Siirry sisältöön
Korkeakoulutus
Vertaisoppimista yli koulutusohjelmarajojen

Yhteistyöprojektissa, jossa osa opiskelijoista toimi vertaistutoreina, syntyi hyvien oppimistulosten lisäksi  monialaista yhteistyötä ja verkostoitumista.

Kirjoittajat:

Anna Sivonen

lehtori
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Julkaistu : 09.11.2021

Oppilaitoksissa meille saattaa olla varsin luontevaa organisoida toimintamme tiettyjen substanssiosaamisten ympärille, sillä se tukee monella tavalla koulutuskentän ja oppilaitosjärjestelmien perinteisiä rakenteita. Näin kenties huomaamattamme tulemme luoneeksi rajoja eri toimijoiden välille.

Näitä rajoja voidaan kuitenkin rikkoa toteuttamalla erilaisia yhteistyöprojekteja, joissa opiskelijat pääsevät yhteisen substanssin lisäksi harjoittelemaan monialaista yhteistyötä ja verkostoitumista.

Opiskelijat vertaistutoreina

Porvoo Campuksella tradenomiopiskelijoiden opintoihin on sisällytetty kirjanpidon perusteiden verkkokurssi, joka on suoritettu suhteellisen itsenäisesti. Opiskelijat ovat toivoneet kuitenkin enemmän ohjausta ja opetusta, mistä syntyi kipinä yhteistyölle taloushallinnon ryhmien kanssa. Voisivatko taloushallinnon opiskelijat toimia vertaistutoreina visuaalisen markkinoinnin opiskelijoille?

Taloushallinnon valinneille opiskelijoille kirjanpidon perusteet ovat jo tuttuja, joten heille kyse olisi enemmänkin oman ymmärryksen syventämisestä. National Training Laboratoriesin oppimisen pyramidimallissakin todetaan, että luennoidusta vain 10 % jää opiskelijoiden muistiin, harjoitusten kautta 75 % ja muille opetetusta jopa 90 % (Educationcorner 2021).

Tehtävän aluksi visuaalisen markkinoinnin opiskelijoita pyydettiin tutustumaan verkkokurssin sisältöön ja listaamaan mahdollisia mieleen tulleita kysymyksiä. Ryhmille oli varattu kaksi tapaamiskertaa yhteiseen opiskeluun, toinen etänä ja toinen kampuksella. Tapaamisten välillä opiskelijaryhmiä kannustettiin jatkamaan vertaisoppimista esimerkiksi WhatsApp-ryhmän avulla.

Vetovastuu vertaisoppimisesta oli opiskelijoilla, mutta me ohjaajat olimme tarvittaessa apuna sekä verkossa että lähikerroilla. Lisäksi meillä oli samanlainen välittäjän ja voimaannuttajan rooli tässä rajat ylittävässä oppimisprojektissa, johon Langley ym. (2019) viittaavat puhuessaan embodying boundaries -käsitteestä.

Vertaisoppimisella hyviä oppimistuloksia


Tehtävän päätteeksi opiskelijoita pyydettiin arvioimaan vertaisoppimisen hyödyllisyyttä, oman osaamisensa kehittymistä sekä toisen ryhmän suoriutumista tehtävästä. Koska tähän oppimistehtävään osallistuneet opiskelijat ovat vielä suuntautumisopintojensa alkutaipaleella, korostettiin palautteiden osalta yhteistyötä, asennetta ja aktiivisuutta, varsinaisen tiedon ja taidon jäädessä hieman vähäisemmälle huomiolle.

Kyselyyn vastanneet opiskelijat kiittelivät yleisesti vastapuolen aktiivisuutta ja positiivista asennetta yhteiseen tekemiseen. Myös oppimistulokset oli koettu varsin hyviksi, ja lähes kaikki kokivat oman osaamisensa ja ymmärryksensä kasvaneen vertaisoppimisen myötä. Tämä oli yhteistä sekä visuaalisen markkinoinnin opiskelijoiden että taloushallinnon opiskelijoiden vastauksille, mikä tukee ajatusta siitä, että oppimista tapahtuu myös silloin kun opettaa asioita toisille.

Vähäistä kritiikkiä esitettiin toisen ryhmän valmistautumiseen liittyen. Lisäksi muutamat opiskelijat totesivat, että näin hankala aihe olisi ollut hyvä tulla “oikean opettajan” opettamana. On totta, että tällainen opiskelu vaatii oppijalta paljon enemmän kuin perinteinen opettajavetoinen luokkahuoneopetus. Lisäksi osallistuvien ryhmien perehtyneisyydellä, aktiivisuudella ja viestintätaidoilla on suuri merkitys sille, miten asia koetaan.

Visuaalisen markkinoinnin opiskelijoiden arvosanat kirjanpidon osalta ovat olleet keskimäärin parempia. Vaikka yhden toteutuskerran jälkeen ei voida sulkea pois tulokseen satunnaisesti vaikuttavia tekijöitä, voidaan silti olettaa, että vertaisoppimisesta on ollut hyötyä siihen aktiivisesti osallistuneille opiskelijoille.

Myös taloushallinnon opiskelijoiden kirjanpidon perustaidot ovat vahvistuneet vertaisoppimisen myötä. Tulokset ovat siinä määrin rohkaisevia, että tulemme jatkossakin soveltamaan tämänkaltaista toteutustapaa, rikkoen rajoja niin substanssialojen kuin perinteisten opettaja–oppilas-roolienkin suhteen.

Lähteet

Educationcorner 2021. The Learning pyramid. https://www.educationcorner.com/the-learning-pyramid.html. Luettu: 20.10.2021.

Langley, A., Lindberg, K., Mørk, B., Nicolini, D., Raviola, E., Walter, L. 2019. Boundary Work among Groups, Occupations and Organizations: From Cartography to Process. The Academy of Management Annals, 13, 2.