Siirry sisältöön
HR ja johtaminen
Opettajan osaaminen on myös johtajan osaamista

Tekniikan ammattilaisia on ollut vaikea houkutella opetusalalle. Lisääntyisikö innostus, jos he tietäisivät, että opettajakoulutuksessa saa paitsi pedagogista osaamista niin myös runsaasti johtamisosaamista?

Kirjoittajat:

Katja Wirenius

lehtori, pedagogiikka
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Julkaistu : 24.11.2022

Johtajan osaamisen on tutkittu jakaantuvan 18 johtajan kompetenssikokonaisuuteen, jotka jakaantuvat kolmeen yläteemaan (Ngayo 2021).

  1. Johtajan sisäisiin ominaisuuksiin ja itsensä johtamiseen liittyviä kompetenssikokonaisuuksia ovat joustavuus ja adaptaatiokyky, arvoihin pohjautuva toiminta, kognitiiviset taidot, uudistuskyky, itsetietoisuus ja tiedolliset taidot.
  2. Vuorovaikutukseen ja yhteistyöhön liittyviä johtajan kompetenssikokonaisuuksia ovat sosiaaliset taidot, kommunikointitaidot, ihmisiin suuntautunut orientaatio, asiakaslähtöisyys sekä yhteistyön ja osallistamisen osaaminen.
  3. Käytäntöjen johtamiseen, vastuullisuuteen, erilaisten skenaarioiden luomiseen ja tulevaisuuden visiointiin liittyvät johtajan kompetenssikokonaisuudet ovat organisatoriset taidot, kompleksisuuden hallinta, kansainvälisyysosaaminen, digitaaliset taidot, rahoitusosaaminen, kestävä toiminta ja kriisinhallintataidot.

Johtamisen kompetenssit liittyvät vahvasti opettajan osaamiseen. Jyrhämä (2021) on koonnut opettajan koulutuksen kehittämistä varten opettajan osaamisen painopistealueita, joita tarkastelen seuraavasti johtajakompetenssien kolmeen yläteemaan rinnastaen.

Sisäiset ominaisuudet ja itsensä johtaminen

Tämän yläteeman opettajan osaamisia ovat joustavuus, ennakointi- ja muutososaaminen, arvopohjainen toiminta, innovointitaidot, tiedon käsittelemisen ja tutkimisen taidot sekä reflektointi ja arviointitaidot. Opettajan osaamista on myös yritteliäisyys ja luovien prosessien käynnistäminen, ohjaus ja johtaminen. Opettaja osaa johtaa itseään ja muita, hän kehittää omaa osaamistaan uusimpaan tutkimustietoon nojautuen ja ohjaustaan itsereflektiivisiä taitoja hyödyntäen. (Jyrhämä 2021.)

Vuorovaikutus ja yhteistyö

Vuorovaikutukseen ja yhteistyöhön liittyviä johtajan kompetenssikokonaisuuksia voidaan verrata Jyrhämän (2021) seuraavasti listaamiin opettajan osaamisiin.

Opettajan pedagoginen osaaminen antaa valmiudet toimia erilaisten oppijoiden kanssa opiskelija- eli asiakaslähtöisesti. Opettaja osaa tukea niin yksilön kuin ryhmänkin kehittymistä ja oppimista. Opettajaopinnoissa harjoitellaan vuorovaikutusta, dialogisuutta, palautteen antamista, tiimitoimintaa ja erilaisten ihmisten kohtaamista. Opettaja viestii monikanavaisesti erilaisia välineitä ja menetelmiä hyödyntäen. (Jyrhämä 2021.)

Opettaminen on ihmisten kanssa tehtävää työtä, joten vuorovaikutus ja ihmisten kanssa toimiminen ovat opettajan ydinosaamista. Johtajan kompetensseista kaikki tähän liittyvät ovat siis myös opettajan osaamista.

Käytäntöjen, vastuullisuuden ja tulevaisuuden johtaminen

Kuten johtaja, myös opettaja osaa toimia tavoitteellisesti moniammatillisissa, alueellisissa, kansallisissa sekä kansainvälisissä verkostoissa uusia toimintatapoja ja oppimisympäristöjä kehittäen. Opettaja osaa johtaa muutoksia ja muutoksissa hän ottaa luovasti käyttöönsä uusia teknologisia innovaatioita ja digitaalisia välineitä. Opettaja osaa toimia kestävän kehityksen näkökulmista aktiivisesti ja integroi yhteiskunnallisesti tärkeitä teemoja opetukseensa. (Jyrhämä 2021.)

Rahoitus- ja kriisiosaaminen vahvistuu opettajaopinnoissa ja työelämässä; taloudellisuusajattelu liittyy ammatillisten opettajien koulutukseen. Opetustoiminnan ohjausjärjestelmään, tuloksellisuuteen ja rahoitukseen sekä oman toiminnan vaikuttavuuteen suhteessa oppilaitoksen taloudelliseen kestävyyteen ovat osa opettajakoulutusta. Kriisien ehkäisy, kriisisuunnitelmat ja turvallisuus ovat osa oppilaitoksien arkea, joten ne tulevat opettajankoulutuksessa viimeistään harjoittelujaksojen aikana tutuksi.

Yhtäläisyydet johtajan ja opettajan kompetensseissa ovat suuret

Suuret yhtäläisyydet eivät sinänsä ole ihme, sillä ihmisten kanssa työskentelystä on molemmissa kyse. Taidot, joilla opiskelijat tai työntekijät saadaan löytämään vahvuutensa, kehittymään ja oppimaan uutta yksin ja yhdessä toisten kanssa, ovat molemmissa keskiössä.

Opettajakoulutuksessa olemme havainneet, että useat johtajatehtävissä työskentelevät hakevat itselleen lisäosaamista pedagogisista opinnoista. Ajatuksena heillä on saada laajempi ymmärrys ja tietotaito organisaation osaamisen kehittämiseen. Monet kasvatustieteitä opiskelleet toimivat lisäksi johtamisen kouluttajina ja henkilöstön kehittämistehtävissä.

Johtopäätös on, että opettajankoulutuksesta saatavat taidot tukevat toimintaa paitsi opetuksessa niin myös monissa muissa töissä ja työympäristöissä.

Lähteet

Ngayo Fotso, G. M. (2021). Leadership competencies for the 21st century: A review from the Western world literature. European journal of training and development, 45(6/7), 566-587.

Kuva: www.shutterstock.com