Siirry sisältöön
Työelämä
Työelämäkompetenssit valokeilaan

Vilkaisu työpaikkailmoituksiin kertoo, että alalla kuin alalla työnantajat hakevat ja odottavat uusilta työntekijöiltään substanssiosaamisen rinnalla ennen kaikkea yleisiä työelämäkompetensseja.

Kirjoittajat:

Julkaistu : 05.10.2022

Työntekijöiltä odotetaan kehittämishalukkuutta, hyviä vuorovaikutustaitoja, aktiivista otetta suorituksen johtamisessa, tiimin tukemista, motivointia ja innostamista kohti parempia suorituksia, tottumusta itsenäiseen työskentelyyn, tiimipelaamista. Heidän tulisi olla joustavia, oma-aloitteisia, proaktiivisia ja paineensietokykyisiä. Empatian ja ystävällisyyden tulisi olla verissä.

Järjestelmät, ohjelmat, prosessit ja visiot ovat kussakin työpaikassa omanlaisiaan, mutta työelämäkompetenssit toistuvat työpaikkailmoituksesta ja haastattelusta toiseen sekä vuodesta toiseen samoina. Niitä myös työelämässä pärjääminen, menestyminen ja eteneminen työntekijältä tulevaisuudessakin edellyttävät.

Työelämäkompetenssit ovat tärkeä osa oppimista

Kompetensseiksi kutsutaan kokonaisuutta, joka muodostuu taidoista (käytäntö), tiedosta (teoria) ja asenteista (suhtautumistapa). Työpaikan omat järjestelmät ja substanssit työntekijä oppii parin kuukauden perehdytyksessä, mutta edellä luokiteltujen metakompetenssien omaksuminen ja tunnistaminen vaatii paljon enemmän aikaa ja toistuvaa oman itsen tarkastelua eli pitkäjänteistä reflektointia ja pohdintaa. Tämän vuoksi työelämäkompetenssien – tai metakompetenssien – ottaminen kiinteäksi osaksi opintoja ja niiden tarkastelu koko opintojen ajan on tärkeää.

Edellistä Porvoo Campuksen ops-uudistusta varten kysyimme yhteistyöyrityksiltä, mitkä ovat heidän mielestään työntekijän tärkeimpiä kompetensseja. Tuloksena oli kymmenien metakompetenssien listaus, jotka otettiin sellaisinaan silloisen Porvoo Campus-opsin tavoitteiksi ja oppimisen ytimeen.

Nyt Haaga-Helian tuore tutkintouudistus pakotti meidät pohtimaan kompetenssien roolia ja tilaa uusissa opetussuunnitelmissa. Totesimme haluavamme jatkaa niiden esillä pitämistä, koska kompetenssit ovat entistäkin vahvemmin työelämätaitojen ytimessä. Samalla tiivistimme kompetenssit kymmeneen tärkeimpään ja yleisimpään metakompetenssiin, joita tarvitaan kaikissa työpaikoissa ja -tehtävissä nyt ja aina:

 • Digital Literacy / Digitaidot
 • Diversity / Moninaisuus
 • Sustainability / Kestävä kehitys
 • Emotional Intelligence / Tunneäly
 • Teamwork / Tiimityö
 • Communication / Viestintä
 • Entrepreneurial Mindset / Yrittäjämäinen asenne
 • Analytical Thinking & Problem solving / Analyyttinen ajattelu & ongelmanratkaisu
 • Design Thinking / Muotoiluajattelu
 • Leadership /Johtajuus

Työelämäkompetenssit esiin pedagogisin ratkaisuin

Porvoo Campuksella metakompetenssit ovat muodostaneet tutkivan ja kehittävän oppimisen rinnalla pedagogiikan ytimen. Ne ovat olleet kaikissa väistyvissä opetussuunnitelmissa oppimisen tavoitteena kaikilla opintojaksoilla. Nyt koulutusuudistuksen yhdenmukaisten opetussuunnitelmien myötä olemme Porvoossa miettineet, miten pitää yhä nämä työelämäkompetenssit valokeilassa ilman, että toteutukset erkanevat muista rinnakkaistoteutuksista. Kompetensseja ei ole tämän vuoksi ole voitu tai haluttu tuoda toteutuksissa arvioinnin kohteeksi, vaan ne on täytynyt saada mukaan muilla keinoin: näkyväksi tekemisen, sanoittamisen ja henkilökohtaiseen reflektointiin kannustamisen kautta.

Työelämäkompetenssit syntyvät taitojen ja tietojen karttuessa ja asenteita omaksuttaessa. Ne syntyvät, vaikka niihin ei kiinnittäisi erityistä huomiota, vaikka niitä ei arvioitaisi tai niistä ei puhuttaisi. Puun kasvattaessa runkoa, oksia ja lehvästöä kasvavat myös juuret maan alla. Porvoo Campuksella haluamme tuoda nämä juuret esiin, haluamme kohdistaa valokeilan tärkeisiin työelämäkompetensseihin. Vaikka uusien opetussuunnitelmien opintojaksojen rinnakkaistoteutusten tulee olla asiasisällöiltään, tavoitteiltaan ja arviointiperusteiltaan yhdenmukaisia, on opettajalla kuitenkin opetuksessaan käytössään aina oma pedagogisten menetelmien työkalupakkinsa.

Opettajia kannustetaan nostamaan nämä työelämäkompetenssit toteutusten tavoitteiden rinnalle tarkastelun ja reflektion kohteeksi esimerkiksi seuraavien konkreettisten kysymysten avulla:

 • Mitä näistä kompetensseista opiskelija pääsee toteutuksella kehittämään?
 • Miten voit opettajana auttaa opiskelijoitasi kehittämään niitä?
 • Minkä tyyppiset pedagogiset ratkaisut auttavat niiden kehittymistä ja kehittämistä?
 • Miten opiskelija voi itse arvioida ja reflektoida kompetenssiensa kehittymistä?
 • Miten esittelet kompetenssit toteutuksellasi?
 • Mitä kompetensseihin liittyviä kysymyksiä sinun kannattaa lisätä opintojaksopalautteeseen?

Työelämäkompetenssien kehittämiseen ja näkyväksi tekemiseen tarvitaan uuteen ja tuntemattomaan astumista, haasteiden kohtaamista ja oman mukavuusalueen jättämistä. Uuden omaksuminen vaatii tutun oven sulkemista ja uuden vieraan oven avaamista. Se vaatii rohkeutta ja luottamusta.

Tässä voi opettaja olla tukena ja mallina, rinnalla kulkijana. Kaikki lähtee näkyväksi tekemisestä, sanottamisesta ja valon näyttämisestä. Nyt olemme tässä, tuonne suuntaan lähdemme yhdessä. Tuolta lähdimme, tänne saavuimme. Millaisia olemme nyt? Mitä opimme? Mitä kompetensseja kartutimme? Mitä hyötyä meille näistä kompetensseista on? Mitä tarvitsemme tai haluamme lisää? Miten voimme saavuttaa sen?

Kompetenssit ovat osa Porvoon pedagogiikkaa

Porvoo Campuksella pedagogiikalla on aina ollut tärkeä rooli opetuksessa ja oppimisessa. Kampuksemme on verrattain pieni ja sijainniltaan sivussa pääkaupungin pulssista. Meidän on tuotava esiin omat vahvuutemme ja ainutlaatuisuutemme, jotta opiskelijat valitsevat jatkossakin opiskelukampuksekseen juuri meidät ja jotta pysymme alueellamme elinvoimaisena toimijana, haluttuna kumppanina ja vaikuttajana.

Tutkiva ja kehittävä oppiminen ja siihen sujuvasti istuvat työelämäkompetenssit ovat olleet pedagoginen lähestymistapamme jo reilun vuosikymmenen ajan. Tutkivassa ja kehittävässä pedagogiikassa opiskelija etenee tasolta seuraavalle – ensin etsii, sitten soveltaa ja viimein kehittää. Opettajatiimi kulkee hänen rinnallaan ilman valmiita vastauksia samalla myös itse oppien. Opintojakson lopussa arvioidaan yhdessä ja erikseen omien metakompetenssien karttumista. Niitä syvennetään opintojaksolta toiselle ja tasolta toiselle. Valmistuva opiskelija osaa sanottaa omat työelämäkompetenssinsa ja keskustella niistä työpaikkahaastattelussa.