Siirry sisältöön
Yrittäjyys
Valmennus auttaa yrittäjää tarttumaan kehittämishaasteisiin

Koronan aiheuttamien ongelmien takia pienillä palveluyrityksillä on nyt erityistä tarvetta toiminnan kehittämiseen. Yksinyrittäjällä siihen ei kuitenkaan ole juuri mahdollisuuksia tai kykyä.

Kirjoittajat:

Mariitta Rauhala

yliopettaja
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Juuso Kokko

lehtori
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Julkaistu : 10.11.2022

Suomessa on noin 194 000 yksinyrittäjää (Suomen Yrittäjät 2022) ja yhteensä yli 270 000 mikroyritystä (pl. alkutuotanto) (Tilastokeskus 2020). Heidän tukemisensa on yhteiskunnan kannalta erittäin tärkeää.

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu valmentaa ja tukee yrittäjiä liiketoiminnan kehittämisessä. Valmennus eli coachaus voidaan määritellä prosessiksi, jossa valmentaja auttaa ihmistä ottamaan käyttöönsä omia voimavarojaan niin, että hän voi saavuttaa tavoitteensa (Suomen Coaching -yhdistys 2022).

Yrittäjävalmennus perustuu valmennettavan itsensä asettaman tavoitteen toteuttamiseen, joten aluksi on keskityttävä lähtötilanteen ja taustojen analysointiin. Kuunteleminen ja yrittäjän todellisten tavoitteiden selville saaminen ovat olleet yrittäjävalmennusten keskiössä. Yrittäjät ovat kokeneet erityisen merkitykselliseksi sen, että yrityksen kehittämistavoitteet määritellään selkeiksi ja niitä lähdetään toteuttamaan askel kerrallaan.

Tässä kuvatut havainnot ja kehittämisehdotukset perustuvat yrittäjien kokemuksiin, jotka ovat nousseet esiin valmennusten yhteydessä.

Eri toimialat, yhteiset haasteet

Yrittäjät tiedostavat hyvin omat heikkoutensa ja sen, miten tuotetta tai palvelua tulisi kehittää.

Tyypillisin palvelualan mikroyrittäjän ongelma on se, että hänen tuotteensa tai palvelunsa ei ole ollut skaalattavissa ilman isoja muutoksia. Tämän lisäksi monen yrittäjän haasteena on konseptin suppeus: tarjottavia tuotteita tai palvelukokonaisuuksia on liian vähän.

Ongelmia on myös oman jaksamisen ja kehittämiselle varatun ajan löytymisen kanssa. Jos yrittäjä ei ole asiakkaan kanssa, rahaa ei tule, ja jos on paljon asiakkaita, muuhun kehittämiseen ei jää aikaa.

Myöskään myymiseen ja markkinointiin ei yleensä ole riittävästi aikaa, eikä välttämättä osaamista ja halua, vaikka ne ovat mikroyrittäjälle ainoita keinoja asiakkuuksien kasvattamiseen.

Toiveina valmennustuki- ja myyntiverkostot

Valmennuksissa nousi esille kaksi selkeää tuen tarvetta. Ensinnäkin yrittäjät toivovat kanavia helposti saatavissa olevaan valmennus- ja mentorointiapuun. Toiseksi monet yksin- ja mikroyrittäjät hyötyisivät yhteisestä markkinointi- ja myyntiverkostosta.

Erityisesti mikroyrittäjät ovat sekä onnistumis- että epäonnistumistilanteessa yksin voimatta jakaa tunteitaan muiden kanssa. On suuri tarve sille, että yrittäjä voisi kertoa kokemuksistaan ja ajatuksistaan jollekin.

Tällä hetkellä mentori- ja coachaustoimintojen kysyntä ja tarjonta eivät täysin kohtaa. Yrittäjät eivät tiedä tällaisten palvelujen olemassaolosta tai kokevat ne etäisiksi tai itselleen sopimattomiksi. Suomen Yrittäjien ja muiden coachauspalvelujen tarjoajien tulisi lisätä näkyvyyttä ja tehdä palvelut helpommin lähestyttäviksi. Tämä olisi mikroyritysten toiminnan kehittämisen ja yrittäjän jaksamisen kannalta ensiarvoisen tärkeää.

Valmennukset ovat osa Ponnahduslauta rohkeuteen – mikroyritysten re-start -ohjelma rahoitetaan osana Euroopan unionin covid-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia. Hanke tarjoaa Uudenmaan alueella toimiville pienille yrityksille ilmaisia mentorointi-, koulutus- ja valmennuskokonaisuuksia.

Lähteet

Suomen Coaching-yhdistys. 2022. Mitä coaching on? Luettu 6.10.2022

Suomen yrittäjät ry. 2022. Yksinyrittäjät. Luettu 4.11.2022

Tilastokeskus. 11d7 — Yritykset toimialoittain ja henkilöstön suuruusluokittain (yritysyksikkö), 2017-2021. Viitattu 15.10.2022.