Siirry sisältöön
Opiskelijalla on oikeus voida hyvin – erityisen tuen tarve on tärkeä tunnistaa

Kirjoittajat:

Ruut Kaukinen

lehtori
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Julkaistu : 22.05.2019

Opintojen viivästyminen voi johtua siitä, että opiskelijan tuen tarvetta ei ole tunnistettu ja hän kokee oppimisprosessin syystä tai toisesta vaikeana.

Ammatillisessa koulutuksessa opiskelijat ovat oikeutettuja erityiseen tukeen, jos he tarvitsevat sitä systemaattisesti ja säännöllisesti saavuttaakseen ammattitaitovaatimuksen. Erityistä tukea voivat saada opiskelijat, joilla on oppimisvaikeuksia, sairaus tai jokin muu syy. (Laki ammatillisesta koulutuksesta 2017).

Tyypillisesti erityistä tukea tarvitsevilla on oppimisvaikeuksia lukemisessa tai kirjoittamisessa tai molemmissa, jolloin he tarvitsevat apua esimerkiksi tehtävien tekemiseen. Myös hahmottamisen vaikeudet hidastavat oppimista, jolloin opiskelija tarvitsee tukea ja ohjausta vaikkapa käytännön työtehtävissä.

Oppimisvaikeuksista tai tai terveydellisistä pulmista johtuva tuen tarve voi olla tunnistettu jo paljon ennen ammatillisia opintoja, ja erityisen tuen suunnitelma syntyy helposti moniammatillisessa yhteistyössä.

”Muun syyn” vuoksi tukea tarvitsevien kohdalla tilanne voi olla haastavampi, koska tuen tarvetta voi olla vaikea tunnistaa ja määritellä. Tällaista tuen tarvetta voi näyttäytyä esimerkiksi sosiaaliseen toimintaan liittyvissä haasteissa.

Tuen tarve ja tuen tavoite voi perustua opiskelijan monenlaisiin ominaisuuksiin ja taustoihin. Kuuluminen esimerkiksi yleisesti tunnettuun vähemmistöön voi olla peruste tuelle ja toisaalta ohjata tuen tavoitetta.

Opiskelijan hyvinvoinnin kannalta on keskeistä, että tukea on mahdollista saada mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Ohjauksessa tarvitaankin jatkuvaa yhteistyötä opettajien, erityisopettajan ja opiskeluhuollon kesken.

Henkilökohtainen ohjaus tekee erityisen tuen tarpeen näkyväksi

Uudessa ammatillisessa koulutuksessa opinnot henkilökohtaistetaan jokaisen opiskelijan osaamistarpeita vastaaviksi. Ohjauksessa tavoitellaan kohtaamista, jossa monenlaiset opiskelijat erilaisista taustoista huomioidaan yksilöinä. Epäilemättä usean opiskelijan ohjauksessa nousee esiin asioita, joihin hän tarvitsee tukea tai erityistä tukea.

Parhaimmillaan opiskelijan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS) laaditaan opiskelijan, opettajan ja erityisopettajan yhteistyönä. Käytännössä näin ei kuitenkaan ole. Suuri osa HOKS-ohjauksesta on opettajan vastuulla, myös erityisen tuen tarpeessa olevien opiskelijoiden ohjaus ja tukitoimenpiteet.

Jokainen opettaja tarvitseekin erityisen tuen osaamista, jotta oppijan oikeus tukeen toteutuu. Opettajan työ uudessa ammatillisessa koulutuksessa on muuttunut merkittävästi myös erityisen tuen näkökulmasta.* Uutta osaamista tarvitaan!

Opettajan osaaminen edistää opiskelijan hyvinvointia

Jokaisen ammatillisen opettajan pitää tietää, mitä erityinen tuki tarkoittaa ja miten tuen tarpeita tunnistetaan. Tätä mieltä ovat opintojensa loppuvaiheessa olevat opettajaopiskelijat.**  Heitä mietityttää vuorovaikutus opiskelijoiden kanssa: Miten huomioida erityistä tukea tarvitsevat opiskelijat ryhmissä? Millaisia pedagogisia menetelmiä voisi käyttää? Myös perustiedot tavallisimmista oppimisvaikeuksista koetaan tärkeiksi sekä se, mistä ammatillinen opettaja saa apua ja neuvoja erilaisiin tilanteisiin.

Opettajaopiskelijat tarvitsevat tietoa myös siitä, miten ohjata opiskelijaa erilaisten palveluluiden piiriin. Oppilaitoksen ohjaus- ja tukiverkostojen olisikin hyvä olla kaikkien opettajien tiedossa, koska moniammatillinen yhteistyö edistää parhaiten opiskelijan opintojen etenemistä ja hyvinvointia.

Opiskelijoiden hyvinvoinnin kannalta on erittäin tärkeää, että opettajalla on riittävästi osaamista erityisestä tuesta. Tarvitaan siis jatkuvaa oppimista opettajien osaamisen kehittämiseksi. Oppijalla on oikeus voida hyvin!

* Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamassa Oppijan oikeus – opettajan taito -hankkeessa kartoitetaan opettajien osaamistarpeita ja pyritään vastaamaan niihin sekä opettajankoulutuksen opetussuunnitelmia kehittämällä että koulutusta tarjoamalla. Hankkeessa on toteutettu oppilaitoksille alustava kysely, johon nämä tulkinnat perustuvat.

**  Opettajaopiskelijoita haastateltiin Oppijan oikeus opettajan taito -hankkeen yhteydessä.

Laki ammatillisesta koulutuksesta 2017 https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20170531

Oppijan oikeus –opettajan taito. https://www.hamk.fi/projektit/oppijanoikeus/?cn-reloaded=1