Siirry sisältöön
Yrittäjyys
Ammatilliset verkostot ovat tärkeä tuki nuorille naisyrittäjille

Verkostot toimivat ketteränä osaamisen kehittämisen muotona ja tukevat nuoria naisyrittäjiä arjen pyörteissä.

Kirjoittajat:

Tiina Mehto

lehtori
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Julkaistu : 23.05.2022

Yhteistyö verkostoissa on ihmisille ikivanha toimintatapa, joka tapahtuu usein huomaamatta. Verkostoituminen voidaankin nähdä prosessiksi, jossa yksilöiden tieto, osaaminen ja arvo yhdistetään tuomaan lisäarvoa yhteistyön kautta. Verkostoissa toimiminen perustuu luottamukseen, vastavuoroisuuteen ja omaehtoisuuteen toimijoiden välillä. (Järvensivu 2019, 33–41; Hakanen, Heinonen & Sipilä 2007, 77.)

Julia Komulainen haastatteli pääkaupunkiseudulla seitsemää alle 29-vuotiasta eri toimialoilla toimivaa naisyrittäjää. Hän tutki, millaisia ammatillisia verkostoja heillä on ja miten he kehittävät omaa osaamistaan verkostojen kautta. Näiden yrittäjien verkostot koostuivat toisista yrittäjistä, yhteistyökumppaneista, palvelun- ja tavarantoimittajista, sosiaalisen median verkostoista, yhdistyksistä, järjestöistä, opiskelukollegoista ja asiakkaista.

Oppia muiden kokemuksista, oivalluksista ja virheistä

Tutkimuksen mukaan nuoret naisyrittäjät käyttävät verkostojaan aktiivisesti oman yrittäjyystoiminnan ja ammatillisen osaamisen kehittämisen tukena. Ammatillisten verkostojen ansiosta yrittäjät oppivat toisiltaan hyödyllisiä tietoja ja tapoja toimia yrittäjinä. Osaamista kehitetään osallistumalla erilaisiin koulutuksiin, joita verkostoissa järjestetään. Verkostoitumisen hyötyinä koettiin verkoston jäsenten tarjoama apu ja tuki yrittäjyyteen sekä verkoston luoma turvallisuudentunne. Lisäksi yrittäjät hyödyntävät verkostoja liiketoiminnan kasvattamisessa sekä yrityksen tehokkaammassa markkinoinnissa ja myynnissä.

Verkostot nähtiin myös henkisenä voimavarana ja tukena yrittäjyydessä sekä tärkeänä asiana uusien ihmisten, yhteistyökumppaneiden ja asiakkaiden kohtaamisessa. Lisäksi verkostot koettiin mahdollisuutena kohdata tunnettuja ja merkittäviä henkilöitä. Verkostoon kuulumista pidettiin osana yrittäjyyttä.

Verkostoja voisi hyödyntää vielä tehokkaammin

Tutkimukseen osallistuneet yrittäjät haluaisivat hyödyntää verkostoja vielä rohkeammin esimerkiksi hyödyntämällä kustannusten jakamista liiketilojen vuokraamisessa. He kokivat, että voisivat myös itse olla rohkeampia avaamaan uusia keskusteluja ja tutustumaan uusiin yrittäjiin luodakseen uusia verkostoja.

Yrittäjät nostivat esiin ideoita verkostojen paremmasta hyödyntämisestä alueellisesti. Yksi mahdollisuus voisi olla samalla alueella toimivien yrittäjien yhteisten toimintatapojen tehokkaampi kehittäminen ja hyödyntäminen, joka voisi tarkoittaa esimerkiksi kustannusten jakamista liiketilojen vuokraamisessa.
Toiveina yrittäjillä oli, että ammatilliset verkostot mahdollistaisivat konkreettisempaa tukea esimerkiksi yrityksen markkinoinnissa.

Kirjoittajat:
Tiina Mehto
Julia Komulainen

Julia Komulainen teki tutkimuksen AMK-opinnäytetyönään aiheesta Nuorten naisyrittäjien osaamisen kehittäminen ammatillisten verkostojen avulla

Lähteet

Hakanen, M., Heinonen, U. & Sipilä, P. 2007. Verkostojen strategiat. Edita. Helsinki.

Järvensivu, T. 2019. Verkostojen johtaminen – Opi ja etene yhdessä. Books on Demand. Helsinki.