Siirry sisältöön
Arvot
Työyhteisön arvot ohjaavat myös opetustyötä

Rohkeus, vastuullisuus, avoimuus ja arvostus ovat Haaga-Helia ammattikorkeakoulun strategiaan kirjatut arvot. Tässä blogitekstissä pohdimme sitä, miten nämä arvot näyttäytyvät palveluliiketoiminnan lehtorin opetustyössä.

Kirjoittajat:

Katja Suihkonen

lehtori
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Tuija Koskimäki

lehtori, palveluliiketoiminta
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Julkaistu : 06.02.2024

Arvot ovat yrityksen omalle toiminnalleen määrittelemiä ohjenuoria ja periaatteita, joiden halutaan lähtökohtaisesti ohjaavan yrityksen toimintaa käytännössä. Vahvat arvot näkyvät jokapäiväisinä tekoina niin yrityksen johtamisessa kuin työntekijöidenkin päivittäisessä työssä. Mitä paremmin arvot vastaavat työntekijän henkilökohtaisia arvoja, sitä helpompi niitä on käytännössä toteuttaa.

Haaga-Helia Ammattikorkeakoulun keskeiset arvot – rohkeus, vastuullisuus, yhdessä tekeminen, avoimuus ja arvostus – toteutuvat palveluliiketoiminnan lehtorin työssä monin tavoin.

Rohkeus ja avoimuus avainasemassa palvelumuotoilun opetuksessa

Rohkeus tarkoittaa valmiutta kokeilla uusia ideoita ja olla edelläkävijä muutoksessa. Rohkeat yritykset ovat niitä, jotka uskaltavat haastaa perinteiset käytännöt ja hyväksyvät epävarmuuden osana liiketoimintaa.

Palvelujen ja liiketoiminnan kehittämisen suuntautumisopintojen kurssitarjonnassa rohkeus ilmenee muun muassa uusien opetusmenetelmien kokeiluna. Yhtä lailla kannustamme opiskelijoita etsimään ja kokeilemaan rohkeasti eri menetelmiä sekä kyseenalaistamaan ja tutkimaan uusia asioita. Rohkeus auttaa ilmaisemaan omia ajatuksia ja keskustelemaan avoimesti omista näkemyksistään, mikä edistää oppimista, tuo uusia oivalluksia ja siten oppimisen iloa. Rohkeus on myös avain luovuuteen, johon opetuksessa haluamme opiskelijoita rohkaista.

Avoimuus on avainasemassa kaikessa opetustyössä. Avoimuus luo luottamusta opettajien ja opiskelijoiden välille. Se auttaa vastaanottamaan palautetta puolin ja toisin sekä käsittelemään sitä rakentavalla tavalla.

Opettajien rohkeus ottaa vastaan rakentavaa kurssipalautetta ja olla avoin uusille ideoille, kannustaa opiskelijoita ilmaisemaan näkemyksiään kurssien toimivuudesta. Avoimuus edistää avointa vuorovaikutusta muiden opiskelijoiden ja opettajien kanssa. Kursseillamme pyydämme ja annamme aktiivisesti palautetta ja haluamme rohkaista myös opiskelijoita rakentavaan palautteenantoon ja avoimeen keskusteluun.

Uusien tietojen ja taitojen hankkiminen vaatii jatkuvaa oppimista. Niinpä avoimuus ja rohkeus ovat yhdistelmä, jossa me opettajat voimme parhaimmillaan auttaa opiskelijoita menestymään heidän oppimispoluillaan ja hyödyntämään oppimaansa muuttuvassa työelämässä.

Vastuullisuus ja arvostus koskee niin opettajia ja opiskelijoita

Vastuullisuus ja arvostus ovat nousseet nykyajassa yhdeksi keskeisimmistä arvotekijöistä myös opetustyössä. Yhteiskunnassa, jossa teknologia muovaa tapaamme työskennellä ja, jossa tiedon määrä ja rooli haastavat uuden omaksumista, on opettajilla tärkeä rooli auttaa opiskelijoita ymmärtämään näitä ympäröivän maailman haasteita. Vastuullinen opettaja ei ole vain tiedon välittäjä vaan ohjaaja, joka kannustaa aktiiviseen tiedon etsintään ja omaan oivallukseen.

Vastuullisuus rakentuu arvostuksesta. Vastuullinen opettaja kohtaa ja arvostaa jokaisen opiskelijan yksilönä.

Vastuullisuus ja arvostus näkyvät palveluliiketoiminnan lehtorin työssä siten, että turvallinen ja avoin ilmapiiri luodaan kannustamalla aktiiviseen vuorovaikutukseen ja oman osaamisen jakamiseen. Esimerkkinä tästä toimii projektioppiminen, jossa opiskelijat ratkovat todellisia yrityselämän ongelmia ja heitä kannustetaan vastuulliseen ja aktiiviseen vuoropuheluun sekä tiedon etsimiseen ja jakamiseen.

Haaga-Helian arvoissa vastuullisuus ja arvostus koskee myös opiskelijoitamme. Opiskelija kantaa vastuunsa omasta oppimisestaan, sitoutumisestaan opintojensa suorittamiseen aikataulun mukaisesti sekä määrätietoista työskentelystään tavoitteiden saavuttamiseksi. Vastuullisuus ja arvostus kanssaopiskelijoita kohtaan tarkoittaa vastuullista käyttäytymistä ryhmätöissä toisten näkemyksiä ja mielipiteitä arvostaen. Opiskelija osoittaa vastuullisuutta ja arvostusta kunnioittamalla tekijänoikeuksia tarkistamalla ja merkitsemällä käyttämänsä lähdeviittaukset Haaga-Helian ohjeita noudattaen.

Arvot opetuksen ja ohjaustyön perustana

Rohkeus, vastuullisuus, avoimuus ja arvostus eivät ole vain Haaga-Helian arvoja, vaan ne ovat tärkeä polttoaine ja kasvun moottori kaikessa toiminnassa ja tekemisessä. Arvomme ovat rakenteiden kulmakivet, jotka vaikuttavat organisaation päivittäiseen toimintaan myös opetuksen ja ohjauksen näkökulmasta.

Arvot luovat perustan sellaiselle opetus- ja ohjaustyölle, joka edistää positiivista oppimisilmapiiriä ja vahvistaa opiskelijoiden tulevaisuuden polkuja. Muuttuva toimintaympäristömme haastaa uskaltamaan ja etsimään rohkeasti, vastuullisesti ja avoimesti uusia liiketoiminnan mahdollisuuksia, joiden kautta voidaan muokata tulevaisuutta. Valmistamme opiskelijoitamme kohtaamaan tulevaisuutta arvojemme mukaisesti.

Editointi: Marianne Wegmuller

Kuva: Haaga-Helia