Siirry sisältöön
Yrittäjämäinen riskiotto ja kasvuhalukkuus – vertailussa sukupuoli, ikä ja persoonallisuus

Yrittäjillä on korkea suoriutumisen tarve, sisäinen kontrolli ja tarve itsenäisyyteen. He luottavat omiin kykyihinsä, ottavat riskejä ja kykenevät itsenäiseen päätöksentekoon.

Kirjoittajat:

Tiina Brandt

yliopettaja / principal lecturer
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Julkaistu : 14.03.2020

Aiempien tutkimusten mukaisesti persoonallisuus kytkeytyy yrittäjäominaisuuksiin ja yrittäjät omaavat tiettyjä luonteenpiirteitä niin sanottua tavallista kansaa enemmän. Yrittäjillä on esimerkiksi korkea suoriutumisen tarve, sisäinen kontrolli, tarve itsenäisyyteen ja autonomiaan. Lisäksi he luottavat omiin kykyihinsä, ottavat riskejä ja kykenevät itsenäiseen päätöksentekoon.

Omassa tutkimuksessani keskityin sukupuolen, iän ja persoonallisuuden yhteyteen yrittäjämäiseen riskinottoon ja kasvuhalukkuuteen. Aineistona oli 852 henkilöä laajasti eri ammattialoilta. Persoonallisuutta mitattiin Myers-Briggs Tyyppi Indikaattorilla, jota on paljon tutkittu muun muassa organisaatiokäyttäytymisen, johtajuuden ja yrittäjyyden alueella. Se perustuu Carl Gustav Jungin teoriaan vuodelta 1921, jota Isabel Myers ja Katharina Briggs edelleen kehittivät mittariksi saakka. Teoriassa persoonallisuutta kuvataan neljän erilaisen dimension kautta (Kuva 1), jotka tuottavat 16 erilaista persoonallisuustyyppiä (esim. ISFJ, ESTP, INTJ).  Teorian keskeisessä osassa on dynaamisuus, eli ihminen muuttuu ja voi kehittyä jatkuvasti, vaikkakin persoonallisuuden ydin on syntymästä saakka pysyvä (Myers et al., 1998; Myers & Myers, 1990).

Ekstravertti (E)

Saa energiaa ympäröivästä maailmasta ja kommunikoinnista

Introvertti (I)

 Saa energiaa omasta sisäisestä maailmasta ja reflektoinnista

Tosiasiallisuus (S)

Hahmottaa maailmaa aistien kautta

Intuitiivisuus (N)

 Hahmottaa maailmaa yhteyksien ja ideoiden kautta

Ajatteleva (T)

Päätöksenteko perustuu loogiseen päättelyyn

Tunteva (F)

 Päätöksenteko perustuu arvoihin

Järjestelmällinen (J)

 Suunnitelmallisuus, organisointi ja järjestelmällisyys

Spontaani (P)

 Tiedon kerääminen, havainnointi ja spontaani toiminta

Kuva 1. Persoonallisuuden preferenssit lyhyesti esiteltynä

Tulosten perusteella näyttää siltä, että erityisesti ekstravertit ja intuitiiviset persoonallisuudet omaavat riskinottokykyä ja kasvuhalukkuutta introvertteja ja tosiasiallisia enemmän. Miehillä näitä ominaisuuksia on naisia enemmän, mutta alle 30-vuotiaissa eroa ei juurikaan ole. Ehkäpä suomalainen kulttuuri on muuttumassa ja naisten on hyväksytympää käyttäytyä kilpailuhenkisesti ja riskihakuisesti kuin aikaisemmin. Ikä vaikuttaa naisten yrittäjämäisiin asenteisiin siten, että heidän riskinotto- ja kasvuhaluasenteensa tippuvat, kun he täyttävät 30 vuotta ja sitten palautuvat 40-vuotiaana ennalleen. Ehkäpä syynä on perheenlisäys, kun naiset yleensä saavat ensimmäisen lapsensa noin 30-vuotiaana. Miehillä vastaavaa yrittäjyysasenteiden tippumista ei tapahtunut, vaan asenteet pysyivät samoina koko ajan.

Kiinnostavaa oli esimerkiksi, että ikä vaikutti erityisesti introvertteihin, tosiasiallisiin ja tunteviin naisiin.  Esimerkiksi introverttejen ja tosiasiallisten naisten yrittäjämäiset asenteet tippuivat 40-vuotiaana eivätkä enää palautuneet korkeammalle tasolle myöhemmin. Potentiaalisin aika heillä yrityksen perustamiseen on siis ennen kuin he täyttävät 40 ikävuotta. Anekdoottina mainittakoon, että verrattaessa yrittäjiä, johtajia julkisella puolella ja johtajia yksityisellä puolella yrittäjien riskinottohalu ja kasvuhalukkuus olivat selkeästi korkeammalla tasolla kuin muilla ryhmillä, ja julkisten puolen johtajilla nämä olivat selkeästi matalammalla kuin muilla. Aiemmat tutkimukset osoittavatkin, että riskiottoa voidaan harjoitella, ja yrittäjänä toimiminen harjoittaa tätä varmasti muita ammatteja enemmän.