Siirry sisältöön

Kirjoittajat:

Julkaistu : 16.10.2018

Tunnustan. En edes yritä määritellä tyhjentävästi käsitettä digitalisaatio. Meillä jokaisella kuitenkin on varmaan jonkinlainen ajatus siitä, mitä se mahdollisesti on. Joka tapauksessa digitalisaatio on osa tietotekniikan kehitystä. Yhdessä keinoälyn ja robotiikan kanssa digitalisaation oletetaan radikaalisti muuttavan yksilön toimintaa, koulutusta, työelämää ja yhteiskuntaa.

Me elämme keskellä digitaalisuutta, ja se on myös osa oppilaitosten arkea. Erilaisten teknisten laitteiden käyttö opetuksessa ei sinänsä ole kovin uusi asia. Mutta muuttaako teknisten apuvälineiden käyttö opetuksen sisältöjä ja oppimista?

Helsingin yliopiston professori Kalle Juuti on tutkinut kysymystä. Juuti ottaa esimerkiksi matematiikan opetuksen. Kirjoitusalustan ja kynän lisäksi opetuksessa on vuosien varrella käytetty helmitaulua, laskutikkua, taskulaskinta, funktiolaskinta, tietokonetta ja nyt varmaankin keinoälyä. Juutin mukaan teknisten välineiden käyttö opetuksessa muuttaa myös oppisisältöjä ja oppimista. Tietokoneavusteisessa opetuksessa ei enää opiskella sitä, mitä opiskeltiin helmitaululla. Oppisisällöt vaikuttavat siihen, minkälaisia pedagogisia menetelmiä käytetään. Pedagogiset menetelmät ja oppimisympäristöt puolestaan vaikuttavat siihen, mitä opitaan.

Ei siis olisikaan niin, että oppisisällöt ja tavoiteltava oppiminen pysyisivät samoina aiemaan verrattuna digitaalisia pedagogisia menetelmiä käyttäen. Tämä asettaa kyseenalaiseksi sen näkökulman, että voisimme järjestää opetuksen siten, että opiskelijat voisivat oppia samat asiat valiten pedagogisesti eri tavalla toteutettuja vaihtoehtoisia opintokokonaisuuksia, kuten luokkaopetuksen, työpaikalla tapahtuvan oppimisen, digitaaliset pedagogiset ratkaisut tai vaikkapa projektityöskentelyn. Pedagogiset menetelmät vaikuttavat oppisisältöihin ja siihen, mitä opitaan.

Miten digitalisaatio pitäisi sitten ottaa huomioon oppisisällöissä? Akateemisessa koulutuksessa digitalisaatiota tulisi lähestyä siitä näkökulmasta, mikä on sen asema kyseisellä tieteenalalla. Ammatillisen koulutuksen oppisisällöissä digitalisaatio voisi näyttäytyä siinä valossa, mikä merkitys sillä on kyseisellä ammattialalla työelämässä.

Näyttää siltä, että digitalisaatio vaikuttaa siihen, mitä tulisi oppia ja siihen mitä opitaan. Koulutuksen kannalta teema on keskeinen, ja kysymys vaatii lisää tutkimusta.

 


Kirjoittaja Jari Laukia on Haaga-Helia Ammatillisen opettajakorkeakoulun johtaja.