Siirry sisältöön
Pedagogiikka
Yrittäjyyspedagogiikan äärellä: jakso 7

Hyvinvointialan Sun klinikka – yrittäjyyden oppimisympäristö tarjoaa monialaisia palveluita asiakkaille

Kirjoittajat:

Pia Kiikeri

lehtori
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Julkaistu : 19.03.2021

Terveys- ja sosiaalialan yritysten henkilötyövuosimäärä on lisääntymässä (Tilastokeskus). Näin ollen on tärkeää, että yrittäjyystaitoja opitaan jo koulutuksen aikana.

Esimerkiksi fysioterapeuttien urapoluissa yrittäjyys on ollut jo vuosikausia todellinen vaihtoehto ja monet fysioterapeutit työskentelevätkin yrittäjinä. Tätä vasten esimerkiksi sairaanhoitajat ja terveydenhoitajat ovat työllistyneet etupäässä julkisen sektorin palvelukseen tai työntekijänä terveysalan suuriin yrityksiin.

Vaikka hyvinvointialalla eri ammateilla on erilaisia mahdollisuuksia yrittäjyydessä, yrittäjätaidot ja yrittäjämäinen asenne ovat tärkeitä taitoja työskentelee sitten toisen palveluksessa tai omassa yrityksessä. Osin kysymys on myös rohkeudesta ja kyvystä havaita yrittäjyyden mahdollisuuksia.

Tässä Yrittäjyyspedagogiikan äärellä -podcast jaksossa Annika Luomala Turun ammattikorkeakoulusta kertoo, miten hyvinvointialan opiskelijat oppivat yrittäjyyttä ja yrittäjyystaitoja syksyllä 2020 perustetussa Sun klinikka -oppimisympäristössä.

Voit kuunnella kaikki Yrittäjyyspedagogiikan äärellä -sarjan jaksot Spotifysta.

Klinikalla tuotetaan oikeita palveluita oikeille asiakkaille monialaisessa tiimissä, jossa on edustettuina sairaanhoitaja-, terveydenhoitaja-, fysioterapeutti-, toimintaterapeutti-, sosionomi- ja bioanalytiikko-opiskelijoita ja heidän ohjaajiaan. Opiskelijat suunnittelevat, toteuttavat ja arvioivat palveluita.

Annikan neuvo on, että opettajien tulee luottaa ja antaa opiskelijoille mahdollisuus itse ratkaista asioita ja hakea vastauksia sen sijaan, että tehdään puolesta. Sun klinikallakin työskennelleet opiskelijat ovat halunneet ottaa enemmän roolia toiminnan kehittämisessä ja ohjaajien tehtäväksi on muodostumassa sparraaminen, raamittaminen ja opiskelijoiden tekemisen haastaminen.

Lähde:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Alueellinen yritystoimintatilasto. Tilastokeskus [viitattu: 5.3.2021].

Keskustelijoina Heli Potinkara ja Annika Luomala

HP: Heli Potinkara
AL: Annika Luomala

HP: Tervetuloa yrittäjyyspedagogiikan podcastiin. Tällä kerralla..vieraana on Annika Luomala tuolta Turusta päin. Tervetuloa myöskin Annikalle, kerrotko vähän kuka olet ja mistä tulet ja..mitä teet?

AL: Kiitos paljon ja kiitos kutsusta. Mä olen tosiaan.. Turun ammattikorkeakoulussa..toimin päätoimisena tuntiopettajana ja mun kliininen osaamisalue onkin enemmän siellä lapsilla ja nuorilla että, mut myös intohimona on tää …tää sosiaali- ja terveysalan yrittäjyys ja sitä erilaisissa projekteissa ja ..ja hankkeissakin oon mukana ollut tekemässä, mutta tällä hetkellä toimin semmosen monialaisen tiimin veturina meidän opiskelijavetosessa Sun Klinilla …yrityksessä Turun ammattikorkeakoulun sisällä.

HP: Okey, kerroit, että tää Sun Klinikka on yritys ja että tää on niin ku hyvinvointialan, mitä kaikkia aloja siellä sitten on mukana tässä Sun Klinikassa?

AL: Joo..Sun klinikka aloitti nyt toimintansa tässä syksyllä ja tienkin meijän tarkotus hirveen moniammatillisesti lähtee..lähtee vetämään ja ollaankin laajennettu tässä jo syksyn, matkan varrella on saatu bioanalyyttikakin mukaan meille, mutta tällä hetkellä meillä…meillä toimii siellä …sairaanhoitajat, terveydenhoitajat, fysioterapeutit, sosionomi, toimintaterapeutit ja sit..viimisimpänä lisäksi me saatiin myös bioanalytiikka mukaan sinne. Äää..laajennutaan vielä toivottavasti tässä kevään aikana sitten vielä tonne..aaa…hampaitten puolelle eli ois tarkoitus saada myös ..myös ..tota niin ni..meijän …meijän tota …hammas, hammaspuolen ihmisiä ja hammaslaborantteja sitten …sinne mukaan.

HP: Joo, kuulostaa tosi mielenkiintoiselta, että tässä on aloja, joissa niin ku yrittäjyys on aikalailla ..ää..voi sanoa myöskin niin kun ainoa työllistymisvaihtoehto tai sanotaan semmonen, että ei nyt ehkä ainoa, mutta kuitenkin hyvin suuressa määrin ää tämmönen uravaihtoehto, mutta sitten myös aloja, jossa se on vähän harvinaisempaa, että perinteisesti koulutetaan (naurahdus) sinne, sinne tota..julkiselle puolelle. Minkälaisia ajatuksia tämä sus..sulla herättää..tai mihin ootte törmänny siellä Sun Klinikalla?

AL: No joo .. aa..tää on, tää on varmaan tämmönen ehkä ollu, tämmönen iäisyyskysymys, jos ajatellaan ehkä näin että meillä tietysti on näitä.. näitä sairaanhoitajia, terveydenhoitajia, sosionomeja mukana että … aaa …alaa pidetään ikään kuin kutsumusammattina että..että ehkä se yrittäjyys nähdään.. jotenkin aika kaukaisena asiana siinä sairaanhoitajan, terveydenhoitajan ja ehkä sosionominkin maailmassa mutta, mut sitten kun meil on taas mukana sitten toimintaterapeutteja, fysioterapeutteja, joilla se on niinku..selkeesti mukana siinä, he on hirveen yrittäjämäisesti.. etenee opinnoissaan ja se ajatus jo siitä että miten, miten ikään kuin sitä omaa työllistymistä lähdetään viemään eteenpäin on jo tosi yrittäjämäinen, niin se että me jo yhdistetään niitä, niin mun mielestä se on niin ku äärinmäisen..äärinmäisen hyvä asia. Mun mielestä meidän täytyisi sitä jo enemmän saada semmosta sairaanhoitajille, terveydenhoitajille, sosionomeille semmosta sam..samanmoista asennetta siihen tekemiseen että, et pystyttäis näkee ikään kuin se oma työllistyminen, myöskin sen yrittäjyyden näkökannalta. Kevytyrittäjyyttä, pienyrittäjyyttä, että tavallaan pystyttäis..pystyttäis työllistää itsensä myös sitä kautta..että siinä varmasti ollaan, ollaan aiemmin tehty asioita ja..ja ehkä se välillä, välillä stoppaa vähän, vähän tähän, varmaan vähän tähän alan niinku vahvaan regulaatioonkin, mutta…mutta, mutta toivotaan että.. tulevaisuus, kun keh..kun tulee uutta sotea ja, ja mietitään et miten nää palvelut saadaan järjestettyä niin että pystyttäis myöskin näkee tää semmosena hyvänä, hyvänä vaihtoehtona palvelujen tuottamiselle eli tuotais sitä yrittäjyyttä paljon enemmän myös näille aloille missä sitä ei normaalisti nähdä.

HP: Joo, kuulostaa todella hyvältä ja …sitten tossa tulee aika paljon sitä, että puhut tosta yrittäjämäisestä asenteesta ja tekemisestä niinku tuli tässä esille, mutta myös sitten ihan siitä ..että, että voitaisiin ajatella että, olis tää yrittäjyys aito uravaihtoehto..

AL: ..kyllä..

HP:..Miten tää Sun Klinikka tukee näitä kahta…niin ku tavallaan tavoitetta tai..ajatusta..eli minkälainen se toi..toiminta siellä klinikalla on, on niin kun ajateltu, mikä se toimintaidea on?

AL: Kyllä …joo mut aika hyvin me ollaan siinä mun mielestä päästy liikenteeseen, et se toimintajatus on silla lailla ollu aika selkee alusta asti eli tää on ihan täysin opiskelijavetonen eli, eli, eli ..tottakai ..aa .. meillä Turun ammattikorkeakoulussa, ei me sentään heitä, heitä vielä pistetä itte järjestämään omia toimeksiantoja..et toimeksiannot tulee ihan meille ammattikorkeakoululle, jotka tuodaan sitten ikään kuin meille eteenpäin, mutta siinä vaiheessa kun me saadaan toimeksianto, niin sitten tiedetään, tiedetään mitä meiltä haluttais, minkälaisia palveluita. Me tuodaan opiskelijoille se sillai lähelle, he saa itte miettiä sitä että mimmosella tiimillä tämmöstä lähdetään vetämään, mitä sinne tarvitaan, minkälaisia palveluita he sinne tuottaa, he suunnittelee itte nää toimeksiannot, he myöskin sitte tekee nää toimeksiannot itte, mut myöskin sitten he arvioi ja..ja miettii ja jatkokehittää sitä, että miten näitä asioita lähetään viemään eteenpäin..

HP:..mm..

AL: ..ja sit esimerkiksi tätä..syksyllä…semmonen isompi..isompi toimeksianto tonne Koski TL:lle tehtiin tämmönen … aa..tämmönen heijän niin ku ikiliikkuja..Ikiliikkuja -hankkeeseen tämmönen niin sanottu hyvinvointimittauspäivä, jossa meil oli..oli kaikki nää..meijän..meijän tota noin ni ..niin toimialat eli ammatit mukana eli meillä oli siellä fyssarit, toimintaterapeutit, sosionomit, sairaanhoitajat ja bioanalyytikot, anteeks bioanalyytikot ei ollu tässä projektissa mukana vielä. Niin, niin ..aa .. ja mittaamassa tämmöstä toimintakykyä, hyvinvointia tämmösen ..aaa.. iäkkäämmiltä ihmisiltä, heiltä..heiltä tota niin ni…tuli tää..tuli tää tämmönen pyynti ja se päivä oli todella, todella menestyksekkäästi viety läpi ja, ja tota..ja, ja..sitä kiiteltiin hirveesti ja jälki.. jälki.. jälkikäteenkin myöskin niin. He suunnitteli sen ja toteutti sen ja..aa..ja myöskin niin kun ..teki..teki..tämmöset kyselyt siitä että..miten he ko..miten asiakkaat koki, että he oli onnistuneet tässä ja he anto myös palautteet näistä..näistä moniammatillisista..aa.. mittauksista jokaiselle asiakkaalle.

HP: eem..Joo kuulostaa, kuulostaa todella hyvältä sillä tavoin, että siinä on aidot asiakkaat ja aidot ihmiset, joiden kanssa sitten sitä työtä tehdään ja opiskelijoilla on se vastuu. Miten toi raha, pyöriikö tässä rahaa vai onko tää tämmönen, niin ku enemmän tämän niin kun palvelun tuottamisen ja suunnittelun niin kun näkökulmasta?

AL: Joo ..aa..pyörii raha. Toimeksiannoista tulee kyllä rahaa. Se miten se opiskelijoille näkyy, tarkoitushan tietysti olisi tuottaa palveluita, meillä on siellä moni..moniammatillisena tiiminä, et esimerkiksi mää en ole siellä ainoana opettajana siellä eli ymmärretään, kun on yrittäjämäistä toimintaa, et jos meit on monta opettajaa, ammattilaista lehtoria istuu siell jokaisen, jokaisen, jokaisen ammattiryhmän edustajana..mukana, niin myöskin meijän palkat juoksee eli tarkoitus olis myöskin tuottaa jotain..aaa..Se miten se opiskelijoille näkyy, niin totta kai…ee..ei me vielä kauheesti puhuta, vastuuteta ja..siitä, että nyt ois hirveen tärkeetä, tuottakaa raha, että meidän palkatkin tulee maksettua, mutta, mutta myöskin sillai että he ymmärtää sen konseptin ja ajattelee niin, että raha pyörii esimerkiks tälläi, et me ollaan aateltu tulevia …myyntipaketteja ammattiryhmittäin, et he saa itte miettii sellasia ee erikokoisia paketteja, mitä me vois tarjoilla. Eli me on puhuttu aina, et meillä on se hyvinvoinnin, mä oon nimenny sen hyvinvoinnin tavarataloksi asiakkaalle. Eli et ..ee..tehtäis ammattiryhmittäin kolme eri pakettia, eri hintaista pakettia, missä ois vähemmän palveluja, keskivertomäärä palveluja ja et on isompi paketti palveluja eri ammattiryhmittäin, niin että asiakas voi ikään kuin poimia sairaanhoitajalta me halutaa toi paketti, fyssäreilta me halutaan tää paketti, toimintaterapeuteilta tää paketti ja sit ne näkee hinnan, et mis..mistä se, ikään kuin se koko hinta sitten koostuu. Et nimenomaan pyritty tuomaan tätä tietoisuutta myöskin op..öö..opettajina sinne opiskelijoille että, että he ymmärtää että.. se on osa sitä yrittäjämäistä toimintaa. Eli meidän täytyy opetella myös hinnoittelemaan sitä omaa tuottamaa palvelua, et mitä se sitten maksaa. Että ymmärretään, että on matkakustannuksia ja…tunti..taksaa sille omalle työlle, myöskin materiaalikustannukset eli niin edespäin et, et tulee tavallaan ihan se koko käsitys siitä yrittäjämäisyydestä.

HP: Joo..toi on todella tärkeetä, että eihän sitä yrittäjyyttä ole, jos ei se tuota jotakin, sitä palkkaa sille yrittäjälle ja..ja myöskin sitä rahaa millä kehittää toimintaa ja näin poispäin, että tärkeitä asioita silloin op..opetellaan koulussa..ää.. Mulle tuli.. sellainen asia mieleen, että miten tää heidän opetussuunnitelmassaan että, että tota..onks tää integroituneena johonkin oppiaineisiin vai, vai millä tavoin tää sitten, niin ku muodostuu heille opintopisteiksi?

AL: Joo..hyvä kysymys, itse asiassa tää ei ole integroitu mihinkään, ikään kuin Sun Klinikalle tuleminen on.. vaihtoehto toistaseksi, elikkä me toimitaan niin ku työharjoittelu, ammattikorkeakoulun omana työnä..työharjoittelupisteenä. Eli se voi..voidaan sisällyttää erilaisiin, jo pidemmälle edennettein opin..opiskelijoitten niin kun..opinto..jaksojen harjoitteluihin..aaa..Tarkoituksena olis nyt tulevaisuudessa saada tähän myös tämmönen Jobiili-integraatio, eli et me oltais ihan niin kun yksi harjoittelupaikka..siellä sisällä, josta voidaan sitten niinkun..opiskelijat voi sitten itse, itse hakeutua meille.. työharjoitteluun.

HP: Eli nyt täs ei..se on niin kun eräänlainen harjoittelupaikka, mutta ei vielä ihan sellanen virallinen..joo …

AL: joo, ei o vielä ihan virallinen. Ei tosissaan ei Jobiilin kautta mutta tarkotus olis, olis saada se saada se, saada se sillä lailla pyörimään, joka sit helpottaa viel itsestään sen yrityksen pyörittämistä, että me nähdään joka ammattiryhmältä, että mitä opiskelijoita meille on tulossa, ja koska ja kuinka paljon myöskin niin ku toimeksiantojen kannalta, me tiedetään että, että meillä pyörii, pyörii ikään kuin se klinikka, klinikka koko ajan.

HP: Joo, miten tota ..ääm..onks teillä nyt kuinka paljon ollu nyt opiskelijoita, kun tää nyt vasta on kuitenkin alkanut että kuinka paljon tämä on herättänyt opiskelijoiden keskuudessa kiinnostusta?

AL: No joo..kyllähän me ollaan kauheesti yritetty itteämme markkinoida ja, ja tota tietenkin niin, kun me saadaan enemmän opiskelijoita ulos, jollon toivottavasti mahtavat kokemukset tästä, tästä tekemisestä ja, ja yhdessä, yhdessä olemisesta, jotka ikään kuin markkinoi meitä sitten eteenpäin. Kyl meil on ollu aikalailla sanotaanko tupa täynnä sillä lailla, että..että ..aa.. Nyt meillä oli esimerkiksi, kun päätettiin, päätettiin tämä vuosi meillä oli neljä fysioterapeuttiopiskelijaa pääsääntöisesti… syksystä, syksystä sitten sinne jouluun asti. Mut noin neljä fysioterapeuttii, kaks sairaanhoitajaa, kaks sosionomia, kaks bioanalyytikkoa ja kaks toimintaterapeuttia. Eli meil on ollu ihan hyvä, hyvä semmonen iso pöytä, jonka ääressä ollaan istuttu sitten, istuttu sitten opettajat ja, ja sitten nää ammattiryhmät et, et..toivotaan, et me saadaan jatkuvasti tämmönen saman..samalainen otanta, et meillä olis tosissaan vähintään kaks, kaks…opiskelijaa edustamassa kutakin ammattiryhmää.

HP: emm..Kuulostaa aika realistiselta ja sillee kuitenkin, että se toiminta on lähtenyt käyntiin, niin siinä on ollu ihan riittävästi porukkaa ja te ootte jo saannu aikaseksikin näitä toimintapäiviä ja mitä tässä kerroit jo aiemmin. Niin, että onko teillä tota.. ihan toimipaikka tai tila tähän, niin ko fyysinen tila ja ympäristö, että missä nää opiskelijat työskentelevät?

AL: Kyllä..meil..meillä on ihan fyysinen tila Sun klinikan tila on meijän, meijän Turun ammattikorkeakoulun ICT-talolla, ensimmäisessä kerroksessa. Ja meillä on tosi hyvät tilat itseasiassa, meillä on siellä vastaanottohuoneita ja tämmösiä hiljasen..hiljasen työskentelyn tiloja ja, ja, ja.. vastaanottotiskitkin löytyy ja kaikki kunhan vaan saadaan toiminta vielä enemmän käyntiin ni, niin tarkotus olis, olis saada ihan tämmöstä, et voidaan pitää ikään kuin vastaaotossakin työntekijä..työntekijää sitten tai opiskelijatyöntekijää, jotka ottaa sitten vastaan niin ku meidän klinikalla eli meillä on oikein klinikkatila kyllä.

HP: Joo, joo ..kyllä varmasti se lähtee siitä niin kun vielä laajenemaan ja uskon että opiskelijat niin ku kiinnostuvat tuon tyyppisestä toiminnasta että, että tota…kun vaan saa sitä kokemusta..lisää. Minkälainen rooli sulla nyt opettajana tai teillä opettajina, kerroit, että on opettajatiimi eri aloista, mutta minkä..miten te itsenne olette roolittaneet tässä Sun klinikassa?

AL: No joo tietenkin, kun toiminta on lähtenyt, niin..vasta alkuun tässä syksyllä niin..niin on ollu vähän vielä semmosta hakemista vielä, mutta meil on, meil on ..ää..ääm..klinikalla työskentelee yks lehtori, joka toimii ikään kuin sairaanhoitajien ..äää..työharjoitteluiden ohjaajana. Eli siellä Sun..Sun klinikalla toimii näitten opiskelijoiden kanssa koko ajan. Oma edustus, mä itte edustan sitten tässä tiimissä, mä oon tän tiimin veturi, monialaisen tiimin veturi ja edustan ikään kuin sitä.. sairaanhoidon osaamisalaa, kun se on tientenkin mulle se ominaisin..eli, eli mun osaaminen on siinä, mutta myöskin niitten päivien. Meil on yhteisiä päiviä nyt ollu syksyllä..keskiviikkko aamupäivät, jolloin meidän koko tiimi kokoontuu ja ikään kuin sit etukäteen oman suunnitelmat mitkä, mitkä nää meidän toimeksiannoista, mitä asioita meidän täytyy tänään miettiä, suunnitella ja sitten näitten.. tapaamisten läpivieminen ja suunnitteleminen ja asioitten näkeminen. Ja sit meil on ollu opetusfysioterapeutti ja opetussairaanhoitaja .. ja sitten toimintaterapeutilta tulee, tulee tota oma, oma sit lehtori mukaan, jol on heijän alan, alan osaamista, myöskin sitten sosi..sosionomeilta tulee. Tietenkin tää on toistaseksi, kun me ollaan vasta lähetty käyntiin, ni aika pitkään me ollaan istuttu siellä kaikki. Tarviiks meitä tulevaisuudessa joka kerta olla kaikkia..ee..en osaa sanoa mutta, mut toiminta elää, mutta tällä lailla ikään kuin..ee..ollaan oltu..ollaan oltu sitten sitä niin ku omaa, omaa tota noin ni omaa osaamisalaa ikään kuin edustamassa, mutta teh.. Mun rooli on ollu enemmän semmonen ku tiimin veturi niissä miitingeissä. Opiskelija on saannu, saannu tulevaa kevättä suunnitella jo valmiiksi ja he itte halunnu ottaa jopa enemmän vastuuta näissä, näitten niin ku aamu..aamutiimien vetämisessä eli, eli ollaan jaettu semmosta, puheenjohtajuutta et se on heistä, heistä lähtösin, että he haluaa (naurua) he haluaa meijät vielä enemmän hiljaseks ja itse tehdä vielä sitä enemmän, niin he on itte ikään kuin suunnitellut sen, sen tu..tulevan, niin me toimitaan siellä taustalla ehkä vähän semmosina …mmm … mahdollistajina ja myös ehkä vähän raameina, et et mitä me voidaan tehdä et mimmosia mahdollisuuksia on ja he saa luovasti sitten.. suunnitella, et me, me sitten ehkä vähän puututaan tai, tai sitten ehkä vähän laajennetaan sitä, sitä sit sen mukaan miten me nähdään, mutta he sais ikään kuin tuottaa sen, he on suunnitelleet itse, itse jo sen oman, omaa perehdytysohjelmaakin aina seuraaville opiskelijoille ja puheenjohtajuuden jakamista ja, ja palavereista, kun kirjoitetaan aina muistiot seuraavalle niin.. seuraavalle kerralle ja, ja seuraavalle porukalle niin. Et tää on, toivottavasti nyt keväällä sitten täysin..täysin niin ku opiskelijavetoista, me ollaan vaan niin kun sivustaseuraajina ja kat..mahdollistajina ja ehkä semmosena ..ää…..innovointiin.. tukijoina et, et, et kaikki on mahdollista että mitä he sit, mitä he sit kek..keksiikään.

HP: Niin ..tekee niin kun toiminnan mahdolliseksi ja sparraa ..

AL: juuri näin ..

HP:..Mites tota ..ee.. Teil on aika paljon, kun kuuntelin niin on tota substanssialan osaamista, mites toi yrittäjyysosaaminen?

AL: ..aa…No joo, meillä ei toistaiseksi ole sellaista..niin kun ..yksittäistä osaajaa, vaan mä luulen et kaikilla on se..aa..se oma, meil on substanssiosaamista jokaisella, mut jokaisella on myös vahvasti sitä yrittäjäosaamista, et se..esimerkiksi meidän opetus..fysioterapeutti..ää..on itse..sit taas fysioterapeuttina yrittäjä eli kaikilla tulee joku, jotakin kautta se yrittäjämäisyys siihen et, et..et sillä lailla meillä ei ole sitä semmosta itse yrittäjä..osaamista tai sisällytetty siihen, et se on myös semmonen hyvä, hyvä ajatus tulevaisuudelle että, että miten me saadaan myöskin liitettyä sitä, sitä enemmän siihen tota, siihen meijän klinikan toimintaan.

HP: Niin tulee mieleen että..että kun …aina ..totta kai se on just tosi tärkeää, että on sitä yrittäjyysosaamista siinä tiimissä niin ku näin. Mutta aika paljon sitä puhutaan, että kuka sitä ikään kuin yrittäjyyttä opettaa, täähän on opetus…opetustoimintaa niin, niin aivan hyvin voi sillä tavoin ajatella, et se on se substanssiala, eikä siinä välttämättä tarvitse olla niin ku joku kaupallisen alan ..alan toimija. Mutta sitten taas, jos ajattelee tulevaisuuteen ja se ehkä niin kun vois miettiä, että olisiko siinä myös niin kun liiketalousalan opiskelijoita sitten jollain tavalla sparraamassa ja tuomassa sitä ..niin kun liiketalouden.. näkökulmaa..vaikka..

AL: ..ehdottomasti..

HP:.. vaikkapa juuri ..tohon rah..raho..rahan pyörimiseen tai, tai tili..juttuihin tai tälläsiin?

AL: Kyllä, ehdottamasti ..

HP:..markkinointiin..

AL:..ehdottomasti kyllä …joo toistaiseksi itte ollaan suunniteltu sitä omaa, omaa markkinointia ja..ja omaa näkyvyyttä, että opiskelijathan on tehny sitten Sun Klinikan alle ihan omat .. Instagram sivustot, sivustot ..ja sitten myöskin talon sisällä, talon sisällä markkinointia aika paljon ja näkyvyyttä että ..sillä lailla, … Ylemmän, ylemmän ammattikorkeakoulun collaboraatio missä, missä insinöörit ja, insinöörit ja sairaanhoidon osaamisalan opiskelijat yhessä, yhessä tuottaa uudenlaisii innovaatioita, innovaatioita, jotka sitten…joidenka tarve tarve on nähty ehkä sitte sieltä sairaanhoidon osaamisalalta ja sitten insinöörit, insinöörit sitte..koodaa ja suunnittelee ne tekniset osat siinä, eli tämmösiikin, tämösiäkin collaboraatioita.. meillä jo on eli, eli ehdottomasti tämmönen…liiketalouden ja ..liiketalouden opiskelijoiden ja, ja näiden eri substanssi, meidän substanssialojen yhdistäminen on ehdottomasti, ehdottomasti hyvä juttu ja tulevaisuudessa semmonen mitä, mitä pitää, pitää harkita ja minkälaista yhteistyötä täytyy alkaa, alkaa tota …vähän virittelemään, että saataisko me sieltä semmosta osaamista myös mukaan..kyllä.

HP: Joo..nyt..tossa mentiin jo sinne vähän tulevaisuuteen, niin miten sä näet, että miten tota konseptia nyt lähdetään kehittämään tai..yleensäkin sitä koulutusta ja tämöstä yrittäjyyspedagogiikkaa siellä, että paljon tehdään, mutta minkälainen tulevaisuus tällä Sun Klinikalla on ja visiot jo sinne vuoteen ..eteenpäin tai vuosia eteenpäin?

AL: Joo ..äää.. tietenki se, se mitä me Sun klinilalla tehdään on, on varmaan yrittäjyyspedagogiikkaa parhaimillaan näin mä ajattelisin, mutta miten se näkyy sitten sairaanhoidon ja terveydenhoidon tai, tai sosionomien niin kun ..äää….ammattiryhmien kesken, niin ehkä sitä toivois tulevaisuudessa enemmän että, et sitä .. yrittäjä..mäistätoimintaa tuotais vahvemmin mukaan niin ku koko siihen, koko niihin opintoihin eikä pelkästään, pelkästään sinne Sun klinikalle, mutta myös niin kun ..ääää….se yhteistyö…ääh..yrityksien ja, yrityksien ja..tota..semmonen yhteiskunnallinenkin…yrittäjämäinen ote siihen sairaanhoidon ja terveydenhoidon osaamisalojen yrittäjämäisyyteen niin ku muuttuis ehkä, ehkä vielä sallivammaksi ja, ja positiivisemmaksi eli nähtäis se mahdollisuutena. Eli varmasti joudutaan tulevaisuudessa tai ei jouduta, vaan saadaan tulevaisuudessa …tehdä …yritysyhteistyötä ja..ja, ja tämmöstä ehkä yhteiskunnallistakin muutosta tulevaisuudessa, että nähtäis tää, tää yrittäjämäinen toiminta sosiaali- ja terveysalalla yhtä …aaa..hyväksyttävänä ja, ja tarpeellisena kun..kun..minkä muunkin …tahansa alan yrittäjyys.

HP: eem..Tossa tulee aika paljon juuri sitä asenteellista puolta ja semmosta niin ku suhtautumistapaa tähän. Jos vielä mennään ihan konretiaan, niin mitä tota yksittäinen opisk..opettaja, niin minkälaisen neuvon sä antaisit tai mikä olis semmonen hyvä vinkki, että mistä aloittaa, jos lähtee niinku soveltamaan sitä yrittäjyyspedagigista ajattelua siihen omaan opetukseen? Mistä kannattaa lähteä liikkeelle, mikä olis, olisi sinun niin kun vinkki?

AL: No mun vinkki on varmaan se, että ..kun me..ehkä syyllistytään aika paljon, me hoitajat, entiset hoitajat, nykyiset opettajat siihen, et me halutaan ratkaista asioita ja antaa vastauksia puolesta ja palvellaan aika …hyvin, et ikään kuin oppis.. ottamaan sen pienen askeleen taakse ja ajattelee, et mun ei tarvi tarjota ne vastaukset ehkä mä ajattelen et ennemminkin osais esittää niitä oikeita kysymyksiä. Eli tarjottais ne puitteet, löytyis semmosta…ää..tai mä uskonkin et löytyy semmosta..luottamusta opiskelijoille semmosille että, et tarjotaan ikäänkuin sitä tukea siihen, siihen heijän niin kun omaan tekemiseen ja vahvistetaan sitä semmosta itsenäistä….osaamista..niillä tukevilla kysymyksillä, semmosilla kysymyksillä, joihin he itse ehkä onnistuu löytämään ne vastaukset ja, ja tavallaan myöskin semmonen oman alansa vahva osaaminen, mutta myöskin niitten tulevaisuuden trendien tutkiminen, osattais ohjata niitä opiskelijoita siihen suuntaan niillä kysymyksillä ..äää..jotta he ehkä löytäis sen oma raon sieltä yri..yrittäjämäisestä toiminnasta tai sen ehkä sen tulevaisuuden innovaation, et mitä vois, mitä vois lähteä kehittämään ja sit vahvasti, vahvasti tukea sitä, sitä yrittäjyyttä ja semmosta oman..ammattitaidon..ööö…ylpeyttä, että me ollaan tosi hyviä ja… (yskähdys)..anteeks, että meijän ammattitaito on, on äärim..äärimmäisen kysyttyä ja, ja, ja sitä voi yrittäjämäiseti …tarjota.

HP: Joo, erittäin hyviä neuvoja ja ohjeita ja tärkeitä niin ku ihan sellaselle, kenelle tahansa, kaikille meille opettajille, että ei tarvitse lähteä siitä, että nyt me opetetaan sitä yri..yrittäjyyttä, vaan otetaan se meidän niin ku toimintaan ja, ja tota..sovelletaan niitä ajatuksia esimerkiksi juuri tän opet..opiskelijan niin kun mahdollisuuksista ja omista lähtökohdista käsin eikä siinä, että tarjotaan valmista ja mitä se opettaja haluaa. Nyt jos joku kuuntelija oikein paljon kiinnostuu, että haluaisi tietää lisää ja kuulla ajatuksia niin voiko sinuun ottaa yhteyttä?

AL: Ehdottomasti voi ja saa ottaa kyllä että, että mielelläni kerron, mielelläni kerron lisää.

HP: Elikkä Annikka Luomalalle Turun, Turun ammattikorkeakouluun niin sinne sitten voi, sieltä etsiä niin ku yhteystiedot ja, ja tota lähestyä sitten. Oikein paljon kii….

AL: Kyllä..

HP: ..toksia Annika, oli todella mielenkiintoista kuulla ajatuksiasi ja, ja miten teillä toteutetaan..tätä..yrittäjyyspedagogiikkaa ja viedään yrittäjyyttä eteenpäin.

AL: Kiitos paljon! Oli tosi kiva päästä, päästä keskustelemaan!

HP: Oikein paljon menestystä teijän klinikalle ja toiminnalle sinne sitten myöskin.

AL: Kiitos paljon!

HP: Joo ..kiitos, heippa!