Siirry sisältöön
Kiertotalous ja vihreä siirtymä
Yrityksissä tapahtuva oppiminen ja verkostoituminen vauhdittavat vihreää siirtymää

Yritykset oppivat parhaiten verkostoissa. Verkostoituminen on erityisen tärkeää vihreän liiketoiminnan kehittämisessä, koska yksittäisillä toimijoilla ei vielä ole riittävästi osaamista ja kokemusta aiheen tiimoilta.

Kirjoittajat:

Taina Laivola

lehtori, pedagogiikka
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Julkaistu : 19.09.2023

Haaga-Heliassa hankkeissa tuetaan yrityksiä järjestämällä koulutusta, valmennusta, sekä vahvistamalla yritysten kehittämisprosesseja eri menetelmin. Monien hankkeiden tarkoituksena on yritysten keskinäisen yhteistyön sujuvoittaminen ja yritysten verkostojen laajentaminen.

Monimutkaisten ja kompleksisten ekologisten haasteiden ratkaisemiseen tarvitaankin yhteisöissä ja verkostoissa tapahtuvaa oppimista muutoksen aikaansaamiseksi. Green Steps -hankkeessa opittiin mikroyritysten verkostoitumisen tärkeydestä ja muutoksesta vihreään liiketoimintaan suuntautumisessa.

Oppiminen ja muutos kulkevat käsi kädessä

Oppiminen on keskeinen prosessi, jolla yritykset reagoivat ympäristönsä muutoksiin ja muuttavat omaa toimintaansa. Organisaation oppimisprosessin kautta organisaatioissa olevien ihmisten kokemukset voivat muuttua uudeksi tiedoksi, jolla voidaan vaikuttaa organisaation käyttäytymiseen.

Organisaation oppimista on pidetty innovaatioiden keskeisenä edellytyksenä, koska sen avulla uusia tuotteita ja palveluita voidaan mukauttaa muuttuviin olosuhteisiin, kuten asiakkaiden tarpeisiin tai teknologiseen kehitykseen (Aminoff & Pihlajamaa 2020). Oppimisen kulttuuria onkin yrityksissä rakennettava tietoisesti ja huolella.

Yrityksen oppimista ja oppimisen kulttuuria voidaan lähestyä eri tavoin. Usein kehitystä ja kokeilujen tuloksia verrataan organisaation aikaisempaan ymmärrykseen asiasta. Samalla pyritään havaitsemaan ja korjaamaan ne virheet, joita yrityksessä ennen on tehty. Tällainen kehittämistyö tukee organisaation nykyistä politiikkaa ja tavoitteita.

Kehittyneemmässä oppimisen kulttuurissa suuntaudutaan tulevaisuuteen. Yritys asettaa itselleen tavoitteita ja pyrkii tunnistamaan toimenpiteitä ja keinoja, joilla tavoitteisiin voitaisiin organisaatiossa päästä. Samalla pyritään tunnistamaan ongelmien taustalla olevia syitä ja oletuksia. Näin voidaan ymmärtää organisaation kykyjä ja ympäristöä uudella tavalla sekä löytää uusia mahdollisuuksia suunnata eteenpäin.

Kehittyneimmässä oppimisen kulttuurissa suuntaudutaan myös organisaation ulkopuolelle ja opitaan yhteistyössä sekä erilaisissa verkostoissa. Näin voidaan yhdistää monenlaista osaamista ja tietopohjaa monimutkaisten ongelmien ratkaisemiseksi. Yhteistyössä yrityksen sidosryhmien kuten tutkijoiden, konsulttien, oppilaitosten ja asiakkaiden kanssa saadaan erityisosaamista ja tuoreita näkökulmia.

Juuri vihreän siirtymän kaltaisessa murroksessa tarvitaan kokemuksista oppimista ja tiedon jakamiseen perustuvaa oppimisen kulttuuria, mikä mahdollistaa ekosysteemin tasoista muutosta (Aminoff & Pihlajamaa 2020). Ekologista kriisiä eri näkökulmista tarkastelevien tahojen kohtaaminen sekä kokemusten ja tiedon jakaminen ovat olennaisia tekijöitä, kun luodaan kriisin vaikutusta vähentäviä innovaatioita.

Verkostoissa ja verkostoista oppiminen

Innovaatiotutkimusten (Ben Arfi, Hikkerova & Sahut 2018) mukaan uusien tuotteiden tai prosessien kehittämiseksi yritykset tekevätkin yhä enemmän yhteistyötä johtavien käyttäjien, toimittajien, yliopistojen ja vastaavien kanssa. Organisaation ulkopuoliset kumppanit ovat oppimisen lähde ja mahdollistavat uuden tiedon luomisen.

Verkostoituminen on erityisen tärkeää vihreän liiketoiminnan kehittämisessä, koska osaamista ja kokemusta ei vielä ole yksittäisillä toimijoilla. Myös yhteistyö eri kokoisten yritysten välillä tuo molemminpuolista hyötyä. Isommat yritykset oppivat pienemmiltään ketterämpää ajattelua. Pienemmät yritykset taas hyötyvät isojen yritysten osaamisesta ja verkostojen resursseista.

Verkostoissa ja verkostoista oppiminen nousee keskeiseksi tavaksi saada tietoa ja tuottaa innovaatioita vihreän siirtymän tarpeisiin. Kollegoiden hiljaisen tiedon ja yrityksessä olemassa olevan eksplisiittisen tiedon jakaminen ryhmien ja ihmisten käyttöön edistää organisaation oppimista ja oppimisen kulttuurin muodostumista. Jatkuva tiedon jakaminen edistää innovaatioita tiimeissä, yksiköissä ja koko organisaatiossa. Lopulta yrityksen oppimista edistävä kulttuuri ylettyy myös verkostoihin – ja samalla vihreä siirtymä edistyy.

Blogi on osa Green Steps – innovaatioiden, resilienssin ja vihreän osaamisen vahvistaminen -hanketta.

Rahoittaja: ESR (REACT-EU)

Lähteet

Aminoff, A. & Pihlajamaa, M. 2020. Business experimentation for a circular economy – Learning in the front end of innovation. Journal of Cleaner Production, 275, 124051.

Ben Arfi, W., Hikkerova, L. & Sahut, J. 2018. External knowledge sources, green innovation and performance. Technological Forecasting & Social Change, 129, s. 210–220.