Siirry sisältöön
Litteeraatti: Markkinointiporinat podcast: Markkinoinnin kilpailukeinot

[äänite alkaa]
[00:00:04] Puhuja 1: Moikka kaikille. Tervetuloa kuuntelemaan markkinointiporinat podcastia. Me ollaan Maria.
[00:00:10] Puhuja 2: Ja mun nimi on Riitta.
[00:00:12] Puhuja 1: Haaga-Heliasta. Markkinointiporinoissa käsitellään eri markkinointiin liittyviä aiheita. Tänään on vuorossa markkinoinnin kilpailukeinot eli seitsemän peetä. Riitta mitäpä nämä seitsemän peetä ovat?
[00:00:27] Puhuja 2: No nämä seitsemän peetä tulee englanninkielisistä termeistä, jotka alkaa pee kirjaimella elikkä product price place promotion, people processes ja physical evidence.
[00:00:40] Puhuja 1: Jeps eli suomeksihan nää on tuote hinta saatavuus, markkinointiviestintä, henkilöstöprosessit ja palveluympäristö. Nämähän ovat tämmöisiä perinteisiä markkinoinnin työkaluja, joilla yritys voi erottautua kilpailijoistaan ja luoda arvoa asiakkailleen.
[00:01:02] Puhuja 1: Mistäs nämä seitsemän peetä on tullut?
[00:01:05] Puhuja 2: No alunperin näitä markkinoinnin kilpailukeinoja oli vain neljä, tuote, hinta, saatavuus ja markkinointiviestintä ja nämä on kehitetty viisikymmentä viiva kuusikymmentä luvulla, mutta sitten myöhemmin markkinoinnin kilpailukeinoja laajennettiin seitsemään, kun mukaan otettiin palvelumarkkinoinnin erityispiirteet, henkilöstöprosessit ja palveluympäristö. Nämä lisäykset heijastivat sitä, että markkinointi ei ole pelkkää tuotteiden myymistä vaan myös asiakassuhteiden rakentamista ja palvelun laadun varmistamista.
[00:01:41] Puhuja 2: No mitä sä Maria ajattelet markkinoinnin kilpailukeinoista? Onko ne edelleen ajankohtaisia tänä päivänä ja entä hyödyllisiä digitaalisessa maailmassa?
[00:01:52] Puhuja 1: Hyvä kysymys. Mutta joo, kyllä mun mielestä markkinoinnin kilpailukeinot on edelleen aika tällainen klassinen malli ja edelleen relevantti. Sitä voi soveltaa aika moniin eri tilanteisiin. Digitaalisuus on kyllä tuonut mukanaan uusia haasteita ja mahdollisuuksia, jotka sitten taas toisaalta vaikuttavat siihen, että miten näitä kilpailukeinoja käytetään. Mutta edelleen nämä perusperiaatteet on pysynyt samoina eli näiden kilpailukeinojen avulla yritys voi määrittää ja viestiä arvolupauksensa asiakkailleen ja erityisesti erottautua kilpailijoistaan.
[00:02:32] Puhuja 2: Aivan. No miten sä määrittelisit tuotteen?

[00:02:36] Puhuja 1: Joo, no tuotehan on näistä markkinoinnin kilpailukeinoista ehkä se ydin, koska se on sitä mitä asiakas ostaa ja mitä hän saa niin kuin vastineeksi rahoilleen. Tuotehan voi olla fyysinen tavara tai palvelu tai ihan elämys. Ja erityisesti tämän tuotteen pitäisi vastata asiakkaan tarpeita ja toiveita, eli olla esimerkiksi laadukas ja luotettava. Ja tästä mun mielestä hyvänä esimerkkinä on Apple, jossa tuotteet on tehty erittäin korkea laatuisina, helppokäyttöisinä ja vielä sopivina keskenään ja Applehan on rakentanut hyvin, hyvin vahvan brändin, joka sitten taas luo sellaista tunnesidettä asiakkaille. Että vaikka heidän tuotteet ovat usein kalliimpia kuin kilpailijoiden, niin he pystyvät perustelemaan sen ihan tämän tuotteen arvolla.
[00:02:36] Puhuja 1: Mut miten sä selittäisit sitten hinnan?
[00:03:37] Puhuja 2: No hinta on markkinoinnin kilpailukeino, joka vaikuttaa suoraan yrityksen tulokseen ja asiakkaan ostopäätökseen. Ja hinta on se mitä asiakas maksaa tuotteesta tai palvelusta. Toki sen hinnan pitäisi olla linjassa tuotteen laadun ja arvon kanssa sekä kilpailutilanteen mukainen. Ja sen pitäisi olla myös sellainen, että hinta kattaa yrityksen kustannukset, tuottaa halutun katteen, houkuttelee asiakkaita ja luo asiakkaille tyytyväisyyttä. Tähän hintaan kilpailukeinona kuuluu esimerkiksi erilaiset alennukset, tarjoukset, pakettihinnoittelut tai sitten erilaiset hinnoittelustrategiat kuten arvopohjainen, kustannusperusteinen tai kilpailuperusteinen hinnoittelu. No sitten markkinoinnin kolmas kilpailukeino on saatavuus.
[00:04:27] Puhuja 2: Mitä Maria sulle tulee siitä mieleen?
[00:04:35] Puhuja 1: No saatavuus vaikuttaa siihen, että miten helppoa ja nopeata asiakkaan on löytää ja ostaa tämä tuote tai palvelu. Tähän kuuluu jakelukanavat, varastotilanne, toimitusaika ja vaikka palautusmahdollisuus. Tässä on mun mielestä tosi tärkeää ottaa taas kerran huomioon asiakkaan odotukset. Eli tavallaan se, että miten ja mistä asiakas haluaa ostaa tuotteen tai sen palvelun. Miten nopeasti hän haluaa saada sen käyttöönsä ja jos hän ei ole tyytyväinen, niin kuinka helposti hän voi palauttaa sen.
[00:05:12] Puhuja 1: No miten itse kuvailisit tätä neljättä kilpailukeinoa eli markkinointiviestintää?
[00:05:19] Puhuja 2: Markkinointiviestintä vaikuttaa siihen, miten yritys viestii ja on vuorovaikutuksessa asiakkaidensa ja eri sidosryhmiensä kanssa. Markkinointiviestintä kattaa muun muassa mainonnan, myynnin edistämisen, suhdetoiminnan, henkilökohtaisen myyntityön ja digimarkkinointi voidaan myös katsoa liittyvän siihen.
[00:05:43] Puhuja 2: Ja mitä sä Maria pidät tärkeänä markkinointiviestinnän suunnittelussa ja toteutuksessa?
[00:05:49] Puhuja 1: No ensinnäkin on hirmu tärkeää ottaa huomioon yrityksen omat tavoitteet ja strategia, mutta erityisesti sitten taas ne asiakkaan tarpeet ja mieltymykset on tärkeää ottaa huomioon. Ja toki täytyy huomioida kilpailuympäristö, jossa toimitaan eli markkinointiviestinnän pitäisi olla sellaista, että se tukee yrityksen brändiä, mutta samalla sen pitäisi herättää asiakkaan kiinnostus ja kannustaa häntä toimimaan sillä tietyllä tai halutulla tavalla. Ja nyt kun ollaan niin monissa eri kanavissa. Toki nykyaikana sen pitäisi olla sellaista yhtenäistä ja johdonmukaista.
[00:06:30] Puhuja 2: Tosi hyviä pointteja sulla ja mulle tuli mieleen yks hyvä esimerkki Ikea, elikkä mun mielestä ne on luonut tosi hyvää markkinointiviestintää. Se on sekä informatiivista että viihdyttävää ja siinä markkinointiviestinnästä heijastuu heidän arvot ja visio. Ja Ikea käyttää myös erilaisia markkinointiviestinnän kanavia ja keinoja. Niillä on käytössä esimerkiksi kuvastot, verkkosivut, somen eri kanavat, on videoita, on tapahtumia, paljon eri yhteistyökumppaneita ja näiden kaikkien kautta he tavoittaa paljon asiakkaita ja sitouttaa asiakkaita. Elikkä mun mielestä heillä on tosi onnistunutta tää markkinointiviestintä. Ja ne luo sen avulla asiakkaille elämyksellisyyden ja osallisuuden tunnetta.
[00:07:32] Puhuja 1: Kyllä.
[00:07:33] Puhuja 2: No sitten meillä olisi vielä käymättä läpi palvelumarkkinointiin liittyvät kilpailukeinot eli henkilöstöprosessit ja palveluympäristö. Haluatko sä Maria sanoa pari sanaa tuosta henkilöstöstä?
[00:07:46] Puhuja 1: No juu. Tässä tarkastellaan sitä, miten nämä yrityksen työntekijät kohtaa ja palvelee asiakkaita. Joka nyt sitten taas kattaa esimerkiksi rekrytoinnin ja henkilöstön koulutuksen, motivoinnin, jopa palkitsemisen ja arvioinnin. Ja tässähän otetaan sitten huomioon sekä yrityksen että asiakkaan näkökulma eli se, että mitä yritys odottaa ja tarjoaa työntekijöilleen. Ja sitten taas toisaalta, että mitä se asiakas odottaa ja saa näiltä työntekijöiltä. Henkilöstön pitäisi olla toki sellainen, että se edustaa yrityksen arvoja ja brändiä. Ja tietenkin sellaista, joka osaa ja haluaa palvella asiakkaita laadukkaasti. Toivottavasti henkilöstö on myös sellaista, että he haluavat kehittää omaa osaamistaan ja jopa sitä työhyvinvointiaan. Miten prosessit miten? Mitäs sanoisit niistä?
[00:08:46] Puhuja 2: No prosessit vaikuttavat siihen, että miten yritys tuottaa ja toimittaa tuotteensa tai palvelunsa asiakkailleen ja näitä on esimerkiksi tilaus, maksutoimitus ja asennusprosessit. Prosessien pitäisi olla sellaisia, että ne lisäävät yrityksen tuottavuutta ja kannattavuutta, mutta myös asiakkaan tyytyväisyyttä ja uskollisuutta.
[00:09:10] Puhuja 2: Prosessien suunnittelussa ja parantamisessa on oltava tänä päivänä hyvin innovatiivinen ja asiakaskeskeinen, koska ne prosessit ovat usein niitä asiakkaan ensimmäisiä kosketuspisteitä siihen yritykseen. Mun mielestä hyvä esimerkki näistä prosesseista on Wolt. He on luonut tämmöisiä hyvin moninaisia prosesseja, jotka mahdollistavat asiakkaille nopeasti ruuan tilaamisen ja toimittamisen. Ja myös helposti, ja pystytään hyödyntämään eri ravintoloiden tarjontaa ja he hyödyntävät kattavasti digitaalisia ratkaisuja. On esimerkiksi mobiilisovellusta käytössä ja on chattipalvelua. Ne seuraavat algoritmeja, tietää mitä asiakkaat haluaa, miten ne toimii ja ne koko ajan tehostaa ja parantaa niiden prosesseja. Elikkä ne on tosi hyvin siellä Woltilla onnistunut prosesseissa markkinoinnin kilpailukeinona ja sitä kautta ne luo asiakkaille sitä käytettävyyttä ja nautinnon tunnetta.
[00:10:15] Puhuja 1: Erinomainen esimerkki kyllä.
[00:10:15] Puhuja 2: No sitten meidän pitäisi lopuksi siirtyä tähän palveluympäristöön. Mitä sulle tulee siitä mieleen?
[00:10:26] Puhuja 1: No ensinnäkin mun mielestä palveluympäristö on sitä, että millaisen tunnelman ja vaikutelman yritys luo asiakkailleen. Eli tässähän tähän kuuluu esimerkiksi tila, sisustus, valaistus, musiikki, tuoksut, värit tai sitten jos mietitään ihan digitaalista palveluympäristöä, niin voidaan miettiä verkkosivuston helppokäyttöisyyttä tai visuaalisuutta. Ja taas kerran on niin tärkeä ottaa huomioon yrityksen tavoite ja imago ja sitten ne asiakkaan odotukset ja sitten vielä se, että jollain lailla erotuttaisiin kilpailijoista.
[00:11:10] Puhuja 2: No mutta hei tosi hyviä pointteja. Nyt me on käyty sun kaa yhdessä läpi lyhyesti seitsemän peetä, elikkä markkinoinnin kilpailukeinot. Toivottavasti kuulijana sinä olet saanut uusia näkökulmia ja ideoita markkinoinnista. Ja kiitti hei Maria tosi paljon tästä yhteisestä juttutuokiosta.
[00:11:31] Puhuja 1: No kiitos sulle. Seuraavaan kertaan.