Siirry sisältöön
Litteraatti: ONT – Opintojen timantti: Eettisyys opinnäytetyössä

Puhuja 1 [00:00:04]: Tämä on opinnäytetyö on opintojen timanttipodcast-sarjan kolmas osa ja se käsittelee ammattikorkeakoulussa tehtävien opinnäytetyön eettisyyttä ja siihen liittyviä ratkaisuja. Olen Eija Honkanen opettajana Haaga-Heliasta ja kanssani keskustelemassa on kollegani Sakariina.

Puhuja 2 [00:00:20]: Joo, hei, mä olen Sakariina Heikkanen ja toimin opinto-ohjaajana masterkoulutuksessa.

Puhuja 1 [00:00:25]: Opinnäytöntöihin liittyy tää eettisyysajatus ja joskus opiskelija pohtiikin, että miksi se eettisyys on niin tärkeää siinä opinnäytetyössä. Mitä sä Sakarina kokeneena ohjaajana ajattelet, että miksi se on tärkeää?

Puhuja 2 [00:00:39]: No nää eettiset periaatteet ja niiden noudattaminen on opinnäytetyössä tosiaan korostuneen tärkeitä. Me ollaan ihan Haaga-Helia -tasolla sitouduttu noudattamaan hyvää tieteellistä käytäntöä ja toimimaan tutkimuseettisten periaatteiden mukaisesti. Sitten vielä lisäksi noudatetaan tämmöistä Arenen eli ammattikorkeakoulujen rehtorien neuvoston opinnäytetöiden eettisiä suosituksia. Yleisten eettisten periaatteiden mukaisesti opinnäytetyötä tehdessä pitää kunnioittaa mukana olevien ihmisten toimintaa, ihmisarvoa, yksityisyyttä ja muita oikeuksia.

Puhuja 1 [00:01:15]: Kun puhutaan siitä, että mitä on eettinen toiminta ja siihen liittyvät valinnat, niin tulee helposti mieleen hyvin abstrakteja asioita ja sellaisia, jotka on kaukana minusta opinnäytetyön tekijänä. Mutta kuitenkin se on käytännössä hyvin konkreettista. Opinnäytetyön tekijä tekee eettisiä valintoja siinä opinnäytetyön tekemiseen liittyvissä erilaisissa tilanteissa koko ajan ja eri vaiheissa. Esimerkiksi vaikka silloin, kun tehdään tutkimusta ja mietitään opinnäytetyön aihetta tai kohdataan tutkimukseen osallistuvia. Myös silloin, kun kirjoitetaan opinnäytetyön tuloksia näkyville tai tehdään sitä muuten, jos se on jonkun muun muotoinen. Opinnäytetyön tekijän onkin tiedostettava näissä käytännön tilanteissa, että milloin hän tekee niitä eettisiä ratkaisuja ja minkälaisia ne sitten on.

Puhuja 2 [00:02:01]: Se on juuri näin. Tämmöinen merkittävä yleinen eettinen periaate on tosiaan välttää aiheuttamasta opinnäytetyöhön osallistuville ihmisille riskejä, vahinkoja tai haittoja. Lähtökohta on aina opinnäytetyön tekemiseen osallistuvien tasa-arvoinen kohtelu ja se, että kaikki heiltä saatu tieto on arvokasta ja siinä kunnioitetaan mitä on ikinä sovittu. Esimerkiksi voi tulla vaikka tilanne, että opinnäytetyön tekijä ei ole samaa mieltä toimeksiantajan tai haastateltavien kanssa, mutta se ei missään nimessä saa sitten vaikuttaa opinnäytetyön tekemiseen ja niissä esiin tuleviin tulkintoihin, puhumattakaan tuloksiin.

Puhuja 1 [00:02:40]: Kyllä, elikkä tämä hyvä eettinen opinnäytetyön käytäntö tarkoittaakin tämmöistä rehellisyyttä, huolellisuutta ja tarkkuutta sen kaikissa vaiheissa. Voitais oikeastaan sanoa, että opinnäytetyöhön liittyvä etiikka onkin erilaisten pulmien ratkaisua ja varmistamista. Nämä eettiset periaatteet eivät aina anna valmiita ratkaisuja ja kun opinnäytetyön tekijä joutuu joskus tekemään niitä ratkaisuja oman harkintansa pohjalta mahdollisimman objektiivisesti. Ja siinä tuleekin kuvaan sitten jokaisen henkilön oma ammattieettinen ajattelu, miten mä ratkaisen asiat, miten mä perustelen ne kestävästi ja avoimesti.

Puhuja 2 [00:03:19]: Joo, se on jokaisen opinnäytetyön tekijän oma vastuu perehtyä tutkimuseettisiin periaatteisiin. Eli opinnäytetyön tekijä on itse vastuussa työnsä eettisyydestä. Masterkoulutuksessa näitä eettisiä asioita käydään läpi Tutkimuksellinen kehittäminen -opintojaksolla. Se on siis opintojakso, joka aloitetaan siinä opinnäytetyön kanssa rinnakkain samaan aikaan. Siinä opitaan siis kaikenlaista muutakin opinnäytetyön aloittamiseksi ja koko prosessin tueksi. Mutta vaikka tässä puhutaan aika tämmöisistä hienoista asioista, niin ei ole kyse mistään kovin monimutkaisista asioista kuitenkaan. Oikeastaan mä kiteyttäisin sen niin, että tunnollisuudella, tarkkuudella ja rehellisyydellä ja muiden kunnioittamisella pääsee hyvin pitkälle.

Puhuja 1 [00:04:11]: Joo, ja sitten on tietenkin hyvä muistaa, että kun se opinnäytetyö tehdään yhdessä työelämän kanssa, niin silloin myös tää yhteistyötahon tulee hyväksyä, että sen opinnäytetyön tekemisessä noudatetaan sitä hyvää tutkimuskäytäntöä ja sen periaatteita ja toisaalta alan ammattieettisiä ohjeita ja tietenkin soveltuvaa lainsäädäntöä. Ja mun mielestä on hyvä sopia kirjallisesti työelämän kanssa tähän opinnäytetyöhön liittyvistä asioista ja erityisen tärkeää on huomioida sen aiheen, sitä aihetta ja sitten toisaalta sen rajauksien lisäksi myöskin tekijänoikeuksiin ja liikesalaisuuksiin liittyviä seikkoja. Ja tää opinnäytetyön tekijähän edustaa aina myös opinnäytetyössään tätä yritystä.

Puhuja 2 [00:04:53]: Joo, ja nää on erittäin keskeisiä ratkaisuja silloin, kun haetaan vaikka tutkimuslupaa tai käsitellään henkilötietoja tai tehdään teoriaan liittyviä valintoja, analysoidaan aineistoja tai kirjoitetaan niitä tuloksia näkyväksi ja julkaistaan niitä.

Puhuja 1 [00:05:11]: Kyllä, ja nää samat eettiset periaatteet koskee myös erilaisia opinnäytetyön vaihtoehtoja. Tekipä tutkimuksen, projektityön, videon tai jonkun muun oman valintaansa mukaan. Tää opinnäytetyön eettinen vastuuhan on aina opiskelijalla ja ne tekijänoikeudet. Tekijänoikeudet toki voi luovuttaa muille, jos haluaa, mutta se eettinen vastuu on ja pysyy aina. Ja sanoisinkin niin, että opinnäytetyössä tää eettinen varmistus on aina vastuullista toimintaa. Tarkoitan tällä sitä, että tekijä varmistaa opinnäytetyön eettistä vastuuta koskevat seikat erittäin huolellisesti, olipa kyse mistä tahansa opinnäytetyöprosessin vaiheesta. Ja jos joku tässä varmistuksessa jää mietityttämään, niin on syytä pohtia eettisestä näkökulmasta sen merkitystä koko opinnäytetyössä. Eettisyys siinä opinnäytetyön prosessissa osoittaakin vastuullisuutta myös työntekijänä, ja se onkin keskeinen työelämätaito. No aina kun me puhutaan eettisistä ratkaisuista opinnäytetyöhön liittyen, niin me väistämättä sivutaan myös plagiointia. Mitäs Sakarina siitä sanot?

Puhuja 2 [00:06:19]: Joo, tosiaan kirjoituksessa tai siis kirjoittaessa tulee erityistä huomiota kiinnittää koko ajan siihen, että lähdeviittaukset on asianmukaiset joka kohdassa, koska muuten on kyse vilpistä. Ja vilpiksihan luetaan sitten tekstin luvaton lainaaminen, eli jonkun toisen tekstin esittäminen omanaan. Ja silloin tosiaan puhutaan just tästä plagioinnistakin. Vilppiä on myös niin sanottu sepittäminen, mikä tarkoittaa tekaistuja havaintoja tai tuloksia. Vääristelyä puolestaan on, jos havainnot on tarkoituksellisesti vääristeltyjä tai vaikka tuloksia jätetty esittämättä. Sitten puhutaan anastamisesta, jos esimerkiksi esittää jonkun toisen idean omanaan. Eli nää on kaikki vilpin erilaisia ilmentymiä. Ja täytyy muistaa, että myös omiin aikaisempiin teksteihin pitää viitata asianmukaisesti, vaikka ne onkin omia, koska muuten on kyse itseplagioinnista.

Puhuja 1 [00:07:18]: Joo, tossa tulikin kattavasti tästä, niinkuin toit esille nää monet seikat. Mutta kuitenkin on hyvä muistaa, että siitä eettisestä vastuusta ja että kyse on aika yksinkertaisesta asiasta. Et muistat kirjata ne lähteet selkeästi ja ohjeiden mukaan, siis lähdeviitteet, ja sitten toisaalta erottaa omien ja muiden tekstit alusta saakka, niin se helpottaa kyllä sitä työtaakkaa koko opinnäytetyön aikana. Ja hyvin pitkälle uskon, että pääsee ihan maalaisjärjellä ja rehellisellä työotteella. Tää eettisyys on omalta osaltaan opinnäytetyön laadullista varmistamista.

Puhuja 2 [00:07:54]: Kyllä, oon ihan justiinsa näin samaa mieltä, ja näistä asioista löytyy tosi paljon tietoa, esimerkiksi tän podcastin alla olevista linkeistä ja sitten ihan meidän omilta opinnäytetyösivustoilta. Ja aina kannattaa kysyä ohjaajalta tai sparrailla myös opiskelijakollegojen kanssa aiheesta, kun joku mietityttää tai keskusteluttaa, koska näistä saa tosiaan parhaimmillaan mielenkiintoisia ja syvällisiä keskusteluja.