Siirry sisältöön
Yrittäjyys
Nuoret odottavat merkityksellistä työelämää – miten tarjoamme sen?

Yrittäjyysasenne lisää työelämän joustavuutta ja mahdollisuutta räätälöidä kulloinkin tarjolla olevaa työtä omaan tilanteeseen ja arvomaailmaan sopivaksi.

Kirjoittajat:

Julkaistu : 10.06.2020

Tuoreen Nuorisobarometrin 2019 tuloksista nousee selvästi esille nuorten odotus työskennellä merkityksellisissä työtehtävissä tulevaisuudessa. Työhön sitoudutaan, mutta sitä halutaan tehdä omilla ehdoilla. Tutkimuksen mukaan 88 % nuorista haluaa, että työ vastaa heidän arvojaan. Työtä ei nähdä vain keinona ansaita rahaa tai sosiaalista arvostusta, vaan työn kautta nuoret haluavat myös toteuttaa omia haaveitaan.

Haaga-Helia StartUp Schoolissa kohtaamme paljon nuoria ja opimme heidän työelämäodotuksistaan. Tuemme 34 000 opiskelijan kohderyhmässä työelämävalmiuksia ja yrittäjyyttä pääkaupunkiseudun kolmen suurimman ammattikorkeakoulun Laurean, Metropolian ja Haaga-Helian strategisessa liittoumassa. 

Pyrin kokoamaan tässä blogissa muutamia sekä tutkimukseen että käytännön kokemukseen pohjautuvia havaintoja nuorten näkökulmista. Ehdotan sen pohjalta, miten johtamista ja koulutusta tulisi muuttaa vastaamaan nuorten odotuksia.

Yrittäjät ovat tyytyväisimpiä uravalintaansa

Nuoret arvostavat yrittäjämäisiä taitoja. Enemmistö nuorista kokee, että yrittäjämäistä asennetta tarvitaan kaikessa työssä. Nuoret yrittäjät ovat tyytyväisimpiä uravalintaansa, sillä 75 % yrittäjistä kokee olevansa toiveammatissaan Nuorisobarometri-tutkimuksen mukaan.  Yrittäjyys nähdään uravaihtoehtona, joka tarjoaa vapautta sekä keinon omien unelmien toteuttamiseen työssä. Yrittäjyyden mielekkyyttä lisää myös sen tarjoama mahdollisuus vaikuttaa yhteiskuntaan itselle merkityksellisellä alueella.

Suurin osa nuorista uskoo, että yrittäjyys yleistyy tulevaisuudessa. Samalla omakohtainen kiinnostus yrittäjyyteen on kasvanut viime vuosina. Yli puolet haluaa kokeilla yritystoimintaa jossain työuransa vaiheessa. Yrittäjien määrät ovat tutkimusten mukaan kasvussa. Erityisesti yleistyvät ketterät yrittäjyyden muodot, kuten alustatalousyrittäjyys, kevytyrittäjyys sekä freelance-yrittäjyys. Nämä mahdollistavat ketterän ns. keikkatyön yrittäjänä.

Koulutus ja johtaminen vastaamaan nuorten odotuksia

Yrittäjyystaitojen opetusta on eri kouluasteilla lisätty Suomessa viime vuosina, mutta Nuorisobarometrin mukaan nuoret haluaisivat vieläkin niitä laajentaa ja kehittää. He haluavat yrittäjyystaitojen opetusta kaikille jo peruskoulussa. Koulun kautta yrittäjäksi innostuu kuitenkin valitettavan harva. Tässä olisi yksi kehittämisen paikka, sillä opiskeluaika on hyvä ajankohta saada uusia näkökulmia, kontakteja ja tukea työuralle sekä mahdolliselle yrittäjyyden polulle.

Yrittäjyyden opetusta tulee kehittää tukemaan entistä laajempia opiskelijaryhmiä, erilaisia oppimisen tapoja sekä oppijoita. Samalla tarjotaan merkityksellisiä uravaihtoja nuorille ja edellytyksiä kannattavaan yritystoimintaan. Pelkkä teoriaopetus yrittäjyydestä ei nuorten palautteen perusteella riitä. Mahdollisuus omien haaveiden sekä tavoitteiden konkretisointiin sekä sen perusteella tehtävä henkilökohtainen oppimis- ja urasuunnitelma korostuvat jatkossa.

Mielekäs ja merkityksellinen oman näköinen työ edellyttää johtamisen kehittämistä valmentavampaan ja vuorovaikutteisempaan suuntaan. Työntekijä tulisi oivalluttaa työstämään oman työroolinsa merkitystä osana yksikön tavoitteita ja kiinnostavaa tulevaisuutta. Organisaatioiden kannattaa lisätä avoimuutta ja viestintää arvoistaan ja kulttuuristaan, jotta nuoret työntekijät voivat arvioida, vastaako potentiaalinen työpaikka heidän odotuksiaan.

Työelämä ei tule pirstaloituessaan tarjoamaan nuorille vain yhtä ammattiroolia vaan useita mahdollisuuksia luoda itsensä ammatillisesti uudelleen. Työt ovat peräkkäin, limittäin ja lomittain ajoittuvia projekteja, joissa ketterällä yrittäjyysasenteella pärjää aina. Yrittäjyysasenne lisää työelämän joustavuutta ja mahdollisuutta räätälöidä kulloinkin tarjolla olevaa työtä omaan tilanteeseen ja arvomaailmaan sopivaksi. Sen tuella voi kukin rakentaa itselleen merkityksellinen työn portfolion.

Kirjoittaja Hannele Mennala, KTM, Certified Business Coach ja ammatillinen opettaja, on Haaga-Helian yrityshautomon StartUp Schoolin vetäjä. Hän johtaa myös työelämä-  ja yrittäjyystyöryhmää Metropolia, Laurea ja Haaga-Helian strategisessa liittoumassa tukien työelämävalmiuksia 34.000 opiskelijan kohderyhmälle. Mennalalla on pitkä kokemus kansainvälisistä tehtävistä isoissa organisaatioissa sekä startup-yrittäjänä liiketoiminnan kehittämisen, digitaalisten palveluiden, markkinoinnin sekä HR:n suorituksen johtamisen aloilla. Hannele on aktiivinen valmentavan esimiestyön,  innovatiivisen yrityskulttuurin, yrittäjyyden sekä jatkuvan oppimisen puolestapuhuja.

Hyvää työtä! –Nuorisobarometri 2019 selvittää nuorten kuvaa työstä ja yrittäjyydestä. Barometrissa tarkastellaan työn luonteen ja työn teettämisen tapojen muutosta, mutta pääpaino on erityisesti nuorten omissa kokemuksissa ja näkemyksissä työelämästä ja sen tulevaisuudesta.Tutkimuksen tulokset perustuvat 1907 nuoren puhelinhaastatteluihin https://tietoanuorista.fi/nuorisobarometri/nuorisobarometri-2019/