Siirry sisältöön
Pedagogiikka
Yrittäjyyspedagogiikan äärellä: jakso 10

Terveydenhoitajat oppivat yrittäjyyttä palvelumuotoilun keinoin.

Kirjoittajat:

Julkaistu : 30.04.2021

Hyvinvointialalla työllistytään pääasiallisesti toisen palvelukseen julkiselle sektorille. Tosin tässä on ammattikuntakohtaista vaihtelua.

Tässä podcast-jaksossa Anja Liimatainen kertoo, miten LAB-ammattikorkeakoulussa tuetaan terveydenhoitajien yrittäjyysosaamista soveltamalla palvelumuotoilun periaatteita kolmannen sektorin työtoimintojen kehittämisessä opiskelijoiden harjoittelujaksolla. Anjan mukaan yrittäjyystaitojen lisääminen on tärkeää muun muassa siksi, että tällä hetkellä terveydenhoitajia koulutetaan enemmän kuin julkinen sektorin tarvitsee.

Perinteisesti työpaikka on löytynyt neuvoloista, kouluterveudenhuollosta sekä muista terveydenhuollon toimintasektoreilta. Terveydenhuolto kokonaisuudessaan on uudistumassa ja pitää katsoa eteenpäin tulevaisuuteen. Siksi onkin tärkeää löytää uusia uramahdollisuuksia muun muassa yrittäjänä.

Muiden hoitotyön työntekijöiden tapaan terveydenhoitajat joutuvat pohtimaan, millaisia palveluita voi yrittäjänä tarjota ja mistä palveluista asiakkaat ovat valmiita maksamaan. Opiskelijat tekevätkin palveluiden kehittämistyötä asiakkaiden kanssa yhdessä suunnitellen ja arvioiden.

Terveysalalla on lähtökohtaisesti ajateltu, että toiminnot ja työmenetelmät tulee olla asiakas- tai potilaskeskeisiä. Palvelumuotoilu tuo kuitenkin uudenlaista ajattelua ja näkökulmaa. Siinä asiakaskeskeisyys tulee uudella tavalla määritellyksi, ja se mahdollistaa innovatiivisen palveluiden tuottamisen sen sijaan, että sovelletaan jo tuttuja palveluita uusiin konteksteihin ja potilas-/asiakasryhmiin.

Voit kuunnella kaikki Yrittäjyyspedagogiikan äärellä -sarjan jaksot Spotifysta.

HP: Heli Potinkara
AL: Anja Liimatainen

HP: Hei kuulijat..tervetuloa…..yrittäjyyskasvatuksen äärellä podcast..podcastsarja..sarjan jaksoon ja tällä kerraa minulla, Heli Potinkara, on vieraana täällä Anja Liimatainen tuolta LAB ammattikorkeakolusta. Anja, kerrotko vähän itses..itsestäsi, kuka olet ja mitä teet ja mistä tulet?

AL: Joo..hei kaikille, mä oon tosiaan Anja Liimatainen terveysalan yliopettaja LAB ammattikorkeakoulusta ja ..a..toimipaikkana on ..Lappeenranta, Saimaan rannalta. Aa..heräsin ite tähän yrittäjyysasiaan käydessäni sitä Yrittäjyyttä opettajille, yhen opinto..opintopisteen koulutuksen, ja innostuin kovasti siitä ja ajattelin, että tätä täytyy saada myös meijän terveydenhoitajakoulutukseen….mukaan, sisällytettyä.

HP: Niin, se oli tää Suomen Yrittäjien.. verkkokurssi, josta, jonka kautta ..sitten..tai jo..jos..johon nyt viittaat..

AL: Joo..

HP: No minkäl..miten se näkyy..sinun omassa työssäsi ja, ja siellä teidän ammattikorkeakoulussa, että miten, miten te sitä yrittäjyyspedagogiikkaa ja yrittäjyyttä siellä..niin kun edistätte?

AL: Tässä LAB-ammattikorkeakoulustrategiassa tulee hyvin vahvana esille yritysyhteistyö ja, ja siihen liittyvä TKI -toiminta ja toimin ite tällä hetkellä yhden TK..TKI teemaryhmän vetäjänä nimeltä Toimivat palveluketjut ja siellä myöskin keskeisenä.. kehittämisen teemana on hyvinvointi..alan, hyvinvointipalvelujen kehittämiseen liittyvä yrittäjä..toiminta ja liiketoimintamallien tukeminen..hyvinvointialalla..Ja se on semmonen uus haaste, että saatas ..aa..integroituu..opetukseen sekä myöskin sitten uusiin hankkeisiin, tätä yrittäjyysasiaa hyvin niinku moni..monipuolisesti ja monitahoisesti.

HP: Joo tää..hyvinvointiala..ja..nyt tässä ää.. sinun kohdallasi terveydenhuoltoala..ni..eikö vaan? AL:..kyllä.. HP: ..onkin niin kun yrittäjyyden näkökulmasta semmonen mielenkiintoinen koska, koska perinteisesti, tässä on jo aikasemminkin tullut esille näissä meidän haastatteluissa, että perinteisesti ..se …liittyy niin vahvasti sinne julkiseen sektoriin ja, ja tota yrittäjyys koetaan hyvinkin..semmosena vieraana asiana, mutta nyt jo kuitenkin vuosikausia sitäkin asiaa on yritetty viedä sinne, ihan sinne arjen..arjen kouluelämään ja..ja tota kerroit, että tässä on niin kun hankkeessa ja sitten on pyritty sinne opetussuunnitelmaan viemään näitä asioita niin, onko ihan semmonen konkreettinen esimerkki, jonka voisit nyt tässä mainita?

AL: Joo, kyllä. Tossa terveydenhoitajakoulutus ..aa..mikä liittyy siis laajemmin hoitotyön koulutukseen, kun on sairaanhoitaja-, ensihoitaja-, terveydenhoitajakoulutus meillä tarjolla, niin terveydenhoitajakoulutuksessa meillä on uudessa opetussuunnitelmassa Asiakaslähtöinen terveydenhoitajatyö -opintojakso, joka on kymmenen opintopistettä, et melkosen laaja. Se oli aiemmin nimeltään Terveydenhoitajatyön toimintamallit ja työmenetelmät ja nyt haluttiin korostaa tätä asiakaslähtöisyyttä myös tässä ..aa..opintojakson nimessä. Ja tähän toteutukseen, tietynlainen yrittäjyyskasvatus tai, tai osana ..aa.. liittyy hyvin, koska opiskelijat tämän opintojakson aikana projektimaisena toteutuksena tekevät ammatillinen, ammatillista harjoittelua kolmannella sektorilla ja siellä ..ää..hyvin niin kun asiakaslähtöisesti mietitään niitä ..ää..kolmannen sektorin palvelujen..tuottamiseen liittyviä asioita, sitä asiakaslähtöstä kehittämistä ja yhteiskehittämistä myöskin niitten..osallistuvia, niin sanotusti asiakkaitten kanssa, ketkä siellä kolmannen sektorin toiminnassa ovat mukana. Ja..aa..siellä hyödynnetään niin kun palvelumuotoilun rakennetta myöskii, mutta..aa…opiskelijat omissa tehtävissään miettivät miten sais niitä palveluja..aa..muotoiltua vielä enemmän asiakaslähtösimmäks, vastaamaan heidän tarpeitaan.

HP: ..eem.. Ja tässä se yrittäjämäisyys tulee niin kun esille, että ensinnäkin on tämmönen niin kun projektioppiminen ja, ja sitten tää asiakkaan näkökulma ja asiakaslähtöisyys ja sanoit tässä ihan tämmönen, sanoit..kuulinko oikein et palvelumuotoilu, se harvoin on ihan ehkä niin ku ajateltu tähän terveydnhuotonäkökulmasta siihen asiakaslähtöisyyteen, että, että lähdetään muotoilemaan se palvelu. Avaa vähän mitä se tarkoittaa tässä kontekstissa?

AL: ..ää..Jos vielä aloitan tuosta, että nämä yrittäjämäisiä taitoja, elikkä tavallaan semmosta..hmm..itsenäistäkin tai pienryhmissä toteutuvaa työskentelyä, tiimeissä työskentelyä, työelämän aidoissa tilanteissa ja ..ää..kohdaten ne asiakkaat ja heidän tarpeensa. Ja siinä palvelumuotoilu..rakenteessa, opiskelija miettii hyvin tarkkaan niitä palvelu…kontakteja, kontakipisteitä, mitä se ihminen kokee siinä ..aa..aa..hakeutuessaan tai saavut..taessaan ja, ja kokiessaan sitä jonkun, jonkun järjestön palvelua oma..omakohtaisesti. Ja silloin kun tätä asiakaskokemusta miettii, että mistä se muodostuu niin, niin tää rakenne, palvelumuotoilurakenne auttaa opiskelijaa jotenkin ymmärtämään paremmin sitä asiakaspalvelunäkökulmaa, että sillä on niin ku tosi iso merkitys, että miten helposti nää palvelut on saatavilla ja joutuuko odottamaan ja onko ne räätälöity juuri niin kun minuu varten vai, vai miten. Ja se..ää..näin.. sanotaanko että.. peinimuotoisesti se palvelumuotoilu antaa sitä ymmärrystä opiskelijalle, että mistä kaikesta se hyvä asiakaskokemus muodostuu. Ja mun mielestä siinä on just sitä linkkiä siihen yrittäjyyteen, kun yrittäjät vielä enemmän miettivät kilpailessaan toisten yrittäjien kanssa, että mikä on se hyvä asiakaspalvelu ja, ja, ja miten he saisivat niin kun..aa..myytyy niitä omia palvelujaan paremmin, et minkälaista arvoa luodaan sillä palvelulla, minkälaista lisäarvoa.. asiakas saa niin kun ottaessaan tai valitessaan juuri näitä palveluja..HP .mm…AL:..ehkä tässä vähän..HP:..joo..AL:..avattuna.

HK: Toi on kyllä todella tärkeetä, kun ajatellaan, jos ajatellaan koko terveydenhuolto..sek..sekotorina ja sitä, että miten paljon siellä niin ku asiakkaa joutuu menee ikään kuin vieläkin luukulta luukulle, et lähdetään miettimään oikeasti, et mikä se on se ko..kokonaispalvelu niin ku sieltä asiakkaan näkökulmasta ja silloin kun se otetaan sinne.. jo.. opiskeluvaiheeseen mukaan, niin silloinhan se joskus ehkä sitten alkaa näkyy vielä parempana palveluna ja kokonaisvaltaisempana palveluna, puhutaan palveluketjuista. Mites noi, ihan kun mainitsit näitä, tuli arvonluontia ja, ja, ja tämmösiä yrittäjämäisiä asioita ja yrittäjyyttä, niin kuinka paljon se tulee niin kun opiskelijoille ihan tietoisesti niin ku…puheessa tai sanotuksena, että tää on sitä yrittäjyyttä ja…yrittäjämäistä toimintaa, että onko se ihan näin konkreettisella tasolla vai onko se enemmän siellä niin kun toiminnan tasolla?

AL: No..emm..ehkä vähän sekä että, että..meillä terveydenhoitajia koulutetaan Suomessa..aa…ilmeisesti tarpeeseen nähden vähän..ehkä enemmänkin kuin että mitä tuo julkinen sektori vetää tällä hetkellä ja se yhtenä ..niin kun tulevaisuuden toimintaympäristönä tai toimintamuotona voisi olla se yrittäjyys. Elikkä vaihtoehtona näitten perinteisten neuvola, kouluterveyshuollon, työterveyshuollon ..toimintaympäristöihin niin..vois ollakii niin oma yritys, toimia yrittäjänä. Ja siellä tietysti ehkä..ää..myöskii osana..jotain moniammatillista tai monialaista toimintaympäristöä ja siihen sitä kipinää yritetään tällä..äää…tällä..
yrittäjämäisellä tavalla niin kun..tarjota, jotta se opiskelija jotenkin innostuis…ää..ja niin kun tarvitaankin yrittäjyystoiminnassa sitä innostuneisuutta ja itseohjautuvuutta ja aktiivisuutta ja tietynlaista uteliaisuutta ja riskinottoa, ongelmanratkaisutaitoja.. ää..koska ne tulevaisuuden haasteet voi olla hyvin erilaisia, et niit ei näillä, aina meidän perinteisillä toimintatavoilla ehkä voija yksistään ratkaista, et siihen rinnalle tarvitaan ehkä toisenlaisia palveluntuottamisen malleja ja siihen niin kun toivottas tätä kipinää luotavan tällä.

HP..ee..Ja toi kuulostaa niin kun sellaiselta, että kuka tahansa pystyy, niin kun opettajakin tai missä tahansa niin ku lähteä ikään kuin katsomaan asioita siitä ..yrittäjyyden näkökulmasta, että voi niin kun tulokulma voi olla aika mo..monesta..eri paikasta tai monista eri näkökulmista, jos mietitään että ..ää..tehdään..niin kun..ää..harjottelua..siellä kolmannen sektorin..niin kun areenalla, niin siellä voi olla ihan hiljaa siitä yrittäjyydestä, toim..toimintamallit voi olla ihan niitä perinteisiä, mutta se on myöskin näin kuin kuvasit, että lähdetään tietoisesti rakentaa sitä yrittäjä..mäistä toimintaa ja, ja näitä niin kun yrittäjyyden sanoituksella myös näitä asioita.

AL: Joo tässä, me ollaan ehkä vasta hyvin alussa ehkä tässä yrittäjämäisen oppimisen tiellä, näin tunnistan, mutta tässä olis mahdollista varmaan niin kun vielä vahvistaa ja rakentaa tätä ja ehkä vielä semmoseen hankeyhteistyöhön, TK-integraatioon, niin ku saada..kiinnittymään, jolloin se vahvistuis vielä tavallaan ihan, ihan pedagogisena lähtökohtana ja jotenkin tää oppiminen, tällänen tutkiva, kokemuksellinen, toiminnallinen, elämän aitojen kysymysten äärellä oleva, oleva oppiminen eri ikäisten ihmisten parissa niin, niin.. tulis vielä niin kun..tän yrittäjämäisen oppimisen kautta niin kun rakenteeltaan niin kuin se vahvistuisi..

HP:..niin..

AL: ..niin..

HP: Joo..no joo, jos sä katsot tonne tulevaisuuteen niin, niin tietyllä tavalla niin.. miten sä näet että, jos vähän katsoo niin kun eteenpäin että, tossa toit jo vähän niitä suuntia, että mitäs vielä pit..pitäisi vahvistaa, että jos vähän katotaan niin kuin laajemminkin niin..niin..mitä, miltä se tulevaisuus niin kun, miten sinne tulevaisuuteen pitäisi mennä….tai mitä siellä pitäisi tehdä?

AL:..ää..Tämä opintojakso missä, missä nyt pienimuotoisesti tätä harjotellaan niin, niin näitä tulis olla niin kun näitä tälläsiä..äää…vahvistuksia niin kun koko opiskelun aikana useammassa kohtaa, että, että jolloin se vahvistuis ja sitten varmaan jotenkin täydentävien opintojen, vapaastivalittavien opintojen avulla tarjota myöskin sitten laajempia kokonaisuuksia niin siihen yrittäjyyteen, liiketoimintamallin luomiseen kuin mitä sitten ..ää..siihen palvelumuotoiluunki, että se rakentuisi..ää..ja kasvaisi, se osaaminen opintojen aikana. Että varmaan sitä niin kun täällä koulutuksen sisällä tarvittais ja sitten tietysti jatkuvan oppimisen näkökulmaa ajatellen niin myöskin..luoda mahdollisuutta..aa.. näitä yrittäjyysopintoja tarjota sitten..aa.. työelämässä oleville..hoitotyön.. tekijöille ja sillä tavalla niin kun laajennettua sitä..kiinnostusta toivottavasti siihen yrittäjämäiseen toimintaan. Elikkä jatkuvan oppimisen koulutustarjonnalla, hakeyhteystyöllä, hankeintegraatiossa, TKI-toiminnan integraatiossa ja tiiviissä, jotenkin siinä..aa..työelämäyhteistyössä rakentaa yhdessä..yrittäjien kanssa näitä asioita.

HP: Niin, eli paljon voi tehdä ihan..ihan siellä niin kun siellä nytten, nytkin jo..ja tossa kerroit että (rykäisy), että terveydenhoitajiakin niin kun koulutetaan enemmän ja siellä olis sitten tilaa sitten sille yrittäjyydelle, niin olis tärkeää, että sitten ne valmiudet kehittyis sen koulutuksen aikana elikkä nähtäs se yhtenä uravaihtoehtona.

AL: Mutta oikeestaan lisänä vielä että, että ajatellaan sitä, että minkälaista osaamista tarvitaan, niin siihen tarvitaan sitä..aa..tulevaisuudessa talousosaamista ja nimenomaan tohon liiketoimintamallin ymmärrykseen sitä, sitä …liiketoimintaosaamista ja niitten asioitten johtamista myöskin ja silloin tarvitaan niin kun monialaista yhteistyötä myöskin siellä koulutuksen puolella että, että meillä perinteiseti terveydenhuoltoalalla ei olla vahvoja näissä talousasioissa, että se monialainen yhteistyö sitten..ää..liiketoiminnan opettajien kanssa on hyvin arvokasta.

HP: emm..Joo, kyllä. Mutta te ootte nyt ottaneet niin kun ensiaskeleita tässä, niin kun tavallaan..ee..ajatuksellisesti, että mitä on tämmönen niin kun ..terveydenhoitajan.. opiskelijoden..ee..projektioppiminen ja miten siellä tää asiakasläh..lähtöinen ajattelu ja asiakkaan palveluiden niin kuin..ee…tuottaminen sitä että, että se tuottaa niin ku sitä lisäarvoa ja, ja tota tehdään mahdollisimman niin kun hyviä palveluita ja otetaan niin kun vahvasti se asiakkuus siihen esille, niin se on niin ku yksi lähtökohta ja yksi askel eteenpäin ja sitten myöhemmin voi integroida monia eri asioita siihen. Ja niin kuin sanoit, se moniammatillinen niin kun..yhteistyö eri, eri alojen välillä on todella tärkeää, että ei tarvitse itse niin kun kaikkia.. osata ja viedä eteenpäin..myös tässä niin kun yrittäjyyden oppimisessa.

AL: Kyllä..ja tietysti mihin suuntaan tätä liiketoimintaa.. periaatteita haluaa juurruttaan niin sitten vielä semmosena tulevaisuuden haasteena mie nään vielä semmosen ympäristövastuullisen liiketoiminnan niin ku.. periaatteiden niin ku mukaanottamisen, jolloin sitten ajateltas sitä ympäristön näkökulmaa ja, ja koko palveluketjutoimintaa sitten, että miten sen lähiyhteisön ja yhteiskunnan kannalta, mikä merkitys siinä kestävän kehityksen periaatteisiin olis vielä.

HP: ..emm…Että paljon voi tehdä, mutta ne on niitä tulevaisuuden niin kun näkökulmia ja, ja tota..semmosia että mitä voi lähteä kehittämään, mutta haluatko Anja sanoa jotankin vielä tähän liittyen tähän teidän, teidän tota tapaanne työskennellä, onko jotakin mielessä?

AL: …ää..ää..haluan vielä korostaa sitä asiakaslähtöistä toimintaa ja..ja..se onnistuu parhaiten niin kun keskustelemalla ja yhteiskehittämisen keinoin niitten..aa.. ihmisten kanssa..niitten kuntalaisten ja kansalaisten kanssa kenen asioista on kyse olipa se toimintaympäristö sitten, mikä tahansa..monimuotoisuudessaan, kolmassektori tai, tai nää julkiset tai muut yksityiset palveluntuottajat ja jotenkin sitä osaamista toivosin vaan meillä niin kun vahvistettavan täällä rohkeesti ja tota kokeilumielessä.

HP: ..mm..Juuri näin et kokeillan ja parastetaan sen kokeilemisen kautta. Mä luulen että…mä kiitän Anja, oli tosi kiva keskustella näistä asioista ja toivotan niin kun hyvää onnea ja jatkoa sinne…kehittämistyöhön.

AL: Kiitos sinulle..kiitos tästä mahdollisuudesta!

HP: Ja moi, moi sit vaan.. kuuntelijoillekin!

AL: Moi, moi!