Siirry sisältöön
HR ja johtaminen
Organisaatiokulttuurin rakentajina yksilöt ovat keskeisessä roolissa

Organisaatiokulttuuri näyttäytyy yksilölle esimerkiksi päivittäisissä kokemuksissa työpaikalla ja erityisesti vuorovaikutuksessa muiden ihmisten kanssa. Siten voidaan ajatella, että jokainen johtaa organisaatiokulttuuria.

Kirjoittajat:

Olli-Jaakko Kupiainen

lehtori
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Sanna Kulmala

Työ2023 ohjelmajohtaja
Työterveyslaitos

Petra Rosvall

ihmiset ja kulttuuri -toimintojen johtaja
M-files

Julkaistu : 12.09.2023

Organisaatiokulttuuri toimii liimana yrityksen perustehtävän, suunnan, ihmisten ja toiminnan välillä, ja se ilmentää ryhmän yhteisiä arvoja, normeja, merkityksiä ja perusolettamuksia. Organisaatiokulttuuri määrittää siten sen, miten yksilöt ja ryhmät todellisuudessa toimivat sekä keskenään, että asiakkaiden ja muiden sidosryhmien kanssa.

Organisaatiokulttuurissa on kyse jatkuvasta kehittämisestä

Kulttuurin johtamisessa on kyse määrätietoisesta ja kokonaisvaltaisesta kehittämisestä. Siinä yksilön osaaminen ja potentiaali yhdistyvät yhteiseen tarinaan ja organisaation tavoitteisiin, joita halutaan saavuttaa. Kulttuurin kehittämisen onnistumisen määrittää se, onko porukka aidosti mukana vai jääkö tavoiteltava muutos julistusten tasolle.

Se, missä määrin ihmiset haluavat olla mukana ja sitoutua organisaatiokulttuurin kehittämiseen, vaihtelee organisaatioiden välillä. Sitoutumista voidaan vahvistaa esimerkiksi siten, että kaikilla on mahdollisuus osallistua organisaatiokulttuurin ja sen tavoitteiden muotoiluun.

Jokainen organisaation jäsen johtaa kulttuurin kehittymisestä

Vaikka johdolla on vastuu organisaatiokulttuurin kehittämisestä, niin jokaisella organisaation jäsenellä on omistajuutta toimivan kulttuurin kehittämisestä. Kulttuuri näyttäytyy yksilölle esimerkiksi päivittäisissä kokemuksissa työpaikalla ja erityisesti vuorovaikutuksessa muiden ihmisten ja rakenteiden kanssa. Siten voidaan ajatella, että jokainen johtaa organisaatiokulttuuria.

Toisin sanoen oman verkoston osalta jokainen johtaa omaa toimintaansa, voi tehdä valintoja ja päättää, miten toimii suhteessa muihin. Vuorovaikutuksen kautta jokainen voi vaikuttaa muiden tunteisiin, kokemuksiin ja kykyyn onnistua. Voimme kohdata toisemme ystävällisesti, huomioiden ja kannustaen.

Toisaalta, yhteisesti voidaan luoda sellaista kulttuuria, että virheitä ei tarvitse eikä saakaan peitellä. Tällaisessa organisaatiokulttuurissa voidaan oppia yhdessä ja hyödyntää oppia laajemmin organisaation kehittämisessä.

Organisaatiokulttuurin johtaminen on jatkuva prosessi

Moni saattaa olettaa, että kulttuuria johdetaan yhtenä massiivisena muutoshankkeena, jolla on alku ja loppu. Käytännössä se on tuhannen pienen asian yhdistelmä ja jatkuva prosessi, joka elää ja muokkautuu organisaation ja sen toimintaympäristön muuttuessa ja kehittyessä.

Kulttuuri liittyy kaikkeen ja siksi sen johtamisessa on tärkeä muodostaa viitekehys ja tehdä valintoja. Näin pysytään kartalla siitä, miten organisaation kulttuurin avulla muuta toimintaa kehitetään. Pienikin teko tai muutos voi olla merkittävä osa isoa kokonaisuutta, kun taas isokin tempaus voi mennä hukkaan, jos se jää irralliseksi. Johdon tehtävä onkin sanoittaa ja tuoda esille organisaatiokulttuurin merkitys organisaation toiminnan yhtenä kulmakivenä.

Nykykulttuurin kehittämistarpeet ja vahvuudet muodostavat pohjan tavoitteelliselle organisaatiokulttuurin kehittämiselle. Vahvuuksien varaan rakennettaessa organisaatiokulttuurista saadaan pienemmällä panoksella enemmän irti. Jos organisaatiossa on esimerkiksi korkea arvostus ja motivaatio uuden oppimista kohtaan ja kollegoita tuetaan arjessa aktiivisesti oppimaan uutta, kannattaa tätä seikkaa hyödyntää osana yhteistä tarinaa ja kulttuurin kehittämistä.

Yhdessä kehitetty organisaatiokulttuuri luo vahvuutta muutoksessa

Tavoitteellisen organisaatiokulttuurin johtamisen voima on siinä, että arjen teot kiinnittyvät yhteiseen tarinaan ja tavoitteisiin. Siten organisaatiokulttuuri vaikuttaa organisaation kykyyn menestyä asiakkaiden, sidosryhmien ja kumppaneiden kanssa.

Voidaankin ajatella, että pitkäjänteisen tekemisen synnyttämät onnistumisen kokemukset ja jatkuva yhdessä oppiminen vahvistavat ja ruokkivat muutoksissa tärkeää organisaation resilienssiä, eli organisaation kykyä sopeutua haasteellisiin tilanteisiin.

Organisaatiokulttuuri tulee lopulta todeksi ihmisten ehdoilla ja vaatii siksi ymmärrystä siitä, miten he voivat vaikuttaa ja kehittää kulttuuria. Organisaatiot, jotka kehittävät kulttuuriaan yhteistyössä koko henkilöstön voimin toimintaympäristön ja asiakastarpeiden muuttuessa, menestyvät koska organisaatiokulttuuri luo merkityksellisyyden organisaation muuhun toimintaan.

Kirjoittajat järjestävät yhdessä työpajan organisaatiokulttuurin kehittämisestä Haaga-Helian Organisaatiokulttuuri ja verkostojen johtaminen -opintojaksolle 26.9.2023. Sanna Kulmala ja Petra Rosvall ovat yhdessä kirjoittaneet aiheeseen liittyvän kirjan Yrityskulttuuri käytännössä: konkretiaa tavoitekulttuurin johtamiseen (2022, Alma Talent).

Kuva: www.shutterstock.com