja vahvistaa työhyvinvointia.

Haluatko kuulla lisää kokeilustamme? Kerromme mielellämme!

Kirjoittajat osallistuivat 2018 – 2019 OKM:n rahoittama Verme2-hankkeeseen, jonka tavoitteena oli kehittää uusia käytänteitä vermen hyödyntämiseksi 3AMK-kontekstissa.

Lähteet

Heikkinen H., Jokinen H., Markkanen I. & Tynjälä P. (toim.) 2012. Osaaminen

jakoon. Vertaisryhmämentorointi opetusalalla. Juva: PS-Kustannus.

Hynynen M.-A., Ojala K., & Abdelhamid P. 2016. Vertaisryhmämentorointi – yhdessä oppimista ja osaamisen jakamistVertaisryhmämentorointi – yhdessä oppimista ja osaamisen jakamista. Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti 2016: 53, 71-73. Viitattu 10.10.2018.

OKM 2019. Verme – Vertaisryhmämentorointi. Ammatillisen kehittymisen ja työhyvinvoinnin tueksiAmmatillisen kehittymisen ja työhyvinvoinnin tueksi. Opetus- ja kulttuuriministeriö. Esite. Viitattu 8.2.2019.