Siirry sisältöön
Pedagogi 2/2020
Vaikuttavaa ja tulevaisuuteen suuntautuvaa TKI-työtä

Miten ihmisten välistä vuoro­vaikutusta tutkitaan laboratoriossa? Miten sosiaalista sirkusta ja valo­kuvia hyödynnetään opiskelijan osaamis­identiteetin vahvistamisessa? Mikä saa nuoren sitoutumaan työhön? Kaikki nämä teemat kuuluivat Haaga-Helia Ammatillisen opettaja­korkeakoulun TKI-toimintaan vuonna 2020.

Kirjoittajat:

Hanna Helminen

viestinnän asiantuntija
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Julkaistu : 21.10.2020

Opettajakorkeakoulu tekee monipuolista ja yhteiskunnallisesti vaikuttavaa tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaa eli TKI-työtä, joka kehittää ammatillista opettajankoulutusta, korkeakoulupedagogiikkaa, työelämää sekä ammatillista osaamista.

Juhlavuonna opettajakorkeakoulussa on ollut käynnissä kiinnostavia tutkimuksia ja hankkeita. Osa hankkeista jatkuu edelleen vuonna 2021.

Uudistavaa pedagogiikkaa

TKI-työn yksi vaikuttavimmista alueista viime aikoina on ollut vuorovaikutuksen tutkimus. VALAA- eli Vaikuttava ja laadukas ohjaus opettajan työssä -hankkeessa olemme havainnoineet opiskelijan ja ohjaajan välistä vuorovaikutusta laboratoriossa. Tavoitteena on ollut ymmärtää ja kehittää niin ohjaajien kuin opettajaopiskelijoiden ryhmän ohjaus- ja vuorovaikutustaitoja. Innovatiivista tutkimusta on tehty Euroopan ensimmäisessä tekoälyyn ja biometriikkaan keskittyneessä huippulaboratoriossa, joka sijaitsee Haaga-Helian Pasilan kampuksella. Samalla on saatu uutta ja ainutlaatuista biometristä tietoa ryhmävuorovaikutuksen dynamiikasta, osallistujien tunnereaktioista, tunne- ja dialogisuuskokemuksista sekä reflektion arvosta oppimisessa. Näitä tuloksia hyödynnetään paitsi opettajankoulutuksessa myös muissa ryhmävuorovaikutuksen kehittämishankkeissa.

Valaa Mockup
Valaa Mockup

Oppimisen taika -hankkeessa on puolestaan hyödynnetty sosiaalista sirkusta ja valokuvatyöskentelyä opiskelijoiden osaamisidentiteetin vahvistamisessa. Sosiaalinen sirkus on toimintaa, jossa vahvistuvat monet työelämässäkin tärkeät asiat, kuten vuorovaikutustaidot, oman osaamisen näkyväksi tekeminen mutta myös epäonnistumisen sietokyky. Valokuvatyöskentelyn avulla oppijat oppivat tarinallistamaan Sirkus Magentan kanssa tehdyissä sirkusharjoituksissa opittua osaamistaan. Voimauttava työote on mahdollistanut oppijan nähdyksi tulemisen kokemuksen ja arvostavan vuorovaikutuksen muiden opiskelijoiden, opettajien ja ohjaajien kesken.

Kohti kestävää työelämää

Nuorten työhön ja ammattiin sitouttaminen sekä tunneosaaminen ovat avainasemassa tulevaisuuden työssä. Teemoista on antanut tärkeää tietoa Kannustava Puhe -hanke, jossa on tutkittu, mikä saa nuoret sitoutumaan työhön ja kokemaan merkitystä työstään. Tuloksista on ilmennyt, että esimerkiksi työpaikan edustamat arvot, omat vaikuttamismahdollisuudet sekä palaute ja luottamus työpaikoilla ovat nuorten arvostamia asioita. Ohjaus tulevaisuuden työhön -hankkeessa olemme puolestaan kehittäneet ja pilotoineet tulevaisuusorientoitunutta uraohjausta ja uraohjauksellista pedagogiikkaa. Tavoitteena on kouluttaa AMK-opiskelijoita työelämän tarpeisiin ja töihin, joita ei välttämättä vielä ole tai joita ei vielä tunneta.
Work & Study on hanketyön tulos ja Haaga-Helian oma työn opinnollistamisen malli, jonka avulla opiskelija voi yhdistää työn ja opinnot entistä joustavammin. Mallissa työ ja opiskelu tukevat toisiaan, ja korkeakouluopintojen aikana työssä kertyvällä osaamisella voi laajentaa omaa kehittyvää asiantuntijuutta. Tutkimme ja edistämme myös vastuullisuutta, oppijan oikeuksia, naisten tasa-arvoa työurille ja vaikeasti työllistyvien työhön pääsyä.

TKI on tärkeää työtä

Haaga-Helia Ammatillisen opettajakorkeakoulun TKI-toiminta toimii pedagogiikkaa kehittäen ja uudis­taen, työelämän tarpeiden ehdoilla. Sitä on vuonna 2020 rahoittanut opetus- ja kulttuuriministeriö, Euroopan Sosiaalirahasto, Erasmus+, Interreg Central Baltic, Työsuojelurahasto, AMIF-rahasto, Helia-säätiö, Svenska Kulturfonden ja Vähittäiskaupan ammattikasvatussäätiö.

Tämä artikkeli on julkaistu Pedagogissa 2/2020. Haaga-Helia Pedagogi käsittelee ammatilliseen koulutukseen, opettajankoulutukseen ja opetukseen liittyviä teemoja. Lehteä julkaisee Haaga-Helia Ammatillinen opettajakorkeakoulu. Lehden toimituskuntana on opettajakorkeakoulun kehittämisryhmä ja päätoimittajana johtaja Jari Laukia.