Pro
Siirry sisältöön
Liiketoiminta

Taloushallinnon osaaja, oletko valmis uuteen kestävyysraportointiin?

Vuoden 2024 alusta voimaan astunut uusi kestävyysraportointidirektiivi (CSRD) päivittää merkittävästi yritysten vastuullisuusraportointia. Tavoitteena on laadun ja luotettavuuden tason parantuminen perinteisen taloudellisen tiedon tasolle. Tätä tukee kestävyysraportoinnin tilintarkastaminen. CSRD:n myötä yritykset voivat vahvistaa kestävyysraportointinsa laatua, vertailukelpoisuutta ja vastuullisuutta, luoden samalla vahvempaa ja kestävämpää tulevaisuutta.

Kirjoittajat:

Ulrika Lindblad

lehtori
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Heli Kortesalmi

lehtori
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Susanna Honka

lehtori
Metropolia Ammattikorkeakoulu

Julkaistu : 10.01.2024

Tässä artikkelissa tarkastelemme CSRD:n aikataulua, taloushallinnon henkilöstön osaamistarpeita sekä organisaatioiden valmistautumista muutokseen. CSRD:n taustalla ovat EU:n tavoitteet, kuten vihreä kehitys ja kestävä rahoitus. Direktiivi vaikuttaa kirjanpitolakiin, tilintarkastuslakiin, osakeyhtiölakiin ja osuuskuntalakiin.

CSRD pyrkii nostamaan kestävyysraportoinnin samalle tasolle kuin tilinpäätökset. Jatkossa kestävyystiedot raportoidaan osana toimintakertomusta, ja hallitus allekirjoittaa kestävyysraportin tilinpäätöksen tapaan. Luotettavuus paranee, kun raportit laaditaan yhtenäisen viitekehyksen mukaan, ja ESG-tiedot varmennetaan.

Kestävyysraportoinnin aikataulu

Kestävyysraportointivaatimukset koskevat merkittävää määrää yrityksiä joko suoraan tai epäsuorasti esimerkiksi toimitusketjujen ja alihankinnan kautta. Koko EU:ssa raportin joutuu laatimaan arvioilta noin 49 000 yritystä nykyisen noin 12 000 NFRD (Non-Financial Reporting Directive) -raportoijan sijaan.

Kestävyysraportointidirektiivi astuu voimaan vuosien 2024–2028 aikana yrityksen koosta ja sen toiminnasta riippuen.

 • Suurten julkisten yritysten, jotka jo raportoivat NFRD-direktiivin mukaisesti, on raportoitava vuoden 2024 toiminnasta ja julkaistava kestävyysraportti vuonna 2025.
 • Suuret yritykset, joiden ei tällä hetkellä tarvitse raportoida NFRD-direktiivin mukaisesti, tulee raportoida vuoden 2025 toiminnasta ja julkaista kestävyysraportti vuodesta 2026 alkaen, mikäli kaksi seuraavista kriteereistä täyttyvät:
  • yli 250 työntekijää
  • liikevaihto yli 50 miljoonaa euroa
  • taseen loppusumma yli 25 miljoonaa euroa.

Listattujen pk-yritysten osalta raportointivelvollisuus alkaa vuonna 2026, jolloin niiden on kerättävä tietoja vuonna 2027 julkaistavaa kestävyysraporttia varten.

Uusia sääntöjä sovelletaan myös EU:n ulkopuolisiin yrityksiin, joilla on merkittävä läsnäolo EU:ssa. Tämä koskee yrityksiä, joiden

 • liikevaihto EU:ssa on yli 150 miljoonaa euroa tai
 • arvopaperit on listattu EU:n säännellyillä markkinoilla.

Kestävyysraportoinnin osaamistarpeet taloushallinnossa

Kestävyysraportointi koskettaa jollain tavalla miltei kaikkia yritysten työntekijöitä ja toimintoja. Raportointia vaaditaan muun muassa ympäristö- ja ilmastovaikutuksista, sosiaalisia vaikutuksista ja hallintotavasta. Tämä vaatii tiedon keräämistä useimmista yrityksen toiminnoista, etenkin hankinnoista, henkilöstöstä ja hallinnosta. Data on isossa roolissa, ja taloushallinto on tottunut systemaattiseen tiedon keruuseen ja hallinnointiin.

Kestävyysselvitys osana toimintakertomusta tulee useimmiten osaksi talousjohtajan ja taloushallinnon tehtäviä. Tämä vaatii osaamisen päivittämistä ja uusia osaamisalueita, esimerkiksi

 • kestävyysasioiden ymmärtäminen: vähintään perustason ymmärrys kestävyysasioista ja niiden vaikutuksista liiketoimintaan
 • kestävyysraportointistandardit: CSRD:n raportointistandardien tunteminen ja kyvykkyys soveltaa standardeja oman yrityksen liiketoimintaan ja raportointiin
 • tietojen kerääminen ja seuranta: Organisaation kyky kerätä ja hallita datan keräämisen prosessia laadukkaasti ja luotettavasti
 • ICT-osaaminen: Kestävyysraportointiprosessin automatisoinnin kehittäminen
 • viestintätaidot: Kyky viestiä kestävyystavoitteista ja -suoriutumisesta ymmärrettävästi sekä sisäisesti että ulkoisesti
 • liiketoimintamallin ja strategian ymmärrys: vastuullisuustavoitteiden implementointi osaksi yrityksen liiketoimintamallia ja strategiaa.

Valmistautuminen

Organisaatioiden on aloitettava valmistautuminen ajoissa, jotta ne voivat vastata CSRD:n tuomiin haasteisiin tehokkaasti. Ulkopuoliset koulutukset ja sisäinen osaamisen kehittäminen ovat avainasemassa, kun halutaan varmistaa, että taloushallinnon henkilöstö on valmis uusiin vaatimuksiin.

Yhteenvetona voidaan sanoa, että kestävyysraportointidirektiivin myötä:

 • Tilivelvollisuus laajenee – entistä enemmän yrityksiä tulee raportoinnin piiriin.
 • Kestävyysasiat nousevat yritysten strategian ja hallitustyön ytimeen.
 • Raportoinnista tulee yhdenmukaista, vertailukelpoista ja luotettavaa.
 • Uutta osaamista ja resursseja tarvitaan lakisääteisistä velvoitteista selviytymiseen.

Kestävyysraportointiosaaminen mahdollistaa taloushallinnon asiantuntijalle entistä monipuolisempia työtehtäviä!

Tämä artikkeli on ensimmäinen osa Haaga-Helian ja Metropolian laskentatoimen lehtorien yhteisestä, vastuullisen liiketoiminnan osaamisen kehittymisen artikkelisarjasta.

Lähteet

ACCA Global. Luettu 25.11.2023

EcoOnline Oy. CSRD Direktiivi ja kestävyysraportointi. Luettu 15.12.2023

European comission (s.a). Corporate sustainability reporting. Luettu 30.11.2023

European comission (s.a). Pk-yritysten kokokriteerien inflaatiokorjaus. Luettu 15.12.2023

IFAC. Luettu 25.11.2023