Siirry sisältöön
Pedagogiikka
TKI-pedagogiikka jalkautuu Haaga-Heliaan – mitä, miten, miksi?

Kirjoittajat:

Julkaistu : 05.10.2017

TKI-pedagogiikka käsitteeseen liitetään usein innovaatiopedagogiikka sekä tutkiva ja kehittävä oppiminen. Innovaatiopedagogiikan tavoitteena on vahvistaa ns. innovaatiokompetensseja sekä yksilö-, ryhmä- että verkostotasolla. Tutkivassa ja kehittävässä oppimisessa korostuu oppimisyhteisön yhteinen tiedonrakentelun prosessi.

Projektioppiminen toisaalta on oppimisen menetelmä, jota voidaan käyttää oppimisprosessin suunnittelussa ja toteuttamisessa siten, että käytännön toiminta muodostetaan projektiksi. Projektilla on selkeät tavoitteet, aikataulu ja resurssit.

Näkökulma tässä blogissa on vastata kysymyksiin: miksi TKI-pedagogiikka, mitä TKI-toimintaa voidaan integroida opetukseen ja miten se tehdään Haaga-Heliassa?

Miksi TKI-pedagogiikka?

Tutkivan ja kehittävän työotteen on edellytetty sisältyvän ammattikorkeakoulun kaikkeen toimintaan. Se tulisi näin ollen myös luontevasti integroida osaksi opiskelijoiden oppimista ja yhteiseen tiedonrakennusprosessiin tukemaan heidän ammatillista kehitystään.

Haaga-Heliassa yksi keskeinen tavoite on saada lehtorit ja opiskelijat mukaan tutkimus-, kehittämis- ja innovaatioprojektitoimintaan, mm. integroimalla hankkeita osaksi opetusta ja/tai opiskelijoiden oppimista ja kehitystä. Tämä edistäisi opiskelijoiden tutkivan ja kehittävän otteen kehittymistä, sillä se toisi opintoihin aitoa yhteistyötä työelämän kanssa. Yhteistyötä joka on tavoitteellista, itsenäistä, projektimaista, kokeellista, innovatiivista ja konkreettista tekemistä.

Mitä TKI-toimintaa voidaan integroida opetukseen?

Tämän kysymyksen voi tietysti myös asettaa toisinpäin: mitä TKI-toimintaa ei voi integroida opetukseen? Se, mitä voidaan integroida on pitkälti pedagogisesta suunnittelusta kiinni. Väitän, että melkein kaikki korkeakoulussa tehtävä TKI-hanketyö on integroitavissa ja pedagogisesti perusteltavissa opiskelijoille sopivaksi tekemiseksi.

Haaga-Helia Ammatillisen opettajakorkeakoulun koordinoiman SCALA-hankkeen (Scalable Mobile Learning Services for Global Markets) on hyvä esimerkki projektista, joka voidaan integroida opetukseen/oppimiseen. Projektissa kehitetään uusia mobiilisovelluksia tutkivalla ja kehittävällä otteella. Hanke on myös tarjonnut liiketalouden opiskelijoille oppimistehtäviä sekä mobiilioppimismarkkina-analyyseihin että liiketoimintamallien kehittelyyn liittyen.

SCALA tutkii mobiilioppimista, lokalisointitarpeita sekä luo niukkuusinnovaatioista (frugal) tutkimus- ja markkinatietoutta koulutusvientimarkkinoille Brasiliaan ammatillisen koulutukseen. Hankkeessa on mukana kolme yritystä; yksi edustaa kielten oppimista, toinen koodaus-/matematiikan opetusta ja kolmas uutta 3D-virtuaalioppimisympäristöä.

Miten TKI-tomintaa integroidaan opetukseen Haaga-Heliassa?

TKI-toimijat ja ohjaajat voivat perustella TKI-hanketyön integrointia mm. seuraavia pedagogisia kriteereitä pohtien:

a) Sopiiko toimeksianto kurssin tavoitteisiin ja vaatimustasoon?

b) Onko projekti autenttinen ja mielenkiintoinen?

c) Tarjoaako projekti opiskelijoille mahdollisuuden oppia, kehittyä, innovoida sekä rakentaa tietoa ja kehittää/kehittyä yhdessä?

d) Onko toimeksiantaja mukana prosessissa (suunnittelu, väliarvio, loppuarvio)?

e) Ohjaavatko lehtorit opiskelijoita ryhmissä ja yksilöllisesti, säännöllisesti, kriittisesti ja tavoitteellisesti?

f) Sitoutetaanko projekti olemassa olevaan tietoon/taitoon?

g) Arvioivatko lehtorit opiskelijoiden tuloksia ja osaamisen kehittymistä sekä oppimista yhdessä toimeksiantajan kanssa?

Muun muassa SCALA-hankkeessa integrointi on toteutettu niin, että tietojenkäsittelyn opiskelijat (yhteensä 50) kehittävät syksyn 2017 Ohjelmistoprojekti 2 -kurssilla kahden yrityksen mobiilisovelluksia. Brasiliassa tehtävän pilotoinnin jälkeen opiskelijat ja lehtorit osallistuvat työpajaan, jossa esitetään mobiilisovellusversioiden pilotointituloksia ja työstetään yhdessä koulutusvientimarkkinoille (Brasiliaan) sopivia liiketoimintamalleja. SCALA-hankkeen projektipäällikkö, tutkijat ja yritykset seuraavat opiskelijoiden oppimista ja sovelluksien kehittymistä.

Näin toimimalla hanke edistää tutkivaa ja kehittävää työotteen kehittymistä Haaga-Heliassa sekä TKI-pedagogiikan jalkautumista toimintaamme.

Kirjoittaja Annica Isacsson on SCALA-hankkeen projektipäällikkö ja Haaga-Helian tutkimuspäällikkö.