Siirry sisältöön
Opiskelu
Haaga-Helia ohjaa tulevaisuuden työhön

Uraohjaus on aina ollut osa ohjausta, mutta muuttuvassa maailmassa sen rooli korostuu, kirjoittavat Päivi-Katriina Juutilainen ja Minna Hiillos.

Julkaistu : 06.10.2020

Syksyllä 2019 käynnistyi kuuden ammattikorkeakoulun (Centria, Haaga-Helia, HAMK, TAMK, Turun AMK, XAMK) yhteistyönä kaksivuotinen ESR-hanke, jossa kehitetään ja mallinnetaan tulevaisuusorientoitunutta uraohjausta opiskelijoiden urasuunnittelun tueksi. Haaga-Heliassa käynnissä olevan koulutusuudistuksen kannalta ajankohta on mitä parhain: korostuvathan koulutusuudistuksessa opiskelijoiden laajenevat mahdollisuudet rakentaa henkilökohtaisia ja monialaisia opintopolkuja sekä saada opintojensa ja urasuunnittelunsa tueksi laadukasta ohjausta ja neuvontaa.

Muutama sana uraohjauksesta

Uraohjauksen käsite on vakiintunut korkea-asteella 2010-luvulla. On ymmärretty, että opiskelijan oppimisen ja opintojen ohjaus on saumattomasti kytköksissä hänen tulevaisuuteensa ja työuraansa. Tulevaisuusorientoituneella uraohjauksella viitataan tulevaisuudentutkimuksen tuottamaan yhteiskunnalliseen tietoon ja skenaarioihin, joita ohjauksessa hyödynnetään. Lyhyesti voisi kiteyttää, että uraohjaus tukee korkeakouluopiskelijoiden toimijuutta ja toimintakykyä, jotta he pystyvät luomaan mielekkään suhteen toimintaympäristön haasteisiin, mahdollisuuksiin ja omiin pyrkimyksiinsä. Tulevaisuusorientaatio merkitsee opiskelijalle oman tilanteen sekä siihen liittyvien henkilökohtaisten ja yhteiskunnan signaalien ja kehityssuuntien tunnistamista.

Toimijuutta ja resilienssiä

Korkeakoulujen keskeinen tehtävä – opiskelijoiden valmentaminen tulevaisuuden työelämään – on muuttunut entistä haasteellisemmaksi, kuten viimeiset kuukaudet koronapandemian kanssa ovat osoittaneet. Äkillinen ja ennakoimaton globaali kriisi on asettanut henkilökohtaisen, yhteisöllisen ja yhteiskunnallisen resilienssimme koetukselle. Epävarma tulevaisuus ei olekaan jossain siellä kaukana – se on todellisuutta jo tänään. Ohjaus tulevaisuuden työhön -hanke haastaakin mukana olevia korkeakouluja pohtimaan koko oppimisyhteisön tulevaisuustaitoja. Millaisia välineitä opetussuunnitelmat ja pedagogiikat tarjoavat meille, jotta pystymme tukemaan opiskelijoiden kykyä jatkuvaan uuden oppimiseen, muuntautuvuuteen ja uudelleen suuntautumiseen? Miten tuemme heitä valmentautumaan sellaisiin työn muotoihin ja tehtäviin, joita ei vielä välttämättä ole edes olemassa?

Ohjaamme tulevaisuuden urapoluille

Ohjaus tulevaisuuden työhön -hankkeessa vahvistetaan korkeakoulujen ohjauksellisia rakenteita sekä kehitetään opetus- ja ohjaushenkilöstön uraohjausosaamista. Kullakin korkeakoululla on omat erityistavoitteensa, joita edistetään käynnissä olevien pilottien avulla. Haaga-Heliassa rakennetaan samanaikaisesti yhteistä ohjausmallia ja pilotoidaan uusia käytänteitä liiketalouden ja tietojenkäsittelyn koulutuksissa. Piloteista saadut kokemukset ja arviointitieto hyödynnetään yhteisen ohjausmallin kehittämistyössä, jota monialainen ohjauksen suunnitteluryhmä vie eteenpäin. Opetus- ja ohjaushenkilöstön uraohjaustaitojen kehittämistarpeista tehtiin toukokuussa kysely kuudessa mukana olevassa korkeakoulussa. Selvityikseen perustuen pilotoidaan korkeakoulujen yhteinen uraohjauskoulutus lukuvuoden 2020-2021 aikana.

Haaga-Heliassa on jo toteutettu yhteensä viisi työpajaa, ja kaksi on vielä tulossa. Hanke tukee hienosti sekä Haaga-Helian koulutusuudistuksen että ammattikorkeakoulujen uudistuvan rahoitusmallin tavoitteita. Rahoitusmallissa korostuu tavoiteaikainen valmistuminen. Koulutusuudistuksen tavoite ohjata henkilökohtaisimmille, joustavimmille ja monialaisimmille oppimispoluille vaatii uudenlaista ohjausosaamista. Koulutusuudistuksen tuomat monialaiset, tutkintoja leikkaavat oppimispolut asettavat haasteen myös ohjauksen rakenteille Haaga-Heliassa. Kun opiskelija tulevaisuudessa liikkuu tutkintojen välillä, tulisi ohjauksen toimintatapojen ja rakenteiden olla samassa linjassa koko Haaga-Heliassa. Hankkeessa on myös hahmoteltu opintopalveluiden toimijoiden uutta roolia opintoneuvonnassa, mikä vapauttaa ohjaajien työaikaa ohjaukseen. Tärkeää on myös opettajan rooli ohjaajana, sen tulisi kasvaa. Haluamme edistää ohjauksellista, opiskelijakeskeistä opetusta.

Tuemme opiskelijaa oman osaamisen tunnistamisessa

Uraohjaus on käsite, joka on keskeinen sekä tavoiteaikaisen valmistumisen tavoittelemisessa että opiskelijoiden paremman työllistymisen tukemisessa. Uraohjaus on aina ollut osa ohjausta, mutta muuttuvassa maailmassa sen rooli korostuu. Palkkatyösuhde tulee olemaan tulevaisuudessa poikkeus ja suurimmasta osasta tämän hetken peruskoululaisista tulee itsensä työllistäjiä. Opiskelijan ymmärrys omasta osaamisestaan, osaamisen kuvaaminen ja sen hyödyntäminen ovat yhä tärkeämpiä työelämässä. Haluamme tukea opiskelijaa oman osaamisen tunnistamisessa. Haaga-Helian osaamisperustainen koulutustarjonta tukee tätä ajattelua.

Haaga-Heliassa hankkeen tavoitteena on yhteiskehittäen luoda malli, joka kattaa kaikki Haaga-Helian ohjauksen osa-alueet. Mallin tulee tukea opiskelijaa kulutusuudistuksen uusissa rakenteissa ja edistää tavoiteaikaista valmistumista. Mallin rakentuminen on hyvässä vauhdissa. Olemme yhdessä luomassa ohjauksen uusia ratkaisuja, millä tuemme opiskelijan asiantuntijuuden kehittymistä ja uratavoitteita. Työ ei lopu tähän – tulevaisuudessa voimme edelleen kehittää mallia analytiikan ja tekoälyn keinoin.

Ohjaus tulevaisuuden työhön -hankkeessa (2019-2021) kehitetään ja mallinnetaan korkeakoulujen tulevaisuusorientoitunutta uraohjausta ja uraohjauksellista pedagogiikkaa sekä vahvistetaan rakenteita ja osaamista uraohjauksen näkökulmasta korkeakouluissa.

Hankkeen koordinaattorina on Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu ja kumppaneina Turun ammattikorkeakoulu, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, Hämeen ammattikorkeakoulu, Tampereen ammattikorkeakoulu, Centria-ammattikorkeakoulu. Hanketta rahoittaa Pohjois-Pohjanmaan ELY ja Euroopan sosiaalirahasto.