Siirry sisältöön
Pedagogiikka
Vahvuuksilla voimaa: osa 1

Nykypäivän työelämässä menestystekijänä on henkilöstön vahvuuspotentiaalin tunnistaminen ja aktivoiminen, kirjoittaa Susanna Löf.

Kirjoittajat:

Julkaistu : 09.12.2020

Vahvuuksien tunnistamisella on yhteys itsetuntoon ja itsetuntemukseen. Mitä paremmin tunnemme itsemme, sitä paremmin tunnistamme vahvuuksiamme ja kasvualueitamme. Ja mitä enemmän pystymme hyödyntämään vahvuuksiamme, sitä hyvinvoivempia ja motivoituneempia olemme. Vahvuudet ovat myönteisen minäkuvan rakennusaineksia ja välttämättömiä tulevaisuuden työelämässä. Siksi kouluissa ja oppilaitoksissa tarvitaan vahvuuksien laaja-alaista tunnistamista osana opetusta sekä opinto- ja uraohjausta. (Wenström & Halonen, 2020).

Vahvuuksien hyödyntäminen työelämässä näkyy organisaation tuottavuudessa ja tuloksellisuudessa. Siksi nykypäivän työelämässä menestystekijänä on henkilöstön vahvuuspotentiaalin tunnistaminen ja aktivoiminen.

VOIMAKEHÄ® -työväline on erinomainen malli omien vahvuuksien tunnistamiseen. Kyseessä on vankkaan tutkimustietoon perustuva malli, jota voi käyttää vahvuuslähtöisessä ohjaamisessa ja valmentamisessa sekä johtamisessa ja esimiestyössä. VOIMAKEHÄ® perustuu humanistiseen ja positiiviseen psykologiaan sekä sosio-konstruktivistiseen näkemykseen opetuksesta, ohjauksesta ja johtamisesta. (Wenström & Halonen, 2020).

VOIMAKEHÄ®- työvälineen avulla voi rakentaa uudenlaisen vahvuus-CV:n, johon kokoaa luonteenvahvuudet, arvot, kyvykkyydet, osaamiset, kiinnostuksen kohteet ja resurssit. VOIMAKEHÄ® auttaa näkemään ja arvioimaan sitä, työskenteleekö itse omalla voimavyöhykkeellään ja mihin ehkä elämässään suuntaa. Sen avulla voi myös asettaa tavoitteita, joissa käyttää tärkeimpiä vahvuuksiaan. Omat vahvuudet voi koota myös huoneentauluksi.

VOIMAKEHÄ®- työvälineen laaja vahvuusnäkemys perustuu kuuteen osa-alueeseen: luonteenvahvuuksiin, arvoihin, kyvykkyyksiin, osaamisiin, resursseihin ja kiinnostuksen kohteisiin.

Luonteenvahvuudet

Voimakehän keskiössä ovat luonteenvahvuudet, jotka ovat ydinvahvuuksiamme. Ne ovat moraalisesti arvokkaita ja niillä tähdätään hyvään elämään ja hyvän huomaamiseen. Luonteenvahvuuksia ovat esimerkiksi ystävällisyys, sinnikkyys, uteliaisuus, harkitsevaisuus, kiitollisuus ja reiluus. Ne ovat kehitettäviä taitoja ja innostuksen lähteitä. Luonteenvahvuuksien tunteminen antaa meille tietoa itsestämme, taidoista ja kyvyistämme sekä ainutlaatuisuudestamme. Ne auttavat meitä kohti kokonaisvaltaista hyvinvointia. Opetustyössä luonteenvahvuuksien tunnistaminen sekä toisten hyvän huomaaminen antaa vähemmän sijaa huonolle käytökselle. Luonteenvahvuuksia voi tunnistaa VIA-testillä.

Arvot

Laajan vahvuusnäkemyksen toisena osa-alueena ovat arvot, jotka ovat uskomuksia ja käsityksiä arvokkaista hyvinä ja tärkeinä pidetyistä asioista. Arvoja ei ole helppo tunnistaa, mutta se kannattaa tehdä, sillä ne ohjaavat valintojamme ja elämämme suuntaa. Arvojen tunnistaminen auttaa voimaan paremmin ja ohjaa kohti itselle merkityksellistä elämää. Opetus- ja ohjaustyö ei ole koskaan arvovapaata, sillä tärkeinä pitämämme asiat näkyvät toiminnassamme. Siksi myös opettajan itsensä on tärkeää tunnistaa omat arvonsa ja miettiä, miten ne näkyvät työssä opiskelijoille. Lisäksi on hyvä tunnistaa millaisia arvoja eri sukupolvet edustavat, koska tunnistamatta ne saattavat aiheuttaa turhia ristiriitoja. Yhteisössä olisikin hyvä keskustella ja pohtia mitkä yhteiset arvot auttavat kaikkia voimaan yhteisössä paremmin. Arvoja voidaan tunnistaa esimerkiksi pohdintatehtävällä.

VOIMAKEHÄ® on rekisteröity konsepti, jonka omistavat Sanna Wenström ja Laura Halonen. VOIMAKEHÄ® on ohjauskonsepti ja työkalu vahvuuksien tunnistamiseen ja nimeämiseen. Se perustuu positiivisen psykologian laajaan vahvuusnäkemykseen, johon sisältyvät luonteenvahvuudet, luontainen kyvykkyys ja lahjakkuus, hankitut taidot ja osaaminen, kiinnostuksen kohteet, arvot sekä resurssit. (Wenström & Halonen, 2020).

Lähteet: