Pro
Siirry sisältöön
Tutkimus ja kehittäminen

Haaga-Helian tutkimus-, kehitys- ja innovaatiohankkeet tuottavat vaikuttavia ratkaisuja – näkymiä vuoden 2023 tuloksiin

Kirjoittajat:

Salla Huttunen

vararehtori
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Antti Jylhä

tutkimusaluejohtaja
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Timo Kaski

tutkimusaluejohtaja
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Satu Koivisto

tutkimuspalvelujohtaja
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Hannu Vahtera

tutkimusaluejohtaja
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Julkaistu : 13.06.2024

Haaga-Helian yhteiskunnallisen vaikuttavuuden malli

Haaga-Helia tähtää kaikessa toiminnassaan vaikuttavuuteen. Koulutus ja osaaminen sekä niiden yksilöille, elinkeinojen kehitykselle ja laajemmin kansantalouden tuottavuudelle ja hyvinvoinnille tuomat positiiviset vaikutukset ovat vaikuttavuuden ytimessä. Koulutukseen ja oppimiseen saumattomasti nivoutuva TKI-toiminta on korkeakoulun arjessa ympäröivään yhteiskuntaan rakentuva silta.

TKI-toiminta ammattikorkeakoulussa on luonteeltaan soveltavaa ja kehittävää. Haemme yhdessä sidosryhmien kanssa uusia palveluja ja ratkaisuja tunnistettuihin haasteisiin ja uudistamme (liike)toimintaa tuottaen samalla uutta osaamista. Ammattikorkeakouluille tyypilliseen tapaan myös me Haaga-Heliassa yhdistämme oppimista TKI-toimintaan monin eri tavoin.

Tässä vaikuttavuusraportissa keskitymme TKI-hanketoiminnan vaikuttavuuteen ja kuvaamme esimerkkien avulla vuonna 2023 päättyneiden hankkeiden tuloksia. Kyseessä oli aivan erityinen vuosi, sillä moni koronapandemiasta elpymiseen keskittynyt hanke päättyi ja tulokset ovat mittavia.

Haaga-Helia ammattikorkeakoulun arvonluontimalli, jossa kuvattu panokset, Haaga-Helian tapa toimia, tuotokset ja vaikuttavuus.

Kuva 1. Haaga-Helia ammattikorkeakoulun arvonluontimalli.

Miten vaikuttavuutta ja vaikutuksia selvitettiin?

Päättyneiden hankkeiden yhteiskunnallista vaikuttavuutta on Haaga-Heliassa seurattu organisaatiotasoisesti kerran vuodessa tehtävän kyselyn avulla vuodesta 2021 lähtien. Käsillä oleva raportti on näin ollen kolmas TKI-hanketoiminnan vaikuttavuutta käsittelevä raportti.

Keräsimme aineiston Webropol-kyselyn avulla, joka lähetettiin kaikille vuoden 2023 aikana päättyneiden hankkeiden projektipäälliköille vuoden 2024 helmikuussa. Kyselypohja oli sama kuin edellisenä vuonna ja sisälsi seuraavat teema-alueet:

  • oppimisen ja TKI-toiminnan integroituminen (5 kysymystä)
  • hankkeissa syntyneet ratkaisut (6 kysymystä)
  • tulosten kaupallistaminen(6 kysymystä)
  • tulosten levittäminen laajemmalle yleisölle (6 kysymystä)
  • YK:n kestävän kehityksen mukaiset vaikutukset (17 kysymystä)

Vuonna 2023 Haaga-Heliassa päättyi yhteensä 68 hanketta. Luku itsessään on ennätyksellisen suuri – päättyneitä hankkeita oli yli kaksinkertainen määrä aiempiin vuosiin verrattuna. Suuri osa vuonna 2023 päättyneistä hankkeista oli korona-ajan tuottamien haasteiden ratkaisuiden kehittämiseen syntyneitä hankkeita. Kaikkien hankkeiden projektipäälliköt vastasivat vaikuttavuutta selvittävään kyselyyn.

TKI:n ja oppimisen yhdistäminen

TKI:n ja oppimisen integrointi (TKIO) on Haaga-Helialle merkittävä tavoite, joka näyttäytyy monin eri tavoin korkeakoulun toiminnassa. TKIO:n tunnistettuja vaikuttavuushyötyjä ovat muun muassa

  1. konkreettiset TKI-lähtöiset toimeksiannot opiskelijoille (opintojaksoyhteistyö, opinnäytetyöt)
  2. TKI-hankkeissa syntyvät opintokokonaisuudet ja oppimateriaalit
  3. henkilöstön asiantuntemuksen ja pedagogisen osaamisen kehittäminen.

Vuonna 2023 päättyneissä hankkeissa TKI:n ja oppimisen yhdistäminen on lisääntynyt suhteessa edelliseen vuoteen kasvavan hankekannan mukana. Yhteenveto vuoden 2023 tuloksista on esitetty taulukossa 1.

Taulukko 1. TKI:n ja oppimisen yhdistämisen tuloksia vuonna 2023.

Vuonna 2023 päättyneissä hankkeissa opinnäytetöitä (AMK) on tehty hankkeisiin linkittyen 69 kappaletta (22 hankkeessa) ja YAMK-opinnäytetöitä 16 (10 hankkeessa). Opinnäytetöiden määrässä erottuu Uuden luksuksen palvelusprintti -hanke, johon liittyen on tehty 22 opinnäytetyötä. Noin puolet hankkeista on siis tarjonnut opiskelijoille mahdollisuuden syventyä opinnäytetyön arvoisesti TKI-toiminnan aihepiireihin.

Opintojaksoyhteistyötä on jossain sen ilmenemismuodoista tehty kaikkiaan 42 eri hankkeessa. Hankkeita on hyödynnetty kaiken kaikkiaan 255 opintojaksolla eri tavoin. Osa opintojaksoista on käyttänyt hankkeiden tuottamia oppimateriaaleja osana opetusta. Esimerkiksi MODULE-hankkeen tuloksia on hyödynnetty osana opetussuunnitelmatyötä ja useammalla opintojaksolla, joista osa on myös jatkuvan oppimisen tarjonnassa.

Toimeksiantojen takana on usein jokin hankkeeseen liittyvä yritys, mikä edesauttaa opiskelijoiden työelämätaitojen kehittymistä ja verkostoitumista.

Osa opintojaksoista on puolestaan hyödyntänyt hankkeiden pohjalta tehtyjä pienimuotoisia toimeksiantoja opiskelijoille annetuissa tehtävissä. Toimeksiantojen takana on usein jokin hankkeeseen liittyvä yritys, mikä edesauttaa opiskelijoiden työelämätaitojen kehittymistä ja verkostoitumista.

Esimerkiksi PasilaHUB-hanketta hyödynnettiin kolmen vuoden aikana yhteensä 30 opintojaksolla, joiden opiskelijat pääsivät ideoimaan uusia konsepteja hankkeessa tehtäviin kokeiluihin liittyen. Parhaat konseptit valittiin mukaan pilotointiin ja toteutukseen. Tämä on hyvä esimerkki siitä, miten TKI-hankkeet ja opintojaksot voivat hyötyä toisistaan.

17 päättynyttä hanketta tarjosi myös harjoittelumahdollisuuksia opiskelijoille esimerkiksi siten, että opiskelijat ovat toimineet kouluttajina ja oppineet samalla opettajan työtä ja valmiuksia. Harjoittelijoita oli hankkeissa mukana yhteensä 127.

Hankkeissa syntyneet ratkaisut ja niiden kaupallinen hyödyntäminen

Haaga-Helian TKI-hankkeet vaikuttivat yhteiskuntaan ja elinkeinoelämään usealla merkittävällä tavalla. Vaikuttavuuskyselyssämme keräsimme tiedot hankkeiden kontribuutiosta uusien tuotteiden tai palveluiden kehittämiseen elinkeinoelämälle, sekä toisaalta uusien pedagogisten ratkaisujen kehittämiseen. Pedagogiset ratkaisut palvelevat sekä korkeakoulujen opiskelijoita että kaupallistetussa muodossaan yritysten henkilöstöä uusien osaamisien hankkimisessa ja osaamisen päivittämisessä. Lisäksi selvitimme, missä määrin hankkeiden tulokset ovat johtaneet tuotteen tai palvelun kaupallistamiseen.

Aineistosta selviää, että 28 hankkeessa saavutettiin tuloksia, jotka johtivat uuden tuotteen tai palvelun kehittämiseen elinkeinoelämässä. Tyypillisesti tällaisia olivat digitaaliset proof-of-concept-tuotokset, tai matkailu- ja elämyskonseptit tai vaikkapa opaskirjat tiettyyn spesifiin tarpeeseen. Useissa hankkeissa tuotetut kokeilut ja pilotit osoittivat toimeksiantajalle, mihin suuntaan konseptia tulisi jatkokehittää kaupallistamisen polulla. Kymmenen hanketta, eli noin joka kolmas uusiin tuotteisiin ja palveluihin johtaneista hankkeista, tuotti myös uusia kaupallisia ratkaisuja. Esimerkkejä uusista elinkeinoelämälle syntyneistä kaupallisista tuotteista tai palveluista ovat muun muassa digitaalinen mystery shopping -konsepti, Market 24/7 sekä PasilaByBike-konsepti.

Noin joka kolmas uusiin tuotteisiin ja palveluihin johtaneista hankkeista tuotti myös uusia kaupallisia ratkaisuja.

Uusia pedagogisia ratkaisuja tuotettiin 19 hankkeessa. Useimpien hankkeiden tulokset vastasivat yhteiskunnasta ja elinkeinoelämästä nouseviin uusiin tarpeisiin erinomaisella tavalla: hankkeiden tulosten ansiosta opiskelijoille voidaan tarjota opetusta uusien tärkeiden taitojen oppimiseen, kuten tekoälylukutaidon hankkimiseen tai yritysten digitaalisten palveluiden suunnitteluun ja toteutukseen.

Toisenlaisissa hankkeissa taas panostettiin korkeakoulun toiminnan tai opiskelijan polun sujuvoittamiseen tuottamalla esimerkiksi digitaalinen uraohjauksen toimintamalli ja uusi mentorien valmennusohjelma.

Loput pedagogisia ratkaisuja tuottavista hankkeista vaikuttivat osaamisen kehittämiseen rakentamalla uusia koulutussisältöjä tarjottavaksi korkeakouluissa sekä yrityksille suunnattuina valmennuksina. Uudet sisällöt kohdistuivat monille eri substanssialueille alkaen kiertotaloudesta ja päätyen tekoälyn soveltamiseen käytännössä.

Mainittujen hankkeiden lisäksi oli joukko hankkeita, jotka vaikuttivat muilla tavoin yhteiskunnan kehittymiseen vastuullisuudessa sekä vihreässä ja digitaalisessa siirtymässä. Monissa hankkeissa tuotettiin ohjeita tai suosituksia kestävän kehityksen edistämiseen. Esimerkiksi Digihiiletön-hankkeessa tuotettiin pk-yrityksille uutta ymmärrystä ja aihioita siitä, miten olemassa olevan datan hyödyntämisellä yritys voi vähentää hiilipäästöjä tai edistää kiertotaloutta omassa toiminnassaan.

Levittäminen laajemmalle yleisölle

Vaikuttavuuden syntymisen kannalta on erityisen tärkeää, että uutta osaamista, ratkaisuja ja tietoa jaetaan yhteiskunnassa eri toimijoille ja ryhmille eri tavoin. Vuonna 2023 päättyneissä Haaga-Helian TKI-hankkeissa toimineet asiantuntijat julkaisivat ahkerasti hankkeiden tuotoksia erilaisille yleisöille hankeaikana. Julkaisuja syntyi ennätysmäärä, yhteensä 1333 julkaisua.

Merkillepantavaa on se, että hanketoimijat hakivat vaikuttavuutta julkaisemalla usealle eri kohderyhmälle ja monenlaisin julkaisutavoin. Eniten julkaistiin suurelle yleisölle kohdennettuja suhteellisen tiiviitä, blogi- tai podcast-tyyppisiä julkaisuja. Kaiken kaikkiaan tämänkaltaisia julkaisuja oli yhteensä 728 julkaisua. Näitä julkaisuja tehtiin sekä suomeksi että englanniksi. Ammattiyleisölle julkaistiin myös merkittävä määrä julkaisuja, yhteensä 203 julkaisua.

Oppimateriaaleja julkaistiin yhteensä 147 kappaletta. Yksi kiinnostava esimerkki julkaistuista oppimateriaaleista on ”Turvallinen urheilu, kiusaamisen ja häirinnän tunnistaminen ja siihen puuttuminen”, joka tuotettiin Safe Sport Allies -hankkeessa. Toinen nosto tuotetuista oppimateriaaleista on Yritysten vihreä siirtymä, muutoskyvykkyys ja digitalisaatio -hankkeessa tuotettu oppimateriaali kestävän pakkaussuunnittelun polkuun liittyen.

Haaga-Helian hankkeet osallistuivat myös aktiivisesti akateemiseen keskusteluun konferensseissa (177 esitystä tai posteria konferenssissa) ja vertaisarvioiduissa journaaleissa (78 vertaisarvioitua julkaisua suomalaisissa ja kansainvälisissä vertaisarvioiduissa aikakauslehdissä).

Taulukko 2 esittää julkaisumäärät eri kanavissa.

Taulukko 2. Haaga-Helian vuonna 2023 päättyneiden hankkeiden julkaisumäärät julkaisutyypeittäin.

Julkaisemisen lisäksi hankkeiden tuloksia levitettiin lukuisissa tapahtumissa, seminaareissa, symposiumeissa, webinaareissa ja messuilla. Lukuja erilaisista seminaari- ja tapahtumaosallistumisista ei kerätty, mutta hanketoimijat kertoivat säännönmukaisesti hankkeen tuottamien ratkaisujen esittelystä useilla eri foorumeilla. Useat hankkeet myös järjestivät itse laajoja konferensseja ja tapahtumia, joihin osallistui kansainvälisestikin jopa satoja osallistujia.

YK:n kestävä kehitys

YK:n kestävän kehityksen Agenda2030-toimintaohjelma määrittelee yhteensä 17 tavoitetta (SDG:s), jotka maailman maiden tulisi yhdessä saavuttaa. Haaga-Helian hankkeissa olemme myötävaikuttaneet näistä jokaiseen (kuva 2).

Määrällisesti eniten mainitsivat projektipäälliköt hankkeidensa vaikuttaneen tavoitteeseen “Kaikille tasa-arvoinen ja laadukas koulutus sekä elinikäiset oppimismahdollisuudet” (39 mainintaa). Seuraavaksi eniten mainintoja saivat tavoitteet “Kaikkia koskevan kestävän talouskasvun, tuottavan työllisyyden sekä säällisten työpaikkojen edistäminen” (35 mainintaa) ja “Terveellinen elämä ja hyvinvointi kaikenikäisille” (26 mainintaa).

Edellä mainittujen neljän kestävän kehityksen tavoitteen korostuminen tuloksissa osoittaa TKI-hankkeidemme erinomaisesti tukeneen ammattikorkeakoulun profiilinmukaista vaikuttavuutta sekä korkeakoulun lainmukaisen tehtävän toteutumista. Kansallisen ja kansainvälisen rahoituksen voidaan myös nähdä tarjonneen hyvin mahdollisuuksia yhteiskunnallisesti kriittisten vaikuttavien ratkaisujen tuottamiseksi.

Vaikuttavuuskyselyssä tavoitteet “Sukupuolten välisen tasa-arvon saavuttaminen sekä naisten ja tyttöjen oikeuksien vahvistaminen” (21 mainintaa), “Kestävän infrastruktuurin rakentaminen sekä kestävän teollisuuden ja innovaatioiden edistäminen” (19 mainintaa), “Eriarvoisuuden vähentäminen maiden sisällä ja niiden välillä” (19 mainintaa) ja “Kestävän kehityksen toimeenpano ja globaalien kumppanuuksien tukeminen” (18 mainintaa) nousevat vastaavasti esiin.

Kuva 2. Haaga-Heliassa toteutettujen TKI-hankkeiden liityntä YK:n Agenda 2030 tavoitteisiin.

Loppusanat

Haaga-Helian ennätysvuosi tarjosi myös ennätyksellisen määrän mahdollisuuksia oppimisen ja TKI-toiminnan yhdistämiseen. Ammattikorkeakoulujen parasta antia kansantaloudelle ja tuottavuuden suotuisalle kehitykselle ovat valmistuneet opiskelijat, jotka ovat opintojensa aikana saaneet kosketuksen TKI-työhön, eritoten kehittämiseen ja innovointiin. Näillä eväillä perustetaan uusia yrityksiä, kehitetään olemassa olevia ja tuodaan uutta osaamista rakentamaan hyvinvointia ja menestystä.

TKI-toiminnassa on usein mukana laajasti sidosryhmiä, jolloin hankkeet tarjoavat hedelmällisen maaperän ajatusten törmäyttämiseen ja innovaation siementen synnylle. Samaten ammattikorkeakoulujen asiantuntijoiden ja sidosryhmien edustajien osaaminen kasvaa.

Haaga-Helian toimintaa ohjaavat arvot ovat rohkeus, vastuullisuus, yhdessä tekeminen, arvostus ja avoimuus.

Monilla hankkeissa tuotetuilla ratkaisuilla, tuotteilla tai palveluilla on joko suoraan tai välillisesti yhteys hyvinvointiin ja sen edistämiseen. Esimerkiksi koulutus ja osaaminen lisäävät tutkitusti hyvinvointia.

Tässä raportissa mainitut esimerkit uusista tuotteista, palveluista, konsepteista, kaupallisista ratkaisuista, pedagogisista innovaatioista, koulutussisällöistä ja julkaisuista sekä hankkeiden peilaamisesta YK:n kestävän kasvun tavoitteisiin piirtävät kuvaa siitä, miten laajasti hankkeissa ollaan sosiaalisesti kestävän talouskasvun edistämisen äärellä.

Haaga-Helian toimintaa ohjaavat arvot ovat rohkeus, vastuullisuus, yhdessä tekeminen, arvostus ja avoimuus. Arvot toimivat kulmakivinä myös TKI-toiminnassa ja näkyvät siinä hyvin. Tästä kokonaisuudesta olemme ylpeitä.

Lisää vuonna 2023 päättyneiden projektien tuloksista voi lukea projektien vaikuttavuusblogeista. Monissa vaikuttavuusblogeissa on runsaasti linkkejä projekteissa tuotettuihin julkaisuihin ja muihin materiaaleihin.

eSignals-vaikuttavuusblogit suomeksi

eSignals-vaikuttavuusblogit englanniksi