Siirry sisältöön
Pedagogiikka
Viiden tähden kutsumusammatti

Kirjoittajat:

Katja Suihkonen

lehtori
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Tuija Koskimäki

lehtori, palveluliiketoiminta
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Julkaistu : 15.03.2023

Opettajan ammatti on kutsumusammatti, sanotaan. Taloustutkimuksen tekemässä kyselyssä suomalaiset sijoittivat opettajan ammatin 3–4 yhteiskunnan merkityksellisimmän ammatin joukkoon (OAJ 2021). Mutta mikä oikein tekee ammatista tai työtehtävästä sen tekijälleen merkityksellisen?

Työn merkityksellisyyttä ja siihen vaikuttavia tekijöitä on tutkittu paljon. Esimerkkinä työn merkityksellisyyttä lisäävistä tekijöistä ovat mahdollisuus toteuttaa itseään ja mahdollisuus tehdä työnsä kautta jotain hyvää. (Martela 2018.) Jos ammattikorkeakoulun opettajan ammattia ja sen merkityksellisyyttä mitattaisiin perinteisellä tähtiluokituksella näihin tekijöihin peilaten, ansaitsisi tehtävä viisi tähteä seuraavilla työn merkityksellisyyttä lisäävillä tähtihetkillä mitattuna.

Oppiminen ja ammatillinen kasvu

Uusien tietojen ja taitojen opettaminen on läsnä opettajan työssä päivittäin. Opettajan työ palkitsee koska siinä näkee paljon onnistumisia ja voi auttaa toisia oppimaan ja oivaltamaan. Tätä kautta erityisesti mahdollisuus vaikuttaa työelämään valmistuvien osaamistasoon ja ammattitaitoon tuo merkityksellisyyttä.

Tähtihetkeksi oppiminen muodostuu, kun huomaa myös itse oppivansa.

Verkostojen vahvistuminen

Kaikkea ei tarvitse osata yksin. Verkostojen avulla jaetaan tietoa ja kokemuksia. Hyvät verkostot tuovat lisää sisältöä opetukseen, palvelevat opiskelijaa ja vahvistavat oppimista. Opettajan henkilökohtaisella työelämäkokemuksella ja verkostoilla voi olla vaikutusta myös opiskelijan työllistymiseen.

Verkostot liittyvät usein myös kumppanuuksiin ja esimerkiksi hanketyö on osana opetustyötä. Lisäksi partneritoiminta luo uusia mahdollisuuksia sekä opettajille että opiskelijoille verkostoitumiseen.

Tähtihetkiä on, kun oma ammatillinen verkosto vahvistuu, opiskelijat verkostoituvat ja heille avautuu uusia uramahdollisuuksia.

Oman kokemuksen jakaminen toisen hyödyksi

Mahdollisuutta oman osaamisen jakamiseen voidaan pitää yhtenä työn mielekkyyttä lisäävänä tekijänä. Opettajan työssä oman osaamisen jakamisen merkitys korostuu, sillä opetuksen tavoitteena ei ole yksin uusien tietojen opettaminen vaan myös käytännön kokemuksen vahvistaminen.

Ammattikorkeakoulun opettajan työssä oman kokemuksen jakaminen oppilaan hyödyksi onkin juuri kokemuksen vahvistamisen kannalta ensiarvoisen tärkeää. Opettajan työssä myös yhteistyö oppilaiden, opettajien ja eri sidosryhmien kanssa on jatkuvaa. Työskennellessä toisten kanssa ymmärrys omasta ja toisen osaamisesta usein vahvistuu.

Tähtihetkeksi oman kokemuksen jakaminen muodostuu, kun huomaa oman osaamisen hyödyttävän opiskelijoiden lisäksi myös kollegoita tai muuta työyhteisöä.

Oivalluttaminen ja osaamisen vahvistaminen

Oivalluttaminen on tietojen käsittelemistä uudella tavalla, jossa yhdistyy äly, tunne ja luovuus. Oppimiseen ja osaamisen vahvistamiseen liittyy olennaisena osana oivaltaminen. Parhaat ratkaisut löytyvät ihmettelemällä ja olemalla utelias – avoin oivalluksille.

Moni opiskelija painiskelee opiskelun loppupuolella oman opinnäytetyön kanssa: miten tehdä, toimia, mistä ajankäyttö, miten analysoida ja pohtia opinnäytetyössä tehtyjä löydöksiä. Opettajan tehtävänä onkin oivalluttaa ja tukea opiskelijoita kriittiseen ajatteluun totuttuja normeja ja itsestäänselvyyksiä kohtaan, jotta ratkaisut ja kehittämisnäkemykset saa esille tehtävissä.

Tähtihetki opettajalle on se, kun opiskelija oppii oivaltamalla itse.

Tulevaisuuden työelämäosaajien kasvattaminen

Ammattikorkeakoululain (2014) mukaan ammattikorkeakoulun tehtävänä on antaa työelämän ja sen kehittämisen vaatimuksiin perustuvaa korkeakouluopetusta ja tukea opiskelijan ammatillista kasvua.

Tämän päivän ammattikorkeakouluopetus tukeutuu erittäin vahvasti tähän lain vaatimukseen. Opetusta toteutetaan laajasti yhteistyössä työelämän kanssa, jossa käytännön ongelmia ratkaistaan yhteistyössä asiantuntijoiden ja opiskelijoiden kesken. Tällä tavalla työelämän vaatima oikeanlainen osaaminen vahvistuu ja opiskelijoiden mahdollisuus työllistyä lisääntyy. Myös työnantaja hyötyy yhdessä saavutetusta osaamisesta.

Tähtihetki syntyy siitä, että huomaa pääsevänsä vaikuttamaan tulevaisuuden työelämän osaamistasoon ja saa näin ollen olla mukana kasvattamassa tulevaisuuden työelämän asiantuntijoita.

Lähteet

Ammattikorkeakoululaki. 2014. Finlex.

Martela, F. 2018. Merkityksellisen työn kolme elementtiä. Filosofian Akatemia.