Siirry sisältöön
HR ja johtaminen
Esihenkilö – organisaatiokulttuurin kehittäjä

Hyvän organisaatiokulttuurin merkitys ja tarve yhteisöllisyyden ylläpitämiseen korostuvat tulevaisuudessa, kun työn tekemisen mallit monipuolistuvat ja asiakokonaisuudet monimutkaistuvat.

Julkaistu : 04.08.2022

Yritykset operoivat pysyvässä muutoksessa. Hyvä organisaatiokulttuuri on kivijalka, joka rakentaa luottamusta tulevaan, tukee päivittäisten tilanteiden ratkaisemista ja tavoitteiden saavuttamista.

Usein puhutaan siitä, kuinka organisaatiokulttuurin rakentaminen on johdon vastuulla. On totta, että johto viime kädessä päättää, mihin arvoihin tukeudutaan, mitä sääntöjä tulee noudattaa ja miten yhtiön strategiaa tehdään todeksi. Haluttu kulttuuri ei kuitenkaan vahvistu johdon ohjeilla vaan esimerkillä, vuorovaikutuksella ja yhdessä tekemällä. Organisaatiokulttuuri luodaan yhdessä, mutta esihenkilöillä on sen vahvistamisessa erityinen rooli.

Kirjoitus pohjautuu YAMK-opinnäytetyöhön, jossa tutkittiin henkilöstön kokemusta organisaatiokulttuurista.

Esihenkilö osoittaa arvostusta

Esihenkilön yksi tärkeimmistä tehtävistä on rohkaista tiiminsä jäseniä tuomaan ideoita ja kehitysehdotuksia, olemaan eri mieltä ja vaikuttamaan yhteiseen tekemiseen. Avoin keskustelukulttuuri luodaan arvostavalla, avoimella ja jatkuvalla vuorovaikutuksella. Se, miten ihmiset eri tilanteissa kohtelevat toisiaan, kertoo paljon kulttuurista ja sen onnistumisesta.

Arvostuksen osoittaminen tulisi olla arjessa jokapäiväistä ja sen tulee näkyä organisaation joka tasolla. Kun ei tarvitse pelätä epäonnistumisen tuomaa arvostelua, uskaltaa heittäytyä ja antaa osaamisestaan vielä enemmän. Sen lisäksi että yksilö kartuttaa heittäytymisellään omaa osaamistaan, koko yhteisö oppii ja kehittyy.

Myös epäonnistumisiin tulisi suhtautua oppimisprosessina. Haastavan tilanteen jälkeen on tärkeä käydä yhdessä keskustelua siitä, mitä tapahtui ja miten selvisimme, mitkä voimavarat ja vahvuudet auttoivat yhteisöä selviytymään. Näin asiat eivät jää pinnan alle nakertamaan luottamusta ja heikentämään hyvä kulttuuria.

Esihenkilö ja tiimien yhteistyö

Yhteisöllisyys ja yhteistyö organisaation sisällä lisääntyy, kun ymmärrys toisten tehtävistä, niiden reunaehdoista ja haasteista kasvaa. Usein kiireisessä arjessa tähän jää valitettavan vähän aikaa ja yhteistyö rajautuu varmistamaan oman osa-alueen onnistumista. Kuitenkin tiedon ja kokemusten jakamisella eri tiimien ja toimintojen välillä voidaan korjata monia epäkohtia, lisätä ymmärrystä, rakentaa yhteisöllisyyttä ja luoda toimivaa organisaatiokulttuuria. Tämä tarkoittaa konkreettisia toimenpiteitä, joihin esihenkilö saa johdon avoimen tuen. Niistä esimerkkejä ovat muun muassa tiimien ja henkilöiden tietoinen saattaminen yhteen, tiedon jakaminen todellisista tilanteista, niin onnistumisista kuin haasteista, ja yhteisten tekemisten tarinallistaminen.

Hyvä organisaatiokulttuuri ja vahva me-henki rakennetaan yhdessä. Se tehdään johdon, esihenkilöiden ja työntekijöiden jatkuvalla vuorovaikutuksella. Silti esihenkilö ja johto ovat keskeisiä sen kehittäjiä, koska heillä on mahdollisuus päättää yhteisistä, hyvää organisaatiokulttuuria tukevista työyhteisön käytännöistä.

Noora Lahti opiskeli Haaga Helian YAMK-tutkinnon ja toimii johdon assistenttina.  Minna-Kaarina Forssén (TkT, AmO) on projektipäällikkö Haaga-Helian Master-tiimissä.